Giải đáp cuộc sống

Chứng cứ trực tiếp là gì? [Cập nhật 2022]