Giải đáp cuộc sống

Định nghĩa dòng điện Fu-cô (Foucault)