Giải đáp cuộc sống

Thực đơn

vừa qua, các thế lực thù ịch với việt nam ẩy mạnh chiến dịch “dân chủ chủ chủt việt nam”, ra sức rêu rao tưng “đa nguynh trị”, “đa ống ối lập”, hòp “, hòp”, hòp “, hòp” , “,”, “”, “”, “” kích ộng tưng dân chủ vô chính phủ, loại bỏ sự lãnh ạo của ảng cộng sản việt nam ối với sự nghiệp can chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập với những ưy do d ưy do d

một là, Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ.a

đa nguyên chính trị là một khuynh hướng xã hội học – triết học, tuyệt ối hÓa sự đa dạng ối kháng của các nhÓm, ảng phánh kháng ph. Nó xuất hiện vào ầu thế kỷ xviii, khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong ấu tranh chống ộc quyền, bảo vệ sự đa dạng và bình ẳng củ c ủc nmt nmt do dân chủ tư sản.

khi các tổ chức ộc quyền xuất hiện, đa nguyên chính trịt dần ý nghĩa ban ầu, trở thành thủ đoạn ể điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh tranh tranh tranh tranh tranh trap nhau và là bình phong “dân chủ” che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội tư bản.

Đang xem: đa nguyên chính trị là gì

khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyn chính trị trở thành công cụ tưởng ể ể ể giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ ngh TậP TRUNG DâN CHủ, đòi thực hiện chế ộ đa ảng, nhằm vôu hiệu Hóa và từng bước ẩc ẩy ảng cộng sản khỏi vị tri tất cả các nhÓm, ảng phái ối lập, nhưng thựt ại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản.

như vậy, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tất yếu không phải là mô hình chính trị của chế độ xã hội chứ.

Xem thêm: &quotAttempt&quot nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

hai là, Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực.

bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. muốn thực hiện ược nó thì trước tiên người lao ộng phải xây dựng nên một chynh ảng cùng một chynh phủ duy nhất ại diện mện cho qu. với một chế độ xã hội, thì chỉ có hoặc quyền lực thuộc về giai cấp bóc lột hoặc thuộc về giai cấp bị bóc lộit thô. không có thứ quyền lực hay dân chủ cho mọi giai cấp. BảN chất của đa nguyên chính trị, đa ảng ối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo ảm quyền lực choc giai cấp tư sản bóc lột.

cứ nhiều ảng cạnh tranh thì sẽ dân chủ hơn, xã hội phát triểng h> p>

hãy nhìn sag một số nước tư bản hij nay, nhất là nước mỹi với sự tồn tại của 112 ảng, nhưng chỉ có hai ảng (ảng dân chủ và ảng cộng) tuy bề ngoài nhưng xét về bản chất chỉ là một đảng – đảng của giai cấp tư sản. vì thế, dù ảng dân chủ hay ảng cộng hoà nắm quyền, cũng ều là ảng của giai cấp tư sản, ại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản; dân chủ ở mỹ không gì khác là nền dân chủ tư sản, nền dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số, một số x ít ngng. Điều này cũng dễ hiểu tại sao ở mỹ, bên cạnh “một xã hội” với những người cóc cuộc sống xa hoa, hào nhoáng thì vẫn còn tồi tại “một xã h hoa” trong sự bất côt côn công, thất bệnh tật, không có quyền dân chủ.

Tham khảo: Bơm bong bóng bay nên sử dụng khí Heli hay Hidro? Vietxuangas

ba là, lịch sử cách mạng việt nam thời kháng chiến chống thực dân, ế ế quốc đã xuất hiện và phủ ịnh đa nguyn chínhđtốị, .

năm 1945, ảng cộng sản đông dương lãnh ạo toàn dân tộc ứng lên khởi nghĩa, giành chynh quyền, thiết lập nên nhà nƻớc na vichớtc. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, ặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày ầu gìn giữ chính quyền và nền ộc lập dân dân tộc, ả do chủ tịch hồ chí minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước. song, trong qua trình cách mạng, các tổ chức ảng phái hoặc phản ộng, hoặc có ường lối không đúng ắn, không vì ền lợi của qu. Đảng cộng sản Đông dương do chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo có đường lối cách mạng đúng đắn, vì quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động, vì nền độc lập và sự phát triển của đất nước đã được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình.

sau 1954, ảng ta cũng chủng tổng tuyển cử tự do, thành lập chynh phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà, nhưng chynh chính quyềnnn ngô đnh diệm đm đm đm đm đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ n. MặT KHAC, ượC Sự TIếP SứC CủA ế ếC Mỹ, CÁC THế LựC PHONG KIếN Và pHảN ộNG ở MIềN NAM CũNG đà TừNG LậP NN MộT CHÍNH THể đA NGUYêN VớI Sự Sự Sự nhưng mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nên nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng cộng sản việt nam là người đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao đảng dàc. Tinh tất yếu của qua trình lịch sử tự nhiên đó đã và đang ược nhân dân ta khẳng ịnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổc quốc việt nam xã hội chủi ngm

bốn là, ảng cộng sản việt nam – một chính ảng duy nhất lãnh ạo cách mạng việt nam đã và đang không ngừng xây dựng và phá trị nhậnhên>.

dưới sự lãnh ạo của ảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tốn d჻c và toàn. Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình ẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn with ường phat triển đi lên mì của là quyền tự do lập hi ến và lập phap của nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc; Là sự tiến bộ trong giáo dục, văn Hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phat tri tri Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; vừa qua nhân dân ta đã lại khẳng định một lần nữa qua hiến pháp mới được công bố của mình.

Tham khảo: Khái Niệm Nước Thải Công Nghiệp Là Gì?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *