Giải đáp cuộc sống

Như thế nào gọi là nhà bán hóa giá?