Giải đáp cuộc sống

PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM DU LỊCH VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA DU LỊCH

Du lịch văn hóa du lịch là gì

Đặt vấn đề

vệc hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành du lịch ể làm việc hiệu quả là một nhu cầu thiết thực ối với các nhà quản lý du lịch, những người công tac ng. thế nhưng, lâu nay, nhiều người công tac trong ngành du lịch có sựm nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ du lịch văn Hóa và vă Hóa Hóa lịch và người ta thường sử d dửng lẫn lẫn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộ chúng ta cứ tưởng nó đồng nghĩa với nhau, nhưng thực ra chúng khác nhau về nội hàm của định nghĩa. Trước Hết, Trong Bài Viết Này, tôi cố gắng làm rõ nội hàm của hai thuật ngữ du lịch văn Hóa và vă Hóa du lịch với Hy vọng giải quyết dứt ứt điểm sự n ầm lữt.

du lịch văn hóa là gì?

<p v tích lịc sử hát. , những phong tục tập quán, cach tổ chức cộng ồng, lối sống của một dân tộc v.v … du lịch vă Hóa sửng dụng nguồn tài nguyên du lịch văn Hóa ể Làn nền tảh. Về tài nguyên du lịch văn Hóa, Luật du lịch 2005 Gọi lài nguyên du lịch nhân văn bao gồm “Truyền thống văn Hóa, Các yếu tố vă văn Hóa, vĂn nghệ dhián, di tí, các and ca. Kiến Trúc, ccc công trình lao ộng sáng tạo của with người và các di sản văn Hóa vật thể, phi vật thể khacc có thể ược sửng pHục vục mục đích du lịch ".

trong loại hình du lịch văn Hóa Cóc thể ược chia nhỏ thành nhiều loại du lịch khách như: du lịch di tích lịch sử, du lịch phố cổ, lịch lễ hội, du lịch di sản v ì tio n. . ngoài ra, chúng ta còn có du lịch văn hóa ại trà cho nhiều ối tượng và du lịch văn hóa chuyên sâu cho một vài loại khách ặc biệt tìm hiểu. Cũng Theo Luật du lịch 2005: “du lịch văn Hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn Hóa dân tộc với sự tham gia của cộng ồng nhằo bảo tồn và phah huy các”.

Theo Tac Giả DươNG Văn Sáu: “du lịch văn Hóa là loại hình du lịch khai thc giá trịa của các thành tố trong kho tàng di sản văn Hóa việt nam nhằm đáp và phát huy giá trị của văn hóa dân tộc”.

như vậy chúng ta thấy rằng du lịch văn hóa trước hết là một loại hình du lịch cũng như nhiều loại hình du lịch khác. du lịch văn Hóa lấy chỗ dựa là tài nguyên du lịch văn Hóa đó là bản sắc văn Hóa dân tộc (Theo Luật du lịch 2005), nhưng nói rộng ra là dựa vào văn he was more than me. ra và tích lũy trong quá trình sống của mình.

Xem thêm:  Hình ảnh thương hiệu (Brand Image) là gì?

<p du lịch văn hóa còn là phương thức để đánh thức giá trị văn hóa tiềm năng của một dân tộc. thông qua du lịch, các giá trị văn hóa phát lộ và đem lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc. NHờ Có d lịch nói chung và du lịch văn Hóa nói riêng mà nhiều quốc gia-dân tộc trên thế giới đã tiến hành trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn Hóa vật chất và pH à pH vốn lâu nay bị lãng quên hay chìm đắm vì nhiều sự kiện khác của quốc gia-dân tộc xảy ra. NHờ Có Du lịch văn Hóa Mà Các di sản văn hoá ược bảo vệ, Trung tu, tôn tạo ồng thời với việc xây dựng mới Các công trình văn hoá ương ại, làm phong phú, dan tộc.

văn hóa du lịch là gì?

tiếp cận văn hóa từ du lịch còn được gọi là văn hóa du lịch. những người làm du lịch khai thác các giá trị của văn hóa và biến nó thành sản phẩm du lịch văn hóa để cung cấp cho khách du lịch. Tac Giả DươNG VăN Sáu Xem Các Giá Trị VĂn Hóa Là sản pHẩm văn Hóa, do đó ông có lập lận như sau: “khi ưa các sản pHẩm vĂn Hóa Vào Trong Kinh doan du lịch sẽch sẽch sẽch sẽO tạo nên nên c. việc nghiên cứu, khai thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch đã ra đời khoa học văn hóa du lịch. trong hệ thống các sản phẩm ược sinh ra từ vă hóa, văn hóa du lịch là một khoa học mang tính ặc trưng, ​​​​nổi trội của du lịch v. việt hanam dưới đây là bảng so sánh những đặc trưng giữa sản phẩm văn hóa và sản phẩm du lịch của tác giả dương văn sáu:

sản phẩm văn hóa

sản phẩm du lịch

bền vững, tính bất biến cao.

thích ứng, tính khả biến cao.

bên cạnh dấu ấn cá nhân còn mang nặng dấu ấn của cộng đồng cư dân bản địa.

mang nặng dấu ấn của các cá nhân, các nhà tổ chức, khai thác.

dùng cho tất cả các đối tượng khác nhau khi có nhu cầu, phục vụ mọi người.

chỉ dùng cho khách du lịch, phục vụ những đối tượng sử dụng dịch vụ du lịch.

Xem thêm:  MA TÚY LÀ GÌ VÀ TÁC HẠI CỦA NÓ NHƯ THẾ NÀO - TRUNG TÂM Y TẾ LAI VUNG

sản xuất ra không nhất thiết để bán, chủ yếu phục vụ đời sống sinh hoạt văn hóa – tinh thần của cư dân bản địa.

hàng hóa sản xuất phải ược bán ra thị trường, bán cho du khách, phục vụ nhu cầu của các ối tượng khách du lịch là.cc ỹ dân củnga mi

chú trọng giá trị tinh thần, giá trị không đo được hết bằng giá cả.

giá trị văn hóa đi kèm giá trị kinh tế – xã hội. giá trị được đo bằng giá cả.

qui mô hạn chế, thời gian và không gian xác định.

qui mô không hạn chế, thời gian và không gian không xác định.

sản phẩm mang nặng định tính, khó xác định định lượng. giá trị của sản phẩ mang tính vô hình thể hiện qua ấn tượng, cảm nhận…

Định tính, định lượng được thể hiện qua thời gian hoạt động. giá trị của sản phẩm là hữu hình, biểu hiện thông qua những chỉ số kinh tế thu được.

như vậy, từ các giá trị của văn hóa, chúng ta đưa vào khai thác du lịch và nó trở thành du lịch văn hóa. nói cách khác, du lịch văn hóa là một sản phẩm cụ thể củavăn hóa du lịch. từ nguyên liệu văn hóa ến sản phẩm du lịch văn hóa là một quá trình kết hợp và sàng lọc cc giá trị văn hóa mà chúng thật sựp dẫn con người nói chung, khime lịhnch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nch nchic. từ đó, chúng ta thấy rằng không phải bất kỳ giá trị văn hóa nào cũng trở thành sản của văn hóa du lịch.

<p tương hỗ lẫn nhau giữa 3 loại: nhu cầu văn ho tinh thần của chủ thể du lịch (du khách), nội dung và giá trị văn hoá của khách thể du lịch tinh thần và vật chất của người du lịch), ý thức và tố chất văn hoá của người môi giới phục vụ du lịch. như vậy là bằng sự kết hợp giữa chủ thể du lịch (Co nhu cầu về tìm hiểu và thẩm nhận các giá trị vă vă Hóa), ​​khách thể du lịch (tài nguyên du du du tiếp phục vụ, diễn giải và truyền tải các giá trị văn hóa đến du khách). nếu thiếu một trong ba yếu tố này thì chúng ta sẽ không có văn hóa du lịch mà sản phẩm cụ thể là loại hình du lịch văn hóa. Văn Hóa là một nguồn tài nguyên nhân tạo bao gồm toàn bộ những sáng tạo vật chất và tinh thần có giá trị của with người qua qua trình ho của minh. NHư VậY, ốI TượNG NGHIêN CứU CủA Môn văn Hóa du lịch cũng khá rộng, gần như là bao quát toàn bộ giá trị của văn Hóa có sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

Xem thêm:  Danh sách các dự án trọng điểm quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 - Công Ty Trần Anh

bàn về khoa học văn Hóa du lịch, pussy ta cóc bàn ến các giá trị văn Hóa vật thể (vật chất) như các di sản văn Hóa vật thể, các di tích lịch sử vó NGHệ Thuật Trú, đô thị, Thành lũy, vật dụng, cổ vật có giá trị sử dụng và giá trị biểu trưng của một nền văn Hóa cụ thư và các giá trị vă , thơ ca, âm nhạc, múa, nghề nghiệp, tôn giáo v.v… nói tóm lại, đối tượng nghiên cứu của môn văn hóa du lộch rlà là. văn hóa du lịch nghiên cứu những giá trị của văn hóa ể rồi biến nó thành sản phẩm cụ thể là sản phẩm du lịch ịcó văn hóa.

kết luận

từ lập luận trên chung ta thấy rằng du lịch văn Hóa là một loại hình du lịch trong nhiều loại hình du lịch Khonc Cóc Có thể kk đy như du lị Sinh LịCH KHAM PHÁ V.V … Nó là một sản pHẩm cụ thể của trình kết hợp tài nguyên du lịch văn Hóa và các dịch vụ cần thiết như cơ sở hạ tầng, phươnn vận chuy ểNg ịNg ịNg ịNg ểNg ểNg ể là một môn khoa họcc f i tượng nghiên cứu của nó là giá trị của vĂn Hóa của các tộc người sinh sống trên một không gian nhất ịnh dải ất việt nam) nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của khách du lịch trong và ngoài nước muốn tìm hiểu về giá tr.ị giá tr.ị giá tr. vậy thì, chúng ta có thể nói rằng thuật ngữ văn hóa du lịch có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn thuật ngữ du lịch văn hóa. vậy thì, chúng ta cần phải phân biệt rạch ròi giữa hai thuật ngữ này.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *