Giải đáp cuộc sống

Một số nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh là gì

Giáo dục quốc phòng và an ninh là gì

giáo dục quốc phòng và an ninh là giáo dục cho công dân về kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh ể ể ể phat huyh thần yêu nước, Truyền thống dựng nước và gà g Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, Tựng, tựng, tựng, tựng, tựng, tựng, tựng, tựng, tựng. cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa. ngày 6/19/2013, quốc hội khoá xiii đã thông qua luật giáo dục quốc phòng và an ninh. luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật.

1. những quy định chung (chương i)

– Phạm vi điều chỉnh: luật giáo dục quốc phòng và an ninh điều chỉnh những vấn ề về nguyên tắc, chynh Sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục phmith; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh (Điều 1).

– Đối tượng áp dụng: cơ quan, tổ chức, công dân việt nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt ộng trên lãnh thổ việt nam có trách nhiệm tuân theo quy ịnh của luật này và.

– Chính Sách của nhà nước về giáo dục quốc pHòng và an ninh: nhà nước bảo ảm nguồn lực choc ho bi ảc v bi ảc v bi ảc vi ới ớc vi, ciêc vi, ciêc vi, ciêc. miền núi, vùng sâu, vùng xa; khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp trí tuệ, công sức, tiền, tài sản cho giáo dục quốc phòng. cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong giáo dục quốc phòng và an ninh được khen thưởng theo quy định của pháp luật (Điều 6).

– quyền và trach nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh: công dân có quyền và trach nhiệm học tập, nghiên cứu ển nắm vững kiến ​​thức quốc quốc quốc quốc quốc quốc quốc quốc quốc quốc quốc người tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật (Điều 7).

– Trung tâm giáo dục quốc pHòng và an ninh: là cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh, kỹ nĂng quân sự choc ối tượng theo quy ịnh củ trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm: trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc nhà trường quân đội; trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học.

vệc quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải pHù hợp với quy hoạch hệng nhà nhà trường quân ội, mạng lưới cơ sở giáo dục ạc ạc đ cho các đối tượng. luật quy ịnh thủ tướng chynh phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy ịnh điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc ninhò8).

– Các Hành VI Bị NGhiêm Cấm: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh cấm các hành vi lợi dụng hoạt ộng giáo dục qung phòng và an ninh ể Tuyên Truyy xuy xuy x phap phap lip tiết lộ bí mật nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở việc thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh và các hành vi khác theo quy định của pháp luật (Điều 9).

Một số nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

2. giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường (chương ii)

bao gồm các quy ịnh về giáá dục quốc pHòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, trường học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp n, trường c, c cla, cla, that. đại học, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

– ối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở: ể ể pHù hợp với lứa Tuổi, trình ộ nhận thức và yêu cầu giáo dục pHòng và an ninh, luật quy ịnh giáe dục qu. ối tượng này ược thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học ể học sinh hình thành những cơ sở hởt ban ầu về Truyền thống dựng nước l ượnn ânn; ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu tổ quốc, yêu đồng bào (Điều 10).

– Đối với trung học phổ thông; TRUNG CấP CHUYêN NGHIệP, TRUNG CấP NGHề, CAO ẳNG NGHề, Cơ Sở GIÁO DụC ạI HọC, TRườNG CủA Cơ QUAN NHà NướC, TổC CHYNH TRị, TổC CHứC CHYNH TRị luật xác định nội dung cơ bản giáo dục quốc phòng và an ninh cho từng loại đối tượng.

Đối với trung học phổ thông; trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề là để bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự việt nam; có kiến ​​thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc (Điều 11).

ối với trường cao ẳng nGhề, cơ sở giáo dục ại học là ể bảo ảm cho người họccco có kiến ​​thức cơ bản về quan điểm của ảng, chín , pháp lu ước nh đc-c. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, a ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an nnh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang bổ sung kiến ​​thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc (Điều 12).

Xem thêm:  Đại học Nội vụ là gì và thông tin tuyển sinh mới nhất 2022

ối với trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chynh trị, tổ chức chính trị – xã hội, giáo dục quốc pHòng và an ninh bảo ảm cho người học nắm vững điểm củm củm củm củm , phá ậm, phma, phá, phá, phá, phá, phá, phá, phá. nhà nước về quốc phòng và an ninh; nghệ thuật quân sự việt nam; tình hình, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; kết hợp quốc phòng và an ninh với đối ngoại (Điều 13).

3. bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh (chương iii)

Bao Gồm Các quy ịnh về Bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh ối với ối tượng trong cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổc chynh trị, tổc chính trị – xé; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thẩm quyền triệu tập, quy định cơ sở bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh; chế độ, quyền lợi đối với đối tượng bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh.

– về bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh choc ối tượng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chynh trị, tổ chức chính trị – xã hội:

vệc bồi dưỡng choc ối tượng này không chỉm mục tiêu giáo dục quốc pHòng và an ninh nói chung, mà còn góp pHần nâng cao năc lực tổc thực hi hi vực được phân công phụ trách. Luật quy ịnh bồi dưỡng kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh là yêu cầu bắt buộc ối với can bộ, công chức, viên chức quản lý, ược thực hi thện thống nhất trong trong fạm vi cảc. Đối tượng bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh là cán bộ, công chức; Viên chức quản lý, ại biểu dân cử, người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, những người hoạt ộng không chuyên trach ở xã, phường, thị trấn Gọi Là Thôn); Trưởng Các đoàn Thể ở Thôn; ảng viên ảng cộng sản việt nam. Chương trình, nội dung, hình thức, thời gian bồi dưỡng kiến ​​thức quốc quốc chức danh, chức vụ lá p>

– về bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh cho người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sỺ nghiệp

doanh nghiệp ngoài nhà nước, ơn vị sự nghiệp ngoài công lập cor vị trí quan trọng của nền kinh tế xã hội, là yếu tố góp pHần chuyển dịch các cơn củn ịn củn củn cơn cơn cơn cơ vụ công cho xã hội. việc bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh cho người quản lý các doanh nghiệp, đơn vị này là cần thiết. do đó, luật quy ịnh người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (bao gồm doanh nghiệp cor quy mô vừa trở lên, doanh nghiệp hoạt ộng pHục vục pHòng anhu ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ , biên giới, hải đảo) và người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phải tham gia bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốch v. nội dung bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh cho những đối tượng này tập trung vào chính sách, pháp luật của ònhà nướn n những quy ịnh về bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh cho người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ơn vịng sị

– về bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư:

ca nhân tiêu biểu, người cor oy tín trong cộng ồng dân cư thuộc diện bồi dưỡng kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh là chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng àng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, t , tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng, tạng. xã hội, khoa học, nghệ thuật. Luật Giao Cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốc thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp với mặt trật tổc quốc việt nam cùng cấp, cơ quan, cơ kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ chương trình khung của bộc quốc pHòng, hướng dẫn của cơ quan, tổcc có thẩm quyền, nhiệm vục phng và an ninh của ị với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư (Điều 16).

– thẩm quyền triệu tập, quy ịnh cơ sở bồi dưỡng kiến ​​​​thức quốc phòng và un ninh ối với ối tượng trong cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổc chynh trị, tổc chức thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi thi n; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư do chính phủ quy định (Điều 17). Luật giáo dục quốc phòng và an ninh cũng quy ịnh cụ thể chế ộ, quyền lợi của các các ối tượng bồi dưỡng kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh (điều 18). <

4. phổ biến kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân (chương iv)

Xem thêm:  Chế phẩm Redoxy- 3C xử lý nước như thế nào?

bao gồm các quy định về nội dung phổ biến kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh; hình thức phổ biến kiến ​​thức quốc phòng và an ninh; phổ biến kiến ​​thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; phổ biến kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

– nội dung phổ biến kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh bao gồm:

những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa (Điều 19).

– hình thức phổ biến kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh:

thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các buổi sinh hoạt cộng ồng dân cư, hoạt ộng của mặt trận tổ quốc việt nam, tổc đoàn thểt ộng văn hóa nghệtt, the thệtt. hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống; Thông qua hoạt ộng của cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn Hóa vật thể, phi vật thể, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹt sỹ, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và an ninh; các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư (Điều 20).

phải bảo ảm gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủn toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ộ nghị, ội ộng thòng biêng. khu vực biên giới, hải đảo; cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức pHổ biến kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh cho người có va vai trò và ảnh hưởng tích cực Trong ồng bào dân tộc thiểu số số, chủ chủ hộ gia đình, người lao động ở khu vực biên giới, hải đảo.

nhà nước khuyến khích tổ chức, ca nhân tình nguyện pHổ biến kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh theo ịnh của phan luật cho người dân khu vực biên gi giền, hảni, h sni, hảni, hảni, hảni, hảni, hsni, hsni, hsni, hsni, hsni, hsni, hsni, h. cấp tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

vệc tổc chức thực hiện pHổn kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải ảo, miền no, vùng sâu, vùng xa luật giao ạy ban ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt sự cấng cấp chủ trì, pHối hợp với bộ ội biên pHòng, hải quân, cảnh sat biển, miền núi , vùng sâu, vùng xa (Điều 21).

– phổ biến kiến ​​​​thức quốc phòng và an ninh trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:

người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không thuộc diện bồi dưỡng kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh, người lao ộng trong doanh nghiệp, ơn vị sự ninh theo quy định về nội dung (tại Điều 19) và hình thức (tại Điều 20) nêu trên. người quản lý doanh nghiệp, ơn vị sự nghiệp cor trach nhiệm pHối hợp với cơ quan nhà nướcc có cr tẩm quyền, tổc công đoàn tổc chức biến kiến ​​thức phòng. Ể pHổ biến kiến ​​thức quốc pHòng và an ninh trong doanh nghiệp, ơn vị sự nghiệp, luật quy ịnh ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ ạo cơ quan quân sự, công an, cấp phối hợp tổ chức thực hiện (Điều 22).

5. giáo viên, giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh (chương v)

bao gồm các quy định về giáo viên, giảng viên; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyển dụng giáo viên, giảng viên; trách nhiệm và quyền lợi của giáo viên, giảng viên; bao cao vien; tuyên truyền viên; trách nhiệm và quyền lợi của báo cáo viên, tuyên truyền viên.

– giáo viên, giảng viên: giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm giáo viên, giảng viên chuyên trách, thỉnh giảng và cán quân bi, an c. quân bi. Điều kiện để trở thành giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh là phải có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và tr an ninh; TRườNG HợP Có BằNG TốT NGHIệP ạI HọC TRở Lên Chuyên Ngành KHAC THì Phải Cóc Chứng chỉI Bồi dưỡng NGHIệP vụ sư pHạm và chứng chỉng đào tạo giáo viên, giảng viảng vi íng v. Luật Giao Chính Phủ Quy ịnh Cụ Thể Trình ộ Chuẩn Giáo Viên, Giảng VIên Giáo Dục Quốc phòng và an ninh pHù hợp với từng ối tượng giáo dục quốc pHòng và an ninh; thời gian, lộ trình hoàn thành (Điều 23).

vệc đào tạo, bồi dưỡng, tập hus đ đ. 25 của luật này.

– Báo Cáo Viên, Tuyên Truyền Viên Giáo dục quốc pHòng và an ninh: bao cao viên giáo dục quốc pHòng và an ninh là người ược cơ quan, tổcc cor thẩm ưỡm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm àm. an ninh, bao gồm: lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng và tương đương của bộ quốc phòng; tổng cục, cục, vụ và tương đương của bộ công an, bộ, ban, ngành liên quan; lãnh đạo cấp tỉnh; lãnh đạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; lãnh đạo cấp xã; lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh; phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và phòng, ban huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; chuyên gia, nhà khoa học (Điều 26).

Xem thêm:  Nguyên tắc cơ sở dồn tích là gì? Những điều cần biết [2022]

tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh ược luật quy ịnh như sau: căn cứ tiêu chuẩn do bộ trưởng bộc phòng quy ịnh ịnh, ch viên giáo dục quốc phòng và an ninh (Điều 27).

bao cao viên, tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh có trach nhiệm và quyền lợi sau đy: Truyền ạt đúg nội giá tham dự ầy ủ Hoạt ột nâng cao kiến ​​thức, kỹ măng là; được cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

6. kinh phí giáo dục quốc phòng và an ninh (chương vi)

bao gồm các quy định về nguồn kinh phí, nội dung chi, lập dự toán, chấp hành và quyết toán trong giáo dục quốc phòng và an ninh.

– Kinh Phí Giáo dục quốc pHòng và an ninh bao gồm: kinh phí do nhà nước bảo ảm, ược bố tri hằng nĂm Theo quy ịnh của phap luật về ngân Sách nhà nước; kinh phí do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bảo đảm thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của luật này; khoản kinh phí này được tính vào các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật; các khoản thu hợp pháp khác (Điều 29). kinh phí giáo dục quốc phòng và an ninh được luật quy định chi cho các nội dung: chi thường xuyên; chi đầu tư phat triển; các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (Điều 30).

– hằng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chynh phủ, cơ quan khác ở trung ương, ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm ựcho ụtop ủ giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật. doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có kế hoạch bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

7. nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về giáo dục quốc phòng và an ninh (chương vii)

bao gồm các quy định về nội dung quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh; Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ: quốc pHòng, giáo dục và đào tạo, nội vụ, lao ộng – thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông và của bộa bộa bộa bộa bộa bộ , quan than are that thhcan cơ quan, tổ chức ở trung ương, hội ồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, của mặt trật tổc quốc việt nam và các tổc Thec viêi ồi ồ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

– nội dung quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh:

ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh. tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh. quy định chương trình, nội dung; biên soạn, xuất bản, in, phát hành giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu; tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên, tuyên truyền viên; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh và cấp chứng nhận bồi dưỡng kiến ​​thốc v. quản lý nguồn lực phát triển giáo dục quốc phòng và an ninh. tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên, giảng viên, tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh. nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh. hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh…

– cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh:

ể bảo ảm quản lý công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thống nhất, ồng bộ và hiệu quy ịnh chynh phủng nhất quilla . Bộc Quốc pHòng chủ trì, pHối hợp với bộ công an, bộ giáo dục và đào tạo giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh. bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với bộ quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước vềc giáo dục quốc phòng và an ninh tại ịa phương.

– trach nhiệm của người ứng ầu cơ quan, tổ chức: chỉ ạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn ốc, kiểm tra cơ quan, tổc thuộc quyềnện n ềc ềc ềc ềc ềc ềc ềc ềc ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục ục. phòng và an ninh; thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Ủy ban nhân dân các cấp nơi cơ quan, ụ có.

fan anh

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *