Giải đáp cuộc sống

Công văn 3825/BGDĐT-PC 2021 nhiệm vụ về công tác pháp chế năm học 2021 2022

Công tác pháp chế trong trường học là gì

bỘ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo –

cỘng hÒa xí hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc –

số: 3825/bgdĐt-pc v/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 về công tác pháp chế

hà nội, ngày 06 than 09 năm 2021

kinh gửi:

– các sở giáo dục và Đào tạo1; – các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

2011/nĐ-cp); Công VĂn Số 3878/BGDđT-PC NGàY 7/24/2014 CủA Bộ GIÁO DụC Và đào TạO VềC VệC HướNG DẫN TổC CHứC Làm Công tac Phap Chế Trong Cac Và chỉ thị số 800/CT-BGDđT của bộ giáo dục và đào tạo vềc hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứNg phar với dịch covid-19, tiếp tực hin, mới mới mới mới mới, mới mới, mới, mới, mới, mới, mới, m mới, mới, mới. tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 về công tác

me. nhiỆm vỤ chung

1. tiếp tục xây dựng và phat huy vai trò của tổc chức phap chế, ội ngũi người làm công tac phap chế v àc hiện tốt cac nhiệm vụ Theo quy ịnh tại ngh ị ị ị ị ị ị /bgdĐt-pc (đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm).

2. tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tac xây dựng văn bản quy phạm phap luật (vbqppli), ặc biệt là các văn bản dưới luật t Trong lĩnh vực goal dục v. Bám Sat Chủ Trương Của ảng, Chynh Sách, Phap Luật Của Nhà nước Và yêu cầu của thực tiễn ể ể ểác ịnh Các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dng, hoàn, thi ệ t.

3. chủ động rà soát vbqppl luật theo từng chuyên đề để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với các văn bản cấp trên và tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nhằm thiết lập hệ thống pháp luật về giáo dục đồng bộ, hiệu quả.

4. Ẩy mạnh hoạt ộng theo dõi, đánh giá tình hình thi hành phá luật về giáá dục của ịa phương, sở, trường ể kiến ​​phệ ệ cc bi p>

5. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; xác định giáo dục pháp luật là tiền đề mang tính quyết định đến việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người, là một trong những biện pháp cơ bản có ý nghĩa chiến lược nhằm bồi dưỡng, xây dựng, hình thành nhân cách with người mới.

i. nhiỆm vỤ cỤ thỂ

1. Đối với các sở giáo dục và Đào tạo

các sở giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện ầy ủ ủ các nhiệm vụ ược quy ịnh tại nghị ịnh số 55/2011/nđ-cp, ồng thời tập trung thực hi một sốt số 55/nđ-c. thời tập trung thực hi ịn một sốtm. >

a) kiện toàn tổ chức pháp chế:

-Tiếp tục kiện toàn tổ chức phap chế tại ơn vị Theo quy ịnh của nGhị ịnh số 55/2011/nđ-cp và công văn số 5592/vpcp-tccv ngày 17/2015 việc tổ chức và hoạt động của phòng pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến ​​thức phap luật và kỹ nĂng công tac phap chếm nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghi tác pháp chế tại địa phương;

– cử người làm công tac phap chế tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phap chế do bộ giáo dục và đào tạo, sở tư phap và cc bộ, ng.

Xem thêm:  Bảo hiểm tai nạn và lợi ích của bảo hiểm tai nạn

b) về công tác xây dựng vbqppl:

– nâng cao chất lượng công tác xây dựng vbqppl; chủ trì soạn thảo hoặc cử người tham gia soạn thảo các vbqpl của hội ồng nhân dân (hđnd), ủy ban nhân dân (ubnd) cấp tỉnh lingn quan ến lĩnh vực ực ục ục

– tham gia góp ý ầy ủ ủ, có chất lượng ối với các dự thảo vbqppl liên quan ến giáo d doc do các cơ quan, ơn vị khác soịn hán ảon cheese ảon

c) về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa vbqppl:

– phối hợp với sở tư pháp giúp hĐnd, ubnd cấp tỉnh trong công tác tự kiểm tra, xử lý vbqppl trong lĩnh vực giáo dục do hĐnd, ubnd ban; c</

– chủ ộng và pHối hợp với các cơ quan, ơn vị cri, hiệu lực hoặc không còn pHùp với các văn bản cấp trên và tình hình phát triển kinh tế – xã hội ể ể kiến ​​nghị sửa ổi, bổ sung, thy thế thế the bãn bỏn bản nhằm thiết lập hệ thống pháp luật về giáo dục đồng bộ, hiệu quả;

d) về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

– thực hiện tổng kết ề mood “cao chất lượng công tac pHổ biến, giáo dục phap luật trong nhà trường” từ năm 2009 ến 2013 và từ 2013 ến 20162, ượng thượ tủng c chnh clar quyết ịnh số 705/qđ-ttg ngày 5/5/2017 /2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành kếch tiếp triển khai thực hiện ề at the same way

– Tiếp tục triển khai thực hiện quyết ịnh số 159/kh-bgdđt ngày 01/3/2021 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành kếch hojch công tac phổn, giád. giáo dục (quyết định số 159/kh-bgdĐt); tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quý;

l

– Chỉ ạo Giáo Viên bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục phap luật cho học sinh Luật với rèn luyện kỹ nĂng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến ​​thức phac luật đã học trong chương trình, phát huy tíh tích cực, chủ ộng, sáng tạo trong tìm hiểu ki trong xử lý tình huống thực tế;

– Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học; tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biếo d,</gián

– Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tac pHổ biến, giáo dục phap , chống dịch bệnh của địa phương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. trong đó tập trung phổ biến các quy định về cách ly and tế; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; Tình Hình Thi Hành Phap Luật Và Xử Lý Các Hành VI VI Phạm Phap Công tac pHổ Biến, Giáo dụC PHAPP LUậT Về PHòng, CHốNG DịCH BệNH COVID-19 đăNG TảI TRRên trang Thông tin điện tử Biến, Giáo d. Tại ịi /pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?itemid=1364);

– tổ chức hoạt ộng hưởng ứng ngày phap luật 09/11 với ịnh hướng sau đây: vềii dung, bám sat cac nội dung cần pHổn biến theo hướng dẫn tại công này n. về hình thức, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, đài, cổng/trang thông tin điện tử; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổ chức lồng ghép hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… ; về khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ề nghị ịa phương, nhà trường chủ ộng lựa chọn khẩu hệu tuyên truyền, phổn về ngày pháp lu cấp tại chuyên mục “hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam” trên cổng thông tin điện tử của bộ tư pháp từ ngày 10/01/2021); các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểtháng

Xem thêm:  Viêm tụy cấp: nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng và chẩn đoán

– ẩy mạnh thực hiện công tac theo dõi tình hình thi hành phap luật Trong lĩnh vực giáo dục ở ịa pHương tteo ​​quy ịnh tại nghị ịnh số 59/2012/ị ị NGHị ịNH Số 32/2020/Nđ-CP NGày 05/3/2020 CủA ChínH Phủ Sửa ổi, Bổ Sung Một Số điều Của NGHị ịNH Số 59/2012/Nđ-CP Ngày 11/23/2012 Về THEI THIH THI THI THI THI THI Hành PHAPP LUậT Và quyết ịnh số 566/qđ-bgdđt ngày 01/20/2021 về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của bộ giáo dục và Đào tạo;

– tăng cường công tac theo dõi, giám sat việc thực hiện các văn bản quy phạm phap luật về giáo dục, các văn bản chỉ ạo của kết hợp chặt chẽt cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật; phối hợp với các cơ quan, ơn vị r liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành phap luật về giáá dục của cơ sở giáo dục trên ịa bàn ể p>

2. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

các cơ sở giáo dục ại học, trường cao ẳng sư pHạm thực hiện ầy ủ các nội dung đã ượã ược hướng dẫn tại công văn số 3878/bgdđt-pc, ồNg thờ /p>

a) kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế:

– kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ người làm công tác pháp chế theo công van số 3878/bgdĐt-pc;

– cử người làm công tac phap chế tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phap chế do bộ giáo dục và đào tạo và các bộ, ngành tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổc.

b) về công tác tham mưu, tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường:

b)

– tham gia góp ý dự thảo vbqppl, văn bản quản lý, điều hành do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; Kiến NGHị Với Các Cơ Quan Có Thẩm Quyền Trong Việc Sửa ổi, Bổ Sung Hoặc Ban Hành Văn Bản ể ả ảM BảO PHù HợP với quy ịnh với các văn bản cấp trên và tì sửa đổi, sung bổ, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản; nhằm thiết lập hệ thống pháp luật về giáo dục đồng bộ, hiệu quả;

– tổ chức phÁp chế chủ trado, phối hợp với cÁc bộ phận liên quan tư vấn, tham mưu những vấn ề ề phÁp lý t. chức v. cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học.

c) về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

– thực hiện tổng kết Đề án “nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” theo quyết định; quyết định số 3957/qĐ-bgdĐt ;

Xem thêm:  45 câu chúc mừng năm mới tiếng Trung Hay & Độc Đáo

– tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 159/kh-bgdĐt; Tuyên Truyền, pHổ Biến Các văn bản chỉ ạo vềi mới quản lý giáo dục ại học, các văn bản mới ban hành lên quan ến tổc, hoạt ộng, nhiệm vụhn nhà nh without. văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học;

– chủ ộng ổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của sinh viên và ổi mới việc học, đám thi, tra

– tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện điện tử, tin học phục vụ việc giảng dạy, học kip;

– Tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tac pHổ biến, giáá dục phap luật về pHòng, chống dịch bệnh covid-19 và tổc hưởng ứng ngày phap lu lu lu ậ ậ ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả ả văn này.

d) về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

– thực hiện công tac theo dõ tình hình hành phap luật tại nhà trường theo quyết ịnh số 566/qđ-bgdđt ngày 01/29/2021 Hình Thi hành phap luật và quản lý công tac theo dõi thi hành phap luật về xử lý vi phạm hành chynh năm 2021 của bộ giáo dục và đà tạo Trong phạm vi chức ng ng, n.

– tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các vbqppl của nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường.

iii. tỔ chỨc thỰc hiỆn

1. Giám ốc Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức triệt hướng dẫn này ến can bộ, giáo viên, nhân viên và người lao ộng, chỉ ạo phòng chế, phach ếch ếc ếc ếC hoạch cong tác pháp chế; phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021 – 2022.

ngoài những báo cao ột xuất và báo cao chuyên ề Theo yêu cầu, các sở giáo dục và đào tạo báo cao kế hoạch công tac phapt Colgh Ăm học 2021111222222222222222222222. cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2021 – 2022 tr 2.5/6

2. giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học; chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc người làm công tác pháp chế xây dựng kế hoạch công tác pháp chế; phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021 – 2022; thực hiện chế ộ ộ bao cao tổng kết công tac phap chế năm học kèm Theo báo cao kết quảc thực hiện các chỉ tiêu công tac phap chế nĂm học trước ngày 30/6/2022; thực hiện chế độ báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghịị các so;ụ Các cơ sở giáo dục ại học, trường cao ẳng sư pHạm pHản ang kịp thời về bộ giáo dục và đào tạo (vụ phap chế) ểi phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: vụ pháp chế – bộ giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại cồ việt, hà nội; email: [email protected]; điện thoại: 0243.6231059.

nơi nhận: – như trên; – bộ trưởng (để báo cáo); -các thứ trưởng (để chỉ đạo); – bộ tư pháp (để phối hợp); -các đơn vị thuộc bộ; – website bộ gdĐt; -lưu: vt, vụ pc.

kt. bỘ trƯỞng thỨ trƯỞng nguyễn văn phúc

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *