Giải đáp cuộc sống

Công cụ tài chính là gì? Phân loại công cụ tài chính và tài sản?

chung ta hãy bắt ầu bằng cach xem xét ịnh nghĩa về công cụ tài chính, đó là công cụ tài chính là một hợp ồng làm phat without tài tài títh vốn chủ sở sở sở khi xem xét các quy tắc về cách hạch toán các công cụ tài chính, có nhiều vấn đề xung quanh việc phân loại, đo lường ban đầu và đo lườ>

1. công cụ tài chinh là gì?

các công cụ tài chính là những tài sản có thể được mua bán, hoặc chúng cũng có thể được xem như những gói vốn có thể đưa bán. hầu hết các loại công cụ tài chính cung cấp dòng chảy và luân chuyển vốn hiệu quả cho tất cả các nhà đầu tư trên thế giới. những tài sản nàyc có thể là tiền mặt, quyền giao hoặc nhận tiền mặt theo hợp ồng hoặc một loại công cụ tài chynh khác, hoặc bằng vền sở h ới một.

công cụ tài chính là hợp đồng tiền tệ giữa các bên. chúng có thể được tạo, giao dịch, sửa đổi và giải quyết. CHUNG CC thể là tiền mặt (tiền tệ), bằng chứng vền quyền sở hữu ối với một thực thể ho eg quyền nhận hoặc giao hàng theo hợp ồng dạII dạng tiền tệ (ngoại hối hối hối hối nợ (trái phiếu, khoản vay); vốn cổ phần); hoặc các công cụ phái sinh (quyền chọn, hợp đồng tương lai, kỳ hạn).

các chuẩn mực kế toán quốc tế ias 32 và 39 ịnh nghĩa công cụ tài chynh là “bất kỳ hợp ồng nào làm phát t° hữu của một đơn vỡ”.

Các Công cụ tài chynh có thể ược phân loại theo “loại tài sản” Tùy thuộc vào việc chung dựa trên vốn chủ sở hữu tổ chức phát hành). nếu công cụ là nợ, nó có thể được phân loại thêm thành ngắn hạn (dưới một năm) hoặc dài hạn. các công cụ và giao dịch ngoại hối không dựa trên nợ hay vốn chủ sở hữu và thuộc về danh mục riêng của chúng.

Đang xem: Công cụ tài chính là gì

công cụ tài chính là một tài liệu thực hoặc ảo đại diện cho một thỏa thuận pháp lý liên quan đến bất kỳ loại giá trn à ti. ti.

các công cụ tài chính có thể được chia thành hai loại: công cụ tiền mặt và công cụ phái sinh.

các công cụ tài chynh cũng có thể ược phân thoo loại tài sản, điều này phụ thuộc vào việc chúng dựa trên nợ hay dựa trên vốnữ ch.

công cụ hối đoái bao gồm một loại công cụ tài chính thứ ba, duy nhất.

Các Công Cụ Tài Chính Có Thể Là tài liệu thực hoặc ảo ại diện cho một thỏa thuận phap phap phap phap tai sản.

xem thêm: hoạt động tài chính là gì? nguyên tắc thực hiện hoạt động tài chính?

công cụ hối đoái bao gồm một loại công cụ tài chính thứ ba, duy nhất. các danh mục phụ khác nhau của từng loại công cụ tồn tại, chẳng hạn như vốn cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần phổ thông.

các chuẩn mực kế toán quốc tế (ia) ịnh nGhĩa công cụ tài chynh là “bất kỳ hợp ồng nào làm phát sin tài sản tài chynh củt ơn vị v àh ụh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh ủh. của một đơn vị khác.”

khi ề cập ến tài sản, nợ phải trả và các công cụ vốn chủ sở hữu, báo cáo tình hình tài chynh ngay lập tức xuất hiệt n trong tâm. hơn nữa, ịnh nghĩa mô tả các công cụ tài chynh là các hợp ồng, và đó về bản chất, các tài sản tài chynh, nợ phải trả tài chấ.

vì vậy, khi chung ta nói về kế toán công cụ tài chynh, nói một cach ơn giản, những gì chung ta thực sự đang nói ến là cach chuch tahch so ca ca ạang thu (tài sản tài chynh), cách chúng ta hạch toán các khoản phải trả người bán và các khoản vay dài hạn (nợ phầi tài chyh) cụ vốn chủ sở hữu).

công cụ tài chính có tên trong tiếng anh là:“financial instruments”.

2. phân loại công cụ tài chính và tài sản:

các công cụ tài chính chủ yếu có thể được phân thành hai loại – công cụ phái sinh và công cụ tiền mặt.

Tham khảo thêm: Dòng điện Là Gì? Tác Dụng Của Dòng điện Trong Thực Tế

Các Công Cụ PHAI SINH COR THể ượC ịNH NGHĩA Là Các Công Cụ Mà Các ặC điểm Và Giá Trị Của Nó tó Thể Bắt NGUồN Từ Các Thực Thự Cơn củ những công cụ khác. giá trị của các dụng cụ đó có thể nhận được từ hoạt động của bộ phận bên dưới. ngoài ra, chúng có thể được liên kết với các chứng khoán khác như trái phiếu và cổ phiếu / cổ phiếu.

mặt khác, các công cụ tiền mặt được định nghĩa là các công cụ có thể được chuyển nhượng và định giá dễ dàngth trên. một số ví dụ phổ biến nhất của các công cụ tiền mặt là tiền gửi và cho vay trong đó người cho vay và người đi vay phải được thp.

xem thêm: nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động là gì? Ý nghĩa sử dụng và ví dụ

các loại công cụ tài chính

các công cụ tài chính có thể được chia thành hai loại: công cụ tiền mặt và công cụ phái sinh.

– dụng cụ tiền mặt:

giá trị của các công cụ tiền mặt chịu ảnh hưởng và quyết định trực tiếp của thị trường. Đây có thể là những chứng khoán dễ dàng chuyển nhượng.

các công cụ tiền mặt cũng có thể là tiền gửi và các khoản cho vay do người đi vay và người cho vay thỏa thuận.

– công cụ phái sinh

giá trị và ặc điểm của cc công cụ phái sinh dựa trên các thành phần cơ bản của phương tiện, chẳng hạn như tài sản, lãiấ chấc suẑ.

ví dụ, hợp đồng quyền chọn cổ phiếu là một hợp đồng phái sinh vì nó thu được giá trị từ cổ phiếu cơ sở. quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán cổ phiếu ở một mức giá xác định và vào một ngày nhấnh đ. khi giá cổ phiếu tăng và giảm, giá trị của quyền chọn cũng vậy, mặc dù không nhất thiết phải theo cùng một tỷ lệ phần trăm.

xem thêm: tự do hóa tài chính là gì? xu hướng tứ do hóa tài chính hiện nay?

có thể có các sản phẩm phái sinh không cần kê đơn (otc) hoặc các sản phẩm phái sinh được trao đổi mua bán trên sàn giao dịch. otc là một thị trường hoặc quy trình theo đó chứng khoán – không được niêm yết trên các sàn giao dịch chính thức – được định giáp

các loại phân loại tài sản của các công cụ tài chính

các công cụ tài chynh cũng có thể ược phân loại dựa trên loại tài sản, tức là các công cụ tài chynh dựa trên vốn chủ sở hữu vtràn.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG NHẬT gây ấn tượng nhất – Sách 100

các công cụ tài chính dựa trên vốn chủ sở hữu bao gồm chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu / cổ phiếu. ngoài ra, các công cụ phái sinh ược giao dịch trao ổi, chẳng hạn như hợp ồng tương lai cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu, cũng thuộ mộc cunt danc. <

mặt khác, các công cụ tài chynh dựa trên nợ bao gồm các chứng khoán ngắn hạn, chẳng hạn như thương phi (cp) và tíann phiếu bạc (t-phi) .

.

các công cụ tiền mặt như chứng chỉ tiền gửi (cd) cũng thuộc loại này.

vì thời gian đáo hạn của các công cụ tài chynh dựa trên nợ dài hạn vượt quá một năm, các chứng khoán như trái phiếu ược xếmếp vào.

các công cụ tài chynh cũng có thể ược phân thoo loại tài sản, điều này phụ thuộc vào việc chúng dựa trên nợ hay dựa trên vốnữ ch.

xem thêm: chính sách tài chính là gì? vai trò của chinh sách tài chinh?

– các công cụ tài chinh dựa trên nợ:

các công cụ tài chính dựa trên nợ ngắn hạn có thời hạn từ một năm trở xuống. chứng khoán loại này có dạng tin phiếu và thương phiếu. tiền mặt của loại này có thể là tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi (cd).

các công cụ phái sinh ược giao dịch hối đoái dưới các công cụ tài chính ngắn hạn dựa trên nợ có thể là hợp ồng tương lai lãiất. các công cụ phái sinh otc là các thỏa thuận tỷ giá kỳ hạn.

các công cụ tài chính dựa trên nợ dài hạn kéo dài hơn một năm. theo chứng khoán, đây là trái phiếu. các khoản tương đương tiền là các khoản cho vay. các công cụ phái sinh được giao dịch trao đổi là các hợp đồng tương lai trái phiếu và các quyền chọn về hợp đồng tƺơng lai trái.

– các công cụ tài chính dựa trên vốn chủ sở hữu:

chứng khoán theo công cụ tài chính dựa trên vốn chủ sở hữu là cổ phiếu. các công cụ phái sinh được trao đổi trong danh mục này bao gồm quyền chọn cổ phiếu và hợp đồng tương lai vốn cổ phần. các công cụ phái sinh otc là quyền chọn mua cổ phiếu và các công cụ phái sinh kỳ lạ.

lưu ý:

không có chứng khoán ngoại hối. các khoản tương đương tiền được tính bằng tỷ giá hối đoái giao ngay, là tỷ giá hiện hành. các công cụ phái sinh được giao dịch hối đoái dưới hình thức ngoại hối là hợp đồng tương lai tiền tệ. các công cụ phái sinh otc có các tùy chọn ngoại hối, chuyển tiếp hoàn toàn và hoán đổi ngoại hối.

xem thêm: tài sản cố định thuê tài chính là gì? cách tính nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính?

Tham khảo thêm: Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *