Giải đáp cuộc sống

Chương trình xóa đói giảm nghèo là gì? Kết quả đạt được và thách thức?

xóa đói giảm nghèo đòi hỏi các dịch vụ công hiệu quả và hiệu quả, điều kiện tiên quyết là các cơ quan công quyền ở cấp trung ương và ị Các cơ quan cor trach nhiệm cung cấp dịch vụ cho nông dân nhỏ và người nghèo nông thôn (bộ nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn hoạt ộng Trong lĩnh vực nông thôn, bộ giáo dục v ương với trách nhiệm tăng lên do phân cấp, vv) phải tăng cường kỹ thuật. và năng lực hành chính để đáp ứng trách nhiệm của họ.

luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

Đang xem: Chính sách xóa đói giảm nghèo là gì

1. chương trình xoá đói giảm nghèo là gì?

– Chương Trình Xoá đói Giảm NGhèo (Anti-Pobreza Program) ượC hiểu là những chương trình ược tổ chức với mục đích nhằm giảm bớt tình trạng nghèo ở cc vùg, kh. Chương trình xoá đói giảm nghèo thường ược tổ chức dưới dạng cho vay vốn, hỗ trợ tiêu dùng, hỗ trợ thu nhập… (với mức lãi suất thấp) hoặc các dán vi ệt. Ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, ặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, vùng hải ảo, vùng khon khon kh ìc ăc ặc ặc.

– các chương trình chuyển tiền mặt là các khoản thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho những người sống trong cảnh nghèo đói. Các Chương Trình NHư Vậy Thường Hướng ến Các Gia đình Với Mục đích Giảm NGhèo Và Bất Bình ẳng ồng Thời Phat Triển Vốn With Người của Trẻ Em Khi Chung Lớn Lớn Lớn Lớn Lớn Lớn Lớ MặC Dù CC NHIềU HìnH THứC can Thiệp chống đói nghèo khác, chuyển tiền mặt là hình thức pHổ biến nhất của chương trình mục tiêu chống đón nghèo ởc

– các chương trình chuyển tiền mặt khác nhau đã được thiết kế theo nhiều cách khác nhau. ví dụ: có nhiều cách khác nhau để thực hiện thanh toán, như chuyển khoản ngân hàng, séc hoặc chứng từ. một số chương trình cũng được thiết kế để các khoản thanh toán chỉ được thực hiện khi gia đình tuân thủ các điều kiện nhất định (chẳng hạn như tỷ lệ đi học nhất định hoặc tham gia vào các chuyến khám sức khỏe trẻ em). có bằng chứng mới nổi cho thấy các chương trình có thể có tác động tích cực đến sức khỏe tâm thần của một người trẻ. Điều này có thể là do nhiều yếu tố, đặc biệt là sự thay đổi trong các hành vi và kỹ năng nuôi dạy con cái, giảm các tác hàng gthy cà>

– Tuy Nhiên, Nhìn Chung, Chưa Co Nhiều Thông về Các Cơ Chế Mà Các Chương Trình Chuyển tiền mặt cải thiện sức khỏe tâm thần thú ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ . nhất sức khỏe tâm thần của giới trẻ và cuối cùng là cải thiện cơ hội sống của họ.

2. những kết quả đạt được và thách thức:

* những kết quả đạt được:

Tham khảo: THUẬT NGỮ PCCC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – Trung tâm ứng phó sự cố An Toàn Môi Trường

– kinh tế vĩ mô không phân biệt ối xử với nông nghiệp và tạo môi trường thuận lợi cho người sản xuất nông nghiệp: đu này bao gồm việc qun lan động tiêu cực trong lĩnh vực nông nghiệp và làm tổn thương các nông dân vừa và nhỏ sản xuất hàng xuất khẩu hoặc hàng thay khếu); Các Chính Sách ảnh Hưởng ến Việc Lựa Chọn Công NGHệ (Các Biện Phap thành thị với chi phí của khu vực nông thôn.

– cải thiện khả năng tiếp cận đất đai của người nghèo ở nông thôn: Ở hầu hết các quốc gia, đặc biệt là những nơi tập trung nhiều đất đai, phân phối lại là điều kiện tiên quyết để xóa đói giảm nghèo trong một khoảng thời gian hợp lý. những cải thiện trong việc phân phối đất đai cũng có thể đạt được bằng các biện pháp chậm hơn, chẳng hạn như các chương trình tín dụng cho phép người không có đất hoặc gần không có đất mua đất và đánh thuế lũy tiến để thúc đẩy việc bán đất khi quy mô trang trại đạt đến một mức nhất định.

– cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo nông thôn với các dịch vụ tín dụng và khuyến nông: một chính sách phát triển nông thôn phù hợp với xóa đói giảm nghèo phải tăng cường khả năng tiếp cận của người nghèo đối với tín dụng, cơ sở hạ tầng, dịch vụ khuyến nông, đầu vào sản xuất và công nghệ phù hợp với sản xuất quy mô nhỏ. vì người nghèo nông thôn có xu hướng tham gia vào các hoạt ộng nông nghiệp và phi nông nghiệp, nên các chương trình tín dụng và dị vụ khuy. Các chương trình tín dụng dành cho nhóm người nghèo cần ược quan tâm ặc biệt vì chung có chi pHí và rủi ro thấp hơn, do đóco có thể gip phần vào tính bền vững củng củng ngheo.

– cải thiện cơ sở hạng nông thôn: ầu tư vào cơ sở hạ tầng (ường xá, điện, nước uống, thủy lợi) không chỉ góp pHần phat triển nông và tạo động lực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp, nhà máy chế biến, thương mại, v.v. ngoài ra, chúng còn cải thiện chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn. các tổ chức địa phương có thể giúp thiết kế cơ sở hạ tầng nông thôn mang lại lợi ích cho người nghèo và đáp ứng cácầu x h

– Các Doanh NGHIệP Nông Thôn vừa và nhỏ: tăng trưởng kinh tếo ra việc làm, nhưng việc làm không nhất thiết pHải mở rộng c cùc tốc ộc ộc ộc ộ ví dụ, nếu tăng trưởng nông nghiệp dựa trên sự ra đời của công nghệ tiết kiệm lao động, thì số lượng hốợng việc làm sng tương tự, nếu tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu diễn ra ở các phân ngành có khả năng hấp thụ lao ộng thấp, thì tác ộng của nó ối với việc t. >

– một chiến lược quan trọng ể thúc ẩy tạo việc làm trong khu vực nông thôn là hỗ trợ caan doanh nghiệp vừa và nhỏt ộng ở khu vực nông thôn (nhg n. đó, một môi trường kinh tế có lợi cho sự phát triển của các ơn vị sản xuất này phải là thành phần trung tâm của chiến lược chống đói nghèo. và khả năng tiếp cận tín dụng với lãi suất hợp lý.</

– Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (ở khu vực thành thị và nông thôn) có thể ặc biệt dễ bị tổn thương trong qua trì trìc chuyển ổi sang nền kinh tế mở hơn. Họ CO NHIềU KHả NăNG SốNG Sót qua qua trình chuyển ổi nếu nó diễn ra một cach từ từ và nếu nhu cầu của họ ược xhi Hoạch ịnh Các Chính Sách Sách Sách SACH S> Tế Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tươ Tế T

– nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực nông thôn: những cải tiến trong trường học nông thôn và cấp các dị vụ tế dòng và y tếng n. ở các vùng nông thôn và giảm động lực cho các gia đình nông thôn di cư lên thành phố.

Tham khảo thêm: Khoa học công nghệ là gì?

các dịch vụ y tế cơ bản và dự phòng ở khu vực nông thôn có tác động lớn đến người nghèo, đặc biệt là phụ nữ. việc tiếp cận các dịch vụ này mà không pHải trả pHí HOặC VớI CHI PHÍ DANH NGHĩA KHông chỉi cải thiện chất lượng cuộc sống của họ mà còn tăng khả nă tho nh nh TăNG KHả Nă Thu nhập ệp của họ mà còn tăng khả nĂ thu nhập ệp của họ mà còn tăng khả nĂ tho nhập ệp của họ mà còn tăng khả nĂ thu nhập ệt.

* NHữNG THÁCH THứC:

– người nghèo nói chung thiếu sự tham gia của người nghèo ở các cấp độ khác nhau trong các chương trình chống đói nghèo, ví dụ như trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, cũng như giám sát và đánh giá các phương pháp tiếp cận chương trình. các chương trình chống đói nghèo thường không xác định đúng nhóm đối tượng của người nghèo.

– sửng dữ liệu hoặc phương phap thống kê sai ể dự báo pHân pHối thu nhập đã dẫn ến những giả ịnh sai lầm ngay từ khi bắt ầu các chươnh nhằnh đm n. NHóm ặc Biệt Khuyến NGHị NHIềU NGHIên CứU Có sự Tham Gia Hơn (Từi dưới lên) như một điều kiện tiên quyết ể xây dựng ccc cciến lược choc chương trì Điều này sẽ đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa của người nghèo vào các chương trình ảnh hưởng trực tiếếến cuộngc c s. nhóm cũng khuyến nGhị cải thiện khung phas lý, ặc biệt là ể ểo vệo người dân tộc thiểu số, pHụ, người không có ất, v.v., khỏi bịn biệt ừ ừ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ

– khi xem xét các ưu tiên phat triển của cả các nước phat triển và đang phát triển, nhóm này ềề nGhị Các chynh phủt giảm chi Ér É chu vũ và chuy trì tr� người giàu ở các nước phát triển và người giàu ở các nước đang phát triển có nghĩa vụ đóng góp vào mục tiêu xóa nghèo. Đánh thuế người giàu được coi là một trong những cách thích hợp để tích lũy các nguồn tài chính cần thiết.

– ầu tư dài hạn, ví dụ như cơ sở hạ tầng, dịch vụ giáo dục và y tế, là cần thiết ể ả ảm bảo tăng trưởng kinh tế và điều kiện sống tốt bền vững. Các Biện Phapp can Thiệp ngắn hạn (như viện trợng thực) cũng cần thiết, ặc biệt ể bù ắp tac ộng tiêu cực của hạn Hán, lũt và cc thiên t. tuy nhiên, điều cực kỳ quan trọng là không tạo ra sự phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài như đã từng xảy ra trong một sờ trong ứ.

– tiếp cận ất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên kHác, cũng như các cơ hội tín dụng và việc làm, là bắt buộc ểt ượt ược yếu thế ược nhắm mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như người tộc thiểu số, người không có ấ ất, ng ấ. >

– việc thực hiện các chương trình chống đói nghèo phải được cải thiện đáng kể để sử dụng hợp lý các nguồn lực của chương trình, cho phép người nghèo tham gia thực sự và để người dân mục tiêu hưởng lợi một cách bền vững.

Tham khảo: Cách nấu các loại nước dùng đa năng trong ẩm thực Hàn Quốc

– ở Hầu hết các quốc gia, ặc biệt là những nơi tập trung nhiều ất đai, phân bổ lại là điều kiện tiên quyết ể xóa đói giảm nghèo trong một khif. mặc dù việc cải thiện phân phối đất đai luôn được mong muốn, nhưng nó không phải lúc nào cũng khả thi về mặt chính trị. nhóm đã không thống nhất vềc vệc phải làm gì nếu các điều kiện chynh trịt của một quốc gia khiến cho việc tái pHân pHối ất đai không thểc hi hi hi hi hi hi hi hi ệ một số thành viên bày tỏ quan điểm rằng cần theo đuổi các phương thức hành động thay thế để cải thiện phân phối đất đai, ví dụ, các chương trình tín dụng để cho phép người không có đất hoặc gần không có đất mua đất, các ưu đãi thuế để bán đất khi đất đạt quy mô nhất định hoặc phân chia đất đai các chương trình nhằm kích hoạt trƺẻċ các thành viên khác chỉ ra rằng sẽ là sai lầm nếu bắt đầu từ tiền đề rằng cải cách nông nghiệp không khả thi về mặt t.

– Điều này có thể trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành. việc thừa nhận rằng cải cach ruộng ất là không thểc có thể Thành lý do biện minh choc việc thậm chí không cố gắng hình các liên minh chynh trịng ết ột ột

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *