Giải đáp cuộc sống

Unit 4: Mẫu câu hỏi và trả lời khi đi phỏng vấn xin việc | Anhngumshoa.com

điểm yếu của bạn là gì bằng tiếng anh

1. tell me a little about yourself: hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn. trả lời: + “I grew up in vn and studied accounting. I worked in an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging.” “tôi lớn lên ở vn và học ngành kế toán. + “I am a hard worker and like to face a variety of challenges. I like pets and in my spare time I like to relax and read the newspaper.” “tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử toch khác nhau. tôi thích thú cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư thư thư thư thá và ọc báo” “. + “I have always liked to be in balance. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to participate in my personal activities, like playing golf and fishing.” “tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chă. ” + “I am a calm person who works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I always like to challenge myself to improve in everything I do.” tôi thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn thử thán mìn mình ải ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài. 2. What are your strengths?: thế mạnh của bạn là gì?

trả lời:

+ “I think my strongest trait is my attention to detail. this trait has helped me tremendously in this field of work.” “tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.” + “I have always been a great team player. I am good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.” “tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội. ” + : “After working for a couple of years, I realized that my strength is to accomplish a large amount of work in a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciates it.” “sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảian ờg.i tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.”

Xem thêm:  Bí ẩn về hiện tượng hồi quang phản chiếu của con người trước khi chết

xem thêm bài viết:

  • cách viết cv, cv xin việc chuyên nghiệp
  • 5 websites luyện nghe tiếng anh online miễn phí
  • 3. “what are your weaknesses? : “Điểm yếu của bạn là gì?”

    trả lời:

    + “this can be bad, but in college I found I procrastinated a lot. I became aware of this issue and am working on it by finishing my work ahead of schedule.” “Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.” + “I feel like my weakness is not being detail-oriented enough. I am a person who wants to achieve as much as possible. I realized that this hurts quality and I am currently working to find a balance between quantity and quality.” “tôi thấy điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt. tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số lượng và chất lưng.” + “I feel like my English ability is my weakest trait. I know this is just a temporary problem. I am definitely studying hard to communicate more effectively.” “tôi thấy khả năng tiếng anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn.” 4. “what are your short-term goals? : “các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?” trả lời: + “my short-term goal is finding a position where I can use the knowledge and strengths I have. I want to participate in the growth and success of the company I work for.” “Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sửng kiến ​​thức và thế mạnh mà tôi có. + “I have learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short-term goal is to grow as a marketing analyst” “tôi đã học được những điều cơ bản của việc tiếp thị trong hai năm ầu tiên. tôi muốn thực hiện bước tiếp theo bằng cach cach tham gia vào những dự mood + “As a program manager, it is important to understand all areas of the project. Although I have the technical skills to be successful in my job, I want to learn different software applications that can help with work efficiency. ” “là một người quản lý chương trình, điều quan trọng là phải hiểu mọi khía cạnh của dự án. mặc dù tôi có những khả năng kỹ thuật ể ể thành công trong công việc của tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu những ứng dụng phần mềm khác mà có ú ệ ệ ệ. + “My goal is to always perform at an exceptional level. But a short-term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency.” “Mục Tiêu của tôi là luôn hon thành ở mức ộ nổi bật. Tuy nhiên, mục tiêu ngắn hạn mà tôi đã ặt rach bản thân tôi là thực hiện việc làm tìng hiệu quảu quảu công 5. “what are your long-term goals?” : “các mục tiêu dài hạn của bạn là gì?” trả lời: + “I would like to be a director or superior. this may be a bit ambitious, but I know I am smart and willing to work hard.” “tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có thể là hơi tham vọng, nhưng tôi biết tôi thông minh, và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ.” + “after a successful career, I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have a lot of ideas. so after I gain more experience, I will try to write a book ” kinh nghiệm hơn, tôi sẽ thử viết một cuốn sách.” + “I’ve always loved teaching. I like to train new employees and help my co-workers whenever I can. So in the future, I’d love to be an instructor.” “tôi luôn yêu thích việc giảng DạY. Tôi MUốN GIA TăNG NHữNG NHâN VIêN MớI HơN Và Giúp ỡ Các ồNG NGHIệP ở BấT KỳI NơI Nào Mà tôi Có Có thể. + “I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I am willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of” “tôi muốn trở thành một nhân viên được quý trọng của một công ty. tôi muốn tạo nên sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào.”

    hello, vọng rằng với những câu giao tiếp tiếng anh chuyên nghiệp trên đây sẽ giúp cho các bạn có thể tự tin trả lời các câu vi hụn.xi chúc các bạn học tập tốt nhé! shared by mr minh tiến – dedicated messenger

Xem thêm:  SEO là gì? Bộ câu hỏi phỏng vấn nhân viên SEO 2022
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *