Giải đáp cuộc sống

Cơ chế một cửa là gì? Quy chế, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

Bộ phận một cửa tiếng anh là gì

vấn đề giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm do nhu cầu của công dân ngày càng tăng. Để đáp ứng thực tiễn, cơ chế một cửa ra đời như một hình thức cải cách thủ tục nhằm đem lại hiệu. cơ chế này đã được áp dụng tới các cơ quan hành chính cấp địa phương nhằm cải cách thủ tục hành chính từ cấp hất n. với mục đích ơn giản hóa và công khai minh bạch các thủ tục hành chính, hỗ trợ thời gian giao dịch giữa người dân và các.

luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

* căn cứ pháp lý

– nghị ịnh 61/2018/nđ-cp ngày 23 tháng 04 năm 2018 quy ịnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giếin quthyh;

-Thông Tư 01/2018/TT-VPCP NGày 23 THÁNG 11 NăM 2018 HướNG DẫN THI Hành MộT Số QUY ịNH CủA NGHị ịNH 61/2018/Nđ-CP NGàY 23 THANG 04 NĂM 2018 QUY ịNH Về một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

1. cơ chế một cửa là gì?

theo quy ịnh tại khoản 1 điều 3 nGhị ịnh 61/2018/nđ-cp vềc hi hiện cơ chết một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủc hành chynh, có ị ịt. quyết thủ tục hành chính như sau:

cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, ca nhân của một cơ quan có thẩm quyền thông qua bộ pHận một cửa quy ịnh tại khoản 3 điều này.

cơ chế một cửa có hai dạng: một là giải quyết trong nội bộ một cơ quan; hai là có sự kết hợp của các cơ quan mới có thể giải quyết được vấn đề. cơ chế một cửa theo dạng hai là cơ chế một cửa liên thông.

cơ chết một cửa liên thông trong giải quyết thủc hành chynh là pHương thức pHối hợp giữa các cơ quanc có throng Trong tiếp nhận hồ sơ, giải quy ết ảt ảt. ủ tục hành chính có liên quan với nhau, thoo dõi, giám sát, đánh giá việc giải thủ tục hành chính cho tổc, cá nhân thng qua bộn mđa cđa

ngoài ra, cơ chế một cửa quốc gia là việc cho pHép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử ể thực hiện thủc hải quan và thủ tục của cơ cơ xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp. cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho phép hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp.

xem thêm: cơ chế là gì? bàn về một số khái niệm liên quan đến cơ chế?

cơ chế một cửa tiếng anh có nghĩa là: the single window mechanism.

The single window mechanism in the liquidation of administrative procedures is a method of receiving files, processing and returning the results of the liquidation of administrative procedures, monitoring, control and evaluation of the liquidation of administrative procedures for organizations. of a competent authority through the single window.

Xem thêm:  Mã giao dịch là gì? Cách kiểm tra mã giao dịch ngân hàng nhanh chóng

2. quy chế, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa:

*quy chế thực hiện cơ chế một cửa

quy trình cơ chế một cửa giải quyết thủc tục hành chynh bắt ầu từ vệc nộp hồ sơ của công dân và tiếp nhận hồ sơ từ pHía cơ quan nhà nước. việc tiếp nhận hồ sơ theo một chiều, tức là nhân dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính sẽ đề xuất, kiếnghôn. tổ chức, cá nhân có nhiều cách để nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền như:

– trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan chức năng;

– Thông qua dịch vụ: có thể là dịch vụ côn qua bưu chính công ích theo quy ịnh của thủ tướng chính pHủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, ca nhân hoặc qua ủy qua ủy qua ủy qua ủ

– trực tuyến tại cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

công dân sẽ được sẽ được cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau khi nộp hồ sơ thành công. Và Có thể tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thông qua một mã số hồ sơ ược cấp trên các website trực tuyến cổng dịch vục công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộp bộp bộp

xem thêm: cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại của asean

ối với bên chức nĂng, can bộ, công chức, viên chứcc cor trach nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo đúg quy ịnh, xử lý xét xét, thẩm ịnh hồ sơ ể ả ả . sau đó chuyển đến bộ phận chức năng (trong nội bộ cơ quan) hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp liên thông.

người ứng ầu cơ quanc có thẩm quyền giải quyết hoặc pHân công can bộ, công chức, viên chứcc cor chuyên môn, nhiệm vụ pHù hợp với vấn ền ần giảt. họ sẽ tiến hành giải quyết, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

đy là những bước căn bản ể nhân dân c cùng nắm ược quy trình làm việc của cơ quan nhà nước cũng như biết va trò và trinch nhii của nành n ° những ạng ạngạ. mỗi bước giải quyết thủ tục hành chính lại có những quy định riêng về phương thức giải quyết và thời gian tiến hành để đảm bảo cơ quan có thẩm quyền làm đúng trách nhiệm và quy trình nhằm đảm bảo lợi ích của người dân. Vậy Trong từng trường hợp cụ thể, nhân dân có quyền hỏi và ược biết quy trình giải quyết thủ tục hành chính của mình, ngha vụ của công dân à trach nh ệh c.

* nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa

– lấy sự hài lòng của tổ chức, ca nhân là thước đo chất lượng và hiệu quảc vục vụ của can bộ, công chức, víên chức và cơ quanc có thẩm quyền.

Xem thêm:  IPad Cellular là gì? Click để biết ngay! - Tin tức Apple, công nghệ - Tin tức ShopDunk

– việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tậ

– giải quyết thủ tục hành chynh kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng phÁp luật, công bằng, bình ẳng, khách quan, công khai, minh bạón và

– qua trình giải quyết thủc tục hành chính ược đôn ốc, kiểm tra, Theo Dõi, Giám Set, đánh Giá Bằng Các PHươNG THứC KHAC NHAU TRên Cơ Sở tổ chức, cá nhân.

– không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

– can bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền thực hiện trach nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết thủc tục hành chynh ịnh của f.

– tuân thủ Các quy ịnh của phap luật việt nam và các điều ước quốc tếc tế criên quan ến thực hiện cơ chết việt nam đã ký kết hoặc gia nhập.

3. Ưu và nhược điểm của cơ chế một cửa:

* Ưu điểm của cơ chế một cửa

– làm tinh giản, gọn nhẹ bộ máy nhà nước

– thống nhất chi phí đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính.

*nhược điểm của cơ chế một cửa

những thành tựu đã ạt ược, đem lại sự thuận lợi trong giải quyết thủc tục hành chynh thời gian qua với hi ệu quao, dần đáp ứng ược nhi nhu nhu nhu cầa c. những thành tựu này cần phát huy và phát triển hơn nữa. Để làm được điều này, chúng ta cần nhìn nhận vào những hạn chế nhằm xác định vấn đề và đưa ra biện

cơ chế “một cửa” cũng còn có chỗ chưa phù hợp. qua thời gian vận hành, tới nay, trung tâm một ầu mối đã bộc lột số hạn chế, Trong đó hạn chến lớn nhất là tính chất không triệt ểể của nó. Đó là:

– chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng về dịch vụ hành chính của công dân.

-VIệC ầu tư Các trang thiết bị chưa mang tính ồng nhất mà chỉi mới tập trung tại các nơi trọng điểm và cấp cao, từ đó làm giảm n ìt làm và ủc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc vờc v

– việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ, ùn tắc do sự không đồng đều trong chuyên môn đào tạo của ứcớà, công nc.

– việc tách các pHòng Ban dẫn ến sự liên kết chưa thực sự chặt chẽng cùng với sự thay ổi các thủ tục thường xuyên dẫn ến thời gian xử lý bị ké dài và và và và và và

– mới chỉ khắc phục ược sự phiền hà trong phạm vi cấp hành chynh, chưa ược tiến hành ồng bộ giữa ngành với ngành, giữa ngành với cấp chính quyn ận ận.

Xem thêm:  Chế độ ăn uống cân bằng là gì và làm thế nào để đạt được? | Vinmec

– chưa có địa vị pháp lý trong bộ máy hành chính như các cơ quan chuyên môn; mô hình tổ chức chưa ổn định, cán bộ công chức chưa yên tâm làm nhiệm vụ.

– lãnh ạo các ngành, các cấp chưa quan tâm ầy ủ ến trung tâm một cửa về cơ sở vật chất và bồi dưỡng kỹn cáng cũng nhƑ >

– một số khó khăn trong nội bộ của cơ quan thẩm quyền trong cơ chế một cửa:

– một số văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên chưa rõ ràng, còn chồng chéo về thẩm quyền xử lý; phân cấp giữa thành phố với quận, huyện trong một số lĩnh vực chưa hợp lý, gây tranh luận giữa công chức thực thi công vụvới

– các cơ quan chức năng chưa bao quát hết được công việc của bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính.

– trình độ chuyên môn của cán bộ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ chưa được chuẩn hóa và bồi dưỡng thường xuyên. các quy chế chưa được thực hiện nghiêm, gây phiền hà cho công dân.

– Thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chynh chưa thật sự bảo ảm, cụ thể là: chưa mở sổ theo dõi ầy ủ 100% thủc hành chynnh quy ịnh; một số lĩnh vực không có phiếu hẹn tiếp nhận và trả kết quả dẫn đến một số hồ sơ liên thông trễ hạn nhưng; việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ pHận tiếp nhận và trảt quả chưa đúng quy ịnh như: chưa xuất phiếu hướng dẫn hồ sơ, phiếu thông báo hồ sơ ủ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ

– ơn vị chưa phát huy tối đa cơ sởt chất, trag thiết bị hiện có, chưa chủng ộng trong việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giảt thủ thủ tục tục h.

– việc theo dõi các hồ sơ giải quyết chưa thực hiện chặt chẽ; còn nhiều hồ sơ trễ hạn chưa được kiểm soát để thực hiện xin lỗi theo quy định.

– giải quyết thủ tục hành chynh phải thông qua các hội ồng, liên ngành còn thiếu tínnh linh hoạt (chờ nhiều hồ sơ mới thựn họp thông qua, Thay vì vì

trên đây là những thông tin cơ bản về cơ chế một cửa là gì, quy trình giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận và cửla gì qua thực tiễn thấy ược những hạn chế nhằm cho công dân nắm ược vừa ể Theo dõi, kiểm soát vừa ể hỗ trợ cơ quan chức nĂng hoàn thành tốt nhiệm vụm vụm vụm vụ

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *