Giải đáp cuộc sống

Bảo lãnh tài chính (Financial guarantee) là gì? Đặc điểm