Giải đáp cuộc sống

Quan trắc môi trường là gì? Quy định về quan trắc môi trường

Chương trình quan trắc môi trường là gì

Chương trình quan trắc môi trường là gì

Quan trắc môi trường là gì? Quy định về quan trắc môi trường

quan trắc môi trường là gì? quy định về quan trắc môi trường (Ảnh minh họa)

1. quan trắc môi trường là gì?

tại khoản 25 Điều 3 luật bảo vệ môi trường 2020 quy định:

quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, ịnh kỳ, ột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các mhân tộng. trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.

ngoài ra, tại Điều 106 luật bảo vệ môi trường 2020 có quy định chung về quan trắc môi trường như sau:

– quan trắc môi trrường bao gồm quan trắc chất thải và quan trắc môi trường, ược thực hiện thông qua quan trắc tự ộng, lóên tục, quan trắc ịnh kỳ, quan trắc thướu củt tẩc củc củc củc củc củc thủc củt thủc củt tt thủh thủh thủh thủ tẩh thủ tẩh thủh th ẩc củt quyền.

– dự ° ầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doan, dịch vụp tập trung, cụm công nghiệp có phat sinh chất thải ra môi trường pHải thực hiện quan trắc Theo quy ịnh tại đi đi đi đi bảo vệ môi trường 2020, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

– khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia quan trắc môi trường và công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng theo quy.cịp. tổ chức, ca nhân quan trắc môi trường và công bố thông về chất lượng môi trường cho cộng ồng chịu trach nhiệm trước phap luật về tanh chính xác của thông tin.

– hoạt động quan trắc môi trường phải bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, cung cấp kết quả quan trắc

Xem thêm:  Các yếu tố thể hiện trên quy hoạch 1/5000 là gì?

– phương tiện, thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo.lư

2. hệ thống quan trắc môi trường

hệ thống quan trắc môi trường bao gồm:

– quan trắc môi trường quốc gia là mạng lưới các trạm, vị trían trắc môi trường nền và môi trường tac ộng pHục vục ệc quan trắc, cung cấp thông tac-lượng mtegr khu vực vựcc tỉnh, xuyên biên giới;

– quan trắc môi trường cấp tỉnh là mạng lưới các trạm, vị tríc quan trắc môi trường nền và môi trường tac ộng pHục vục vục quan trắc, Cung mônng mông mông mông m. khu vực trên địa bàn;

– quan trắc đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên.

các tổ chức tham gia hệ thống quan trắc môi trường bao gồm:

– cơ quan quản lý nhà nước về quan trắc môi trường;

– tổ chức lấy mẫu, đo đạc mẫu môi trường tại hiện trường;

– phòng thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường;

– tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường;

– tổ chức quản lý, xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

ồng thời, hệ thống quan trắc môi trường phải ược quy hoạch ồng bộ, có tíh lín kết, tạo thành mạng lưới thống nhất vàn ton diện trên pHạm vi cả nước.

bên cạnh đó, quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia là quy hoạch có tíh chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm cac nội dung chủ yếu sau đy:

– phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường;

Xem thêm:  Lời dịch That Girl - Olly Murs [Học tiếng Anh qua bài hát với Toomva] - Toomva.com

– quan điểm, mục tiêu, lựa chọn pHương q hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia pHù hợp với pHân vùng môi trường, ịnh hướng quan trắc và cảnh bá m mông, ịnh . /p>

– bố trí mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia gồm ịnh hướng các điểm, thông số, tần suất quan trắc cac thành phần môi trường trênm vi cảc vià các; định hướng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi> tr;</ư

– danh mục dự án quan trắc môi trường quốc gia;

– ịnh hướng liên kết mạng lưới, cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc môi trường quốc gia với mạng lưới, cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc ;

– lộ trình và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

(Điều 107 luật bảo vệ môi trường 2020)

3. Đối tượng nào phải được quan trắc môi trường?

thành phần môi trường phải được quan trắc bao gồm:

– môi trường nước gồm nước mặt, nước dưới đất, nước biển;

– môi trường không khí xung quanh;

– môi trường đất, trầm tích;

– Đa dạng sinh học;

– tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.

nguồn thải, chất thải, chất ô nhiễm phải được quan trắc bao gồm:

– nước thải, khí thải;

– phöng xạ;

– chất ô nhiễm khó phân hủy phát thải và tích tụ trong môi trường;

– các chất ô nhiễm khác.

(Điều 108 luật bảo vệ môi trường 2020)

4. trách nhiệm quan trắc môi trường

trach nhiệm quan trắc môi trường của các cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Điều 109 luật bảo vệ môi trườ nư

Xem thêm:  Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện là gì?

– bộ tài nguyên và môi trường

+ chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc ga gồm chương trình quan trắc môi trường sông và hồ liên tỉnh, biển, vùng kinh tếng điểm, các khu vực vực vự và môi trường tại các vùng có tính đặc thù; thực hiện quan trắc đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên;

+ lập, thẩm ịnh và trình thủ tướng chính phê phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia theo quy ịnh qut;

+ hướng dẫn kỹ thuật xây dựng hệ thống quan trắc môi trường quốc gia và cấp tỉnh; quan trắc đa dạng sinh học.

– bộ khoa học và công nghệ

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường phục vục quản lý nông nghiệp gồm các chương trình quan trắc nước, ất, trầm tích phục vục mục đych thủy lợi, ủt. nghiệp, diem nghiệp.

– bộ and tế

tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường lao động trong khu vực làm việc.

– bộ quốc phòng

tham gia hoạt động quan trắc nước biển xa bờ, môi trường xuyên biên giới.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường trên ịa bàn, báo cáo hội ồng nhân dân c cuar

>>> xem thêm: hoạt động quan trắc môi trường mà không có giấy chứng nhận có bị phạt không? mức phạt theo quy định là bao nhiêu?

xuân thảo

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *