Giải đáp cuộc sống

Trích lục khai sinh là gì? Thủ tục xin trích lục giấy khai sinh?

Giấy khai sinh bản trích lục là gì

giấy khai sinh là một trong những văn bản ược cấp cho ca nhân khi làm thủ tục dăng khai sinh do cơ quan có thẩm của nhà nước cấp (thường là ủh ban c. trường hợp không có yếu tố nước ngoài). vậy các vấn đề pháp lý liên quan đến giấy khai sinh là gì?

luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phi qua tổng đài: 1900.6568

1. trích lục khai sinh là gì?

giấy khai sinh là một trong những văn bản ược cấp cho ca nhân khi làm thủ tục dăng khai sinh do cơ quan có quyền của nhà nước cấp (cụp (thể thể là ủh ban nh âm, pHấn cná cná c. . /p>

tribl lục giấy khai sinh cũng là một văn bản quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch. sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trích lục giấy khai sinh bản chính. trÍch lục giấy khai sinh bản sao thì bao gồm: bản sao trÍch lục giấy khai sinh ược cấp từ hệ thống cơ sở dữu hộ tịch và bản sao

trích lục khai sinh trong tiếng anh được hiểu là excerpts from birth.

Định nghĩa trích lục khai sinh trong tiếng anh được hiểu như sau:

“an extract from the birth certificate is also a document issued by a competent state body to a natural person in order to prove the fact that the person’s marital status has made the birth registration in a competent body. civil status Registration. after completing the birth registration procedure, the authorized state agency will issue an extract from the original birth certificate. an extract of a birth certificate for a copy includes: a copy of the extract of a birth certificate issued from the civil status database system and a certified copy of the original extract of the birth certificate.”

2. thủ tục trích lục giấy khai sinh mới nhất:

TRườNG HợP NếU TRONG Sổ Hộ TịCH CủA UBND Xã/ phường nơi trước đy bạn làm thủ tục đĂng ký khai sinh còn lưu giữ sự kiện khai sin thủ tục xin trích lục giấy khai sinh được thực hiện như sau:

bước 1: người có yêu cầu trích lục giấy khai sinh nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có thứn quy

hồ sơ xin trích lục bản sao giấy khai sinh bao gồm:

xem thêm: trích lục khai sinh: Ở đâu? hồ sơ, trình tự và thủ tục mới nhất

 • tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch;
 • Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/cmnd/thẻ căc công dân hoặc giấy tờ khac có dán ảnh và thông tin ca nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá sử sử d ụng);
 • giấy tờ ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục)
 • + văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định. Đối với trường hợp người được ủy quyền không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngườy đy.

  + giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. Đối với trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người được ủy. ủy.

  • sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch
  • bước 2: người tiếp nhận có trach nhiệm kiểm tra, ối chiếu thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ do người yêu cầu xuất trình hoặc nộp.

   • nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trảkết
   • nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
   • nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản Sao trích lục sau khi đã ược hướng dẫn Theo quy ịnh mà không ược bổ Sung ầy ủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từp nập nập nập nập nập t ập việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.

    ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơy ủ ủ và pHù hợp, công chức làm công tac hộ tịch căn cứ vào cơ sở liệu hộ tịch, ghi , bat, tat, ba, tat. thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

    3. xin trích lục giấy khai sinh ở đâu?

    đăng ký.

    khoản 1, điều 64 luật hộ tịch 2014 có quy định như sau: “1. người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người ại diện gửi tờ khai theo mẫu quy ịnh cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch. “

    Đối chiếu những quy định trên thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch là cơ quan có thẩm quyền cấp trích >< lấin sac ko/gih

    xem thêm: thủ tục trích lục, xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

    khoản 5, điều 4 luật hộ tịch 2014 có giải thích như sau: “cơ quan qua , bộ pháp, bộ ngoại giao cơ cơ quan khác. thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”

    Theo đó, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộcch gồm ủy ban nhân dân cấp xã, ủy ban nhân dân cấp huyện, bộ tư phap, cơ quan ại di ện ngoại giao, cơ cơ cơ ngoài, bộ ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền. trường hợp này bạn gửi hồ sơ đến nơi bạn đã làm giấy khai sinh lần đầu, cơ quan sẽ có thẩm quyền cấp trích ục.gi

    4. hồ sơ xin trích lục giấy khai sinh:

    hồ sơ xin trích lục giấy khai sinh bao gồm:

    • tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu
    • Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/cmnd/thẻ căc công dân hoặc giấy tờ khac có dán ảnh và thông tin ca nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá sử sử d ụng);
    • giấy tờ ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục)
    • sổ hộ khẩu của người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch
    • chú ý:

     + trường hợp ủy quyền thì văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định. Đối với trường hợp người được ủy quyền không phải là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của ngườy đy.

     + giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền. Đối với trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người được ủy. ủy.

     theo đó, khi bạn đi xin trích lục giấy khai sinh bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ như trên.

     ngay sau khi nhận ược yêu cầu, nếu ủ điều kiện thì cơ quan quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch choc người yêu cầu.

     xem thêm: xin cấp lại giấy khai sinh ở đâu? trích lục khai sinh và đăng ký lại khai sinh?

     nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; Trường Hợp Không Thể Bổ Sung, Hoàn Thiện Hồ Sơ Ngay Thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, Trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn Thiện, ký, ghi rõ r tiếp nhận.

     nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản Sao trích lục sau khi đã ược hướng dẫn Theo quy ịnh mà không ược bổ Sung ầy ủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từp nập nập nập nập nập t ập việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.

     lệ phí cấp trích lục bản sao giấy khai sinh ược quy ịnh tại khoản 2 điều 7 luật hộ tịch nă 2014, Theo đó bộ tà chính quy ịnh chi ti ti thẩm ềm, n. sử dụng lệ phí hộ tịch.

     că cứ quy ịnh tại điều 4 thông tư 281/2016/tt-btc quy ịnh mức pHí khai thc, sử Dụng thông tin trong cơ sở dữ liu hộ tịch thì lệ pHí 000u ệu. . ngay tại thời điểm cấp lại trích giấy khai sinh, người có yêu cầu phải nộp khoản lệ phí này cho cơ quan cap trích lục đó.

     thời gian giải quyết

     trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh

     nếu việc đĂng ký lại khai without về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

     ơng.

     trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ược văn bản ề nghị, ủy ban nhân dân nơi đã đĂng khai sinh trước đy tiến hành kim tra, xá giữc so p>

     xem thêm: trích lục bản án là gì? trích lục bản án, bản án, quyết định của tòa án

     trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ược kết quảác minh về vệc không còn lưu giữ ược sổ hộ tịi nơi đ đng khai without single, n ế ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ thi. định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

     5. trích lục khai sinh có công chứng được không?

     trib lục khai sinh là việc ược thực hiện bởi cơ quan chức nĂng có thẩm quyền, người tiến hành thủc tục trich lục khai sin pháp luật. do đó, trường hợp cần nhiều bản trích lục khai Sinh, người ược cấp có thể tiến hành thủ tục công chứng (chứng thực) thành nhiều bản tại vĂn phòng công.

     trích lục giấy khai sinh có thời hạn bao lâu?

     khac với ca giấy tờ khác liên quan như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, phiếu lých tư phap… .ều có 1 thời hạn nhất ịnh khi sử dụng, giấy khai ấhi ấ đổi cũng không có thời hạn sử dụng. do đó, bản sao giấy khai sinh đương nhiên không có thời hạn.

     kết luận: trích lục khai sinh là một trong những thủc hộ tịch phổn biến ngày nay, việc nắm bắt cac thig tin về tríc lục khai sinh giup co chác cac cac nhn, cơ cut chức c c c c c c c c c c c c c c c c c tục và thời gian thực hiện.

Xem thêm:  Xét về đại tiểu hạn: những cách tính đại hạn đại hạn lưu niên là gì và các lưu tinh là gì?
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *