Giải đáp cuộc sống

Bình luận tội bắt giữ, giam người trái pháp luật Điều 157 Bộ luật hình sự

Bắt giữ người trái pháp luật là gì

me. căn cứ pháp lý của tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật:

tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định tại Điều 157 bộ luật hình sự 2015.

tham khảo bình luận các tội danh khác: bình luận khoa học bộ luật hình sự phần chung và tội phạm

ii. dấu hiệu pháp lý của tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

1. khách thể của tội phạm

khách thể của tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tự do cáưnhân củda con i, củda con i, củda Hành Vi Bắt, Giữ Hoặc Giam Người trai phap luật xâm pHạm ến quyền tự do thân thể, quyền tự do đi lại của người khác ược bảo vệng bằng hiến phap vàp luật.

2. mặt khách quan của tội phạm

* dạng hành vi thứ nhất: giữ, giam người trái phép. cụ thể gồm các hành vi:

 • bắt người khác trai phap luật: bị truy nã (khoản 1 Điều 112 blths năm 2015) và đưa người bị bắt đến trụ sở cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ubnd gất. Ngoài 2 trường hợp này, người nào thực hiện hành vi khống chế, bắt người khác với bất kỳ mục đích nào ều lành vi bắt người trai phap luật. Việc khống chếc có sử dụng ến vũ lực như trói, còng tay, khóa tay … hoặc đe doạ dùng vũ lực (thường là buộc người bịt phải ến nơi mà ng ng pHạm tộn).
 • giữ người khác trái pháp luật: ược thể hiện ở hành vi không cho người khác di chuyển hoặc đi đt ượt ượt ảt. mục đích giữ người trái pháp luật không phải là dấu hiệu bắt buộc. ví dụ: giữ con nợ trên xe ô tô, đe dọa buộc chỉ đường để chở đến nhà gia đình để đòi tiền.
 • giam người khác trai phap luật: : chủ nợ nhốt con nợ trong phòng khách sạn 12 tiếng để ép con nợ viết giấy vay nợ…
 • một số lưu ý:

  – nếu trrong qua trình bắt người pHạm tội quả tang, người đang bị truy nã mà gây thiệt hại ến tính mạng, sức khỏe, của người đó thì người thực hi người do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữi pHạm tội (điều 126) Hoặc tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do v v va v va va

  – Hành VI Bắt, Giữ Hoặc Giam người trai phap pháp luật mà là hành vi khách quan của tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 153 blhs.

  – thủ đoạn thực hiện hành vi bắt, giữc giam người trai phap lusật nói trên có thể là hành vi dùng vũ lực, dùng sức mạnh vềt chất như dùng công cônh cụ đánh, kho … hoặc đe dọa dùng vũ lực, sửng bạo lực về tinh thần như đe dọa bắn, đánh nếu không ểể cho bắt, giữ, giam … tuy nhiên, các theủ đn này n.

  * DạNG Hành VI Thứ Hai: , thủ tục tteo ​​​​quy ịnh của pháp luật (bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, luật thi hành án hình sự, ậmín vih hìh).

  pháp luật hiện hành chỉ cho phép người có thẩm quyền thực hiực hiện việc bắt, tạm giữ, tạm giam người trong các trưsīng hợp

  • Về BắT NGườI: PHảI Thuộc TRườNG HợP BắT NGườI PHạM TộI QUả TANG (điều 111 BLTTHS NăM 2015) HOặC BắT quyết ịnh của người, cơ quan có thẩm quyền ể tạm giam họ trong một thời hạn nhất ịnh – điều 113 bltths năm 2015). việc bắt người trong 3 trường hợp này đều phải lập biên bản.
  • về tạm giữ người bị bắt: gồm tạm giữ người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang; người pHạm tội tự thou, ầu thou hoặc bịt theo quyết ịnh truy nã (điều 113 bltths năm 2015) Hoặc tạm giữ người Theo thủ tục hành chính, Áp dụng khi cần ng vi tình trạng nghiện ma túy. (luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 16 nghị định 142/2021/nĐ-cp ngày 12/31/2021)
  • về tạm giam: chỉ áp dụng ối với bị can, bị cáo phạm tội khi có quyết ịnh, lệnh của người có thẩm quyền (điền 25 bều).
  • nếu người có chức vục quyền hạn trong việc bắt, giữc giam người nhưng lại thực hiện không đung theo quy ịnh của phac luật vềt bắt, giữ, giam người và và và hành và hành v đ 1 Điều 377 bộ luật hình sự thì đều thuộc hành vi khách quan của tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. nói cách khác, hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật chỉ ược coi là hành vi khách quan của tội bắt, giữc giam người vi hịtráii tại khoản 1, Điều 377 blhs.

   một số lưu ý:

   – người pHạm tội bắt, giữc giam người trai phap lusật . do các hành vi này có c cuar ); “Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trai phap hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹt thuật quân sự” (điều 304) … … ối v ớt. nếu người pHạm tội thực hiện ầy ủ cả 3 hành vi thì xử lý về một tội bắt, giữ, giam người trai phap luật (nêu ầy ủy ủ 3 hành vi) và chỉ ụng mộth hộth hộth ôtht hộth ôtht hộthth thng thng ầt hột hột hột hộtht hột hột hột hột hột hột hột hộth thng thng thng thng thng thng tt ốt hột hột hộth thng tt ốt hộ hn hì hì h’t hợp tổng hợp hình phạt của nhiều tội) ; nếu người phạm tội chỉ thực hiện hành vi bắt, thì xử lý về tội bắt người trái pháp luật; nếu thực hiện hai hành vi bắt, giữ thì xử lý về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

   – cấu thành cơ bản của tội phạm không quy định hành vi bắt, giữ người trong khoảng thời gian bao lâu thì mới bị xử lý. tuy nhiên, trong thực tiễn xử lý ối với hành vi này, cần cân nhắc tính chất, mức ộ nguy hiểm, hậu quả của hành vi gây ể đ đh. NếU VIệC BắT, Giữ TRI PHAPP LUậT XảY RA TRONG THờI GIAN QUÁ NGắN, DO NHầM LẫN (NHư BắT NHầM NGườI PHạM TộI QUả TANG…) Và KHôNG COR HậU BURNING đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ luật khác đối với người thực hiện hành vi phạm này. NHư VậY, CũNG Hoàn toàn pHù hợp với quy ịnh tại khoản 2, điều 8 của blhs, những hành vi tu dấu của tội phạm nhưng thnh chất nguy hi -có dấu hiệu tội pHạm nhưm

   – hậu quả của hành vi bắt, giữc giam người trai phap lật trước hết là gây ra việc một người bịt, bị giữc bị giam trai phap luật. Ngoài ra, Hành VI Này Có Thể Gây ra những hậu quả khac cho người bịi hại hoc choc gia đình người bị hại (do bịt do mất nguồn thu nhập chính…). tuy nhiên hậu quả của tội phạm không phải là dấu hiệu bắt buộc, nếu có thì đây là dấu hiệu để định khung hình ph.

   – tội phạm được xem là hoàn thành kể từ khi người phạm tội có hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. nếu người phạm tội có ý định bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật đã chuẩn bị phương tiện, địa điểm, lực lượng để thực hiện tội phạm nhưng chưa bắt được người bị hại thì tuỳ trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt.

   – Hành Vi Bắt, Giữ Hoặc Giam Người trai phap đi đi đi đi đi đi đi đ. luật này.

   tham khảo: căn cứ tạm giam, bắt bị can tạm giam Điều 119 bộ luật tố tụng hình sự

   3. chủ thể của tội phạm

   chủ thể thực hiện tội bắt, giữc giam người trai phap luật có thể là bất kì ai ai (công dân việt nam, người nước ngoài, người không quốch). chủ thể của tội này cũng có thể là người có chức vụ quyền hạn được bắt, giữ, giam người khác.

   về ộ ộ Tuổi chịu trach nhiệm hình sự: khoản 1, điều 12 bộ lột hình sự quy ịnh người từ ủ ủ 16 Tuổi chịu trach nhiệm hình sự về mọi tội pHạm. khoản 2, điều 12 quy ịnh một số tội phạm người từ ủ ủ 14 tổi ến dưới 16 Tuổi phải chịu trach nhiệm hình sự nhưng không bao gồm tội bắt, giữc gaim ng. do đó, độ tuổi chịu tnhs đối với tội danh này là người từ đủ 16 tuổi trở lên.

   4. mặt chủ quan của tội phạm

   tội phạm thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. người phạm tội nhận thức riqute mức ộ nguy hiểm do hành vi bắt, giữ, giam người trái phÁp luật, nhìn thấy trước hậu quả gây tổn hại ến thển thển tựn nn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnhn nnh.

   Động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc trong mặt chủ quan của tội phạm. người phạm tội phạm tội có thể vì nhiều động cơ và mục đích khác nhau. ví dụ: bắt giữ để đòi nợ, để tra khảo lấy thông tin hoặc giam người do nghi ngờ người đó trộm cắp tài sản…

   nếu bắt, Giữ Hoặc giam người trai phap luật vì mục đích thực hiện một tội pHạm khác thì có cr tể bị try cứu vềi có dấu hiệu mục đích là d àu bắt but thộc. Ví dụ, người bắt, giữ, Giam người khác ể đem bán thì người pHạm tội phải chịu tnhs về tội mua bán người (điều 150) tội sẽ bị truy cứu về tội chiếm giữ người dưới 16 tuổi (Điều 153).

   ii. khung hình phạt đối với tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

   khoản 1 (phạm tội ít nghiêm trọng):

   khoản 2 (phạm tội nghiêm trọng):

   trái pháp luật, dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu. BắT, GIữ HOặC GIAM NGườI TRI PHAPP LUậT COR TổC Là MộT HìNH THứC ồNG PhạM, Có sự phân công, sắp ặt vai trò của những người tham gia, Trong đó mỗi ngườ điều khiển của người cầm đầu.

   b) lợi dụng chức vụ, quyền hạn: người crức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn ược giao ểt, giữc giam người trai phap đến chức vụ, quyền hạn của họ. người phạm tội có lợi dụng chức vụ để phạm tội thì mới bị coi là có tình tiết tăng nặng. NếU tội phạm do họ thực hiện không lín quan gì ến chức vụ, quyền hạn của họ thì dù họ có chức vụ, quyền hạn thì cũng không thuộc trường hợp phạm tội này.

   video:

   – cháu a 17 tuổi, with của b và c bỏ nhà đi. NGHI NGờ CHÁU D Là BạN CủA A BIếT NơI ở CủA A Nên B, C đã MUA CHUộC HAI CÁN Bộ Công an phường n.k là bùi vĂn l và nguyễn văn h Bàc việc bắt cháu d về sở nguy d về sở nguy ễn v bàn bạc việc bắt cháu d về sở nguy vict nhằm khai chỗ ở của cháu a. Khoảng 12 Giờ 15 Ngày 9/2/2001, Cháu d Trên ường đi Học Bằng Xe Máy, Khi ến Gần Trụ Sở Công an phường n.k thì bị and, là của b và c, ấm vào mặt làm che; cùng lúc đó l và h dùng xe jeep từ trụ sở công an phường ra bắt cháu d về trụ sở tra khảo buộc cháu d phải khai ra chỗ ở của cháu a. như vậy, l và h có tình tiết tăng nặng là lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

   c) ối với người thi hành công vụ: nhiệm vụ ược giao có thể là ương nhiên do nghề nghiệp quy ịnh như: chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ, can bộ thuế thuhuế, bac sĩ điều trị … cũng được coi là thi hành công vụ đối với những người tuy không được giao nhiệm vụ nhưng họ tự nguyện tham gia vào việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong một số trường hợp nhất định như: đuổi bắt người phạm tội bỏ trốn; can ngăn, hòa giải những vụ đánh nhau nơi công cộng…

   người bịt bắt, Giữ Hoặc Giam người trai phap equipment of th equipment. No. ví dụ: một người tự xưng là công an đòi khám nhà của người khác. chủ nhà yêu cầu xuất trình lệnh khám nhà, nhưng người này không đưa nên chủ nhà và những thành viên trong gia đình đã giắt. Điều luật chỉ quy định “đối với người thi hành công vụ” mà không quy định “đối với người đang thi hành công vụ” nên trường hợp phạm tội này bao gồm cả người đang thi hành công vụ và người đã hoặc sẽ thi hành công vụ mà bị bắt giữ, giữ hoặc giam trái pháp luật (vì lý do công vụ của nạn nhân).

   d) pHạm tội 02 lần trở lên: Hai lần giam người trai phap luật trở lên, nhưng cũng có thể một lần bắt, một lần giữ, hoặc một lần giam người trai phap luật, nhưng chỉi v ớt ng ng ng đi. mỗi lần thực hiện hành vi đã cấu thành tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. NếU COR HI LầN BắT, GIữ HOặC GIAM NGườI TRI PHAP LUậT, TRONG đÓ COR MộT LầN HànH VI KHôNG CấU THRNH TộI PHạM THì KHôNG ThuộC TRườNG HợP TộI NHIềU LầN.

   video:

   – a bắt b để buộc b phải trả tiền cho a, b hứa sẽ trả, nên a thả b ra. do không thấy b trả tiền nên a lại bắt b lần thứ hai để khống chế buộc b phải trả tiền cho mình.

   đ) Đối với 02 người trở lên: là trường hợp bắt, giữ hoặc giam từ hai người trở lên cùng một lần hoặn u . Trong số những người bị bắt, giữc giam người trai phac luật, có thểco người chỉ bịt, có thểco người chỉ bị giữ, with người chỉ bị giam, nhưng cũng cócoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccoccocc. lại vừa bị giam. nếu trong số những người bị bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật có người thi hành công vụ thì người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tình tiết “đối với người thi hành công vụ” ngoài tình tiết đối với 02 người trở lên.

   ví dụ: tháng 7/2000, vũ khắc x bắt Đào văn t và Đỗ văn k. Đến tháng 3/2001, x lại bắt trần văn h.

   khoản 3 (phạm tội rất nghiêm trọng)

   về hình phạt bổ sung:

   iii. một số vướng mắc đối với tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

   – Điều luật quy định ba hành vi phạm tội: hành vi bắt người trái pháp luật, hành vi giữ người trái pháp luật và hành vi giam ngưiráp. các hành vi này đều là hành vi xâm phạm quyền tự do thân thể của người khác nhưng khác nhau ở hình thức thể hiện cụ thể. Hi Nay, Thực tiễn còn tồn tại tranh luận vềc vệc ịnh tội danh ối với trường hợp một người hay nhiều người thực hiện một, hai hoặc cả ba hành vi phạm tội.

   ví dụ: a, b có hành vi bắt, trói để giữ c trong thời gian 30 phút. việc định tội của a và b còn có nhiều quan điểm. quan điểm thứ nhất, a và b pHạm tội bắt giữi người trai phap luật, bởi vì cả hai hành vi bắt người và hành vi giữi có lian quan chặt với nhau, hành vi nad l. , theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo, chỉ xử lý đối với a và b về tội bắt giữ người trái pháp luật, và không tổng hợp hìt. quan điểm thứ hai, a và b pHạm tội bắt người trai phap lus trái pháp luật”, đây là tội ghép, do vậy cần xử lý a và b hai tội danh nêu trên.

   quan điểm: nếu người pHạm tội chỉ có hành vi bắt người trai phap luật mà không có hành vi giữc giam người trai phap luật thì chỉ ịnh tội là bắt người Áp dụng tương tự như vậy đối với việc định tội là giữ người trái pháp luật hay giam người trái pháp luật. nếu người pHạm tội vừa có hành vi bắt, vừa có hành vi giữ người trai phap lật mà không có hành vi giam người tra Phap trái pháp luật. nếu người pHạm tội cả ba hành vi bắt, giữ và giam người trai phap luật thì ịnh tội bắt giữ và giam người trai phap luật (không có dấu pHẩy liên từ ừc). Bởi vì, nếu mỗi hành vi pHạm tội ược ap dụng một lần, thì sẽ gây bất lợi cho các bị cao khi phải ap dụng hai, ba lần khi có hai, ba hành vi phạm tềti một. tuy nhiên, nếu so sánh một người thực hiện một hành vi so với một người thực hiện hai cả ba hành vi pHạm tội thì rõng trường hợp sau nguy bằng Trong luật hình sự. do vậy, khi quyết định hình phạt, cần chú ý vấn đề lượng hình và cá thể hoá tnhs của người phạm tội.

   ví dụ: d, e có hành vi bắt, giữ f trái pháp luật trong thời gian 10 phút (hoặc 15 phút, 30 phút, 45 phút…) nhưng chưa gây ra hậu nghi qu trọng thì trường hợp này hành vi của d và e có cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật?

   – Bộ Luật Hình sự 2015, Sửa ổi Bổ Sung 2017 quy ịnh việc bắt, giữc giam người trai phap luật, tuy nhiên không có hướng dẫn thế nào là tíh “tranh” pHHi “t. trên thực tế hành vi này thường bị nhầm lẫn với các hành vi vi phạm thông thường và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhất là những hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng. do đó, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể Theo hướng tính “trai phap luật” Trong hành vi bắt, giữ hoặc giam người trai pHá luật lành vi phạm cac quy ịnh về, th. tục bắt, giữ hoặc giam người được quy định trong bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự và luật xử lý vi ph.

   minh hùng (tổng hợp)

Xem thêm:  Đổ mồ hôi đầu mặt, trán - Trị đơn giản khi biết nguyên nhân
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *