Giải đáp cuộc sống

Tại sao thế giới không tận thế ngày 21/12/2012?