Giải đáp cuộc sống

Hợp đồng thầu xây dựng soạn thảo thế nào ?

Hợp đồng nhà thầu là gì

Hợp đồng nhà thầu là gì

hợp đồng thầu xây dựng, đôi khi còn gọi là hợp đồng thầu phụ hoặc hợp đồng nhà thầu phụ là tạo cơ sở pháp lý để chủ thầu và nhà thầu xây dựng hợp tác với nhau khi thực hiện công trình xây dựng. Mối quan hệ này kéo dài Theo thời gian xây dựng công trình, pHức tạp doc rất nhiều hạng mục xây dựng liên quan nên cũng dễ làm nẩy synh bất ồng quan đim, tranh chấp.

1. thế nào là hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thầu phụ ?

hợp đồng thầu xây dựng (hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng được giao kết giữa chủ đầu tư/bên mời thầu với bên trúng thầu sau khi đã trúng thầu để thực hiện các công việc theo nội dung gói thầu

2. cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thầu phụ

<p luật xây dựng năm 2014

3. các điều khoản cơ bản của hợp đồng thầu xây dựng là gì?

các điều khoản cơ bản của hợp đồng thầu xây dựng là những điều khoản không thể thiếu được.

ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng thầu xây dựng nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

các điều khoản cơ bản của hợp đồng thâu xây dựng (hợp đồng thi công xây dựng) là:

 • chủ thể trong hợp đồng
 • cơ sở giao kết hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thầu phụ
 • cam kết khi ký kết hợp đồng nhà thầu
 • nội dung hợp đồng/ khối lượng công việc
 • thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng
 • tạm ứng trong hợp đồng
 • giá và thanh toán trong hợp đồng
 • Điều chỉnh giá và khối lượng công việc trong hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thầu phụ
 • nghiệm jue, bàn giao hợp đồng nhà thầu
 • tư vấn, giám sat trong hợp đồng nhà thầu
 • quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thầu phụ
 • quy định về nhà thầu phụ
 • Điều kiện lao động/điều kiện làm việc trong hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thấu
 • ph

  chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể sau đây:

  chủ thể trong hợp đồng

  • thong tin bên mời thầu/chủ đầu tư, thông tin nhà thầu
  • thông tin về gói thầu, dự án thực hiện
  • ===>>> xem thêm: Điều kiện đối với chủ thể hợp đồng

   cơ sở giao kết hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thầu phụ

   • hợp đồng được kí kết dựa trên các cơ sở: hồ sơ dự thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu của chủu> đt
   • hồ sơ hợp ồng bao gồm các tài liệu liên quan ến căn cứ ký kết hợp ồng, các điều khoản và điều kiện của hợp ồng:
    • thông báo trung thầu/chỉ ị
    • hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư
    • hồ sơ dự thầu
    • biên bản đàm phán hợp đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng
    • các tài liệu khác liên quan đến gói thầu theo thỏa thuân của hai bên.
    • cam kết khi ký kết hợp đồng nhà thầu

    • tại thời điểm ký kết, phía nhà thầu bảo ảm đáp ứng yêu cầu về năc lực kỹ thuật, tài chính ể thực hiện gói thầu như đ đt và chịu chịu mọt nhm. trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối, bên mời thầu có tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu.
    • nội dung hợp đồng/ khối lượng công việc

     hai bên thỏa thuận nội dung cụ thể mà bên nhà thầu phải làm trong hợp đồng này. Một Gói Thầu Có Thể ượC Thực Hiện Trong Một Hoặc NHIềU HợP ồNG, Tuy Nhiên, NộI Dung Công Việc Phù Hợp Với NộI Dung Trong Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu, Hồ thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

     thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng

     • hai bên thỏa thuận về tổng thời gian thực hiện công việc và tiến độ/kế hoạch/các giai đoạn thực hiện hợp đồng. có thể làm thành điều khoản của hợp đồng của làm thành phụ lục hợp đồng
     • thỏa thuận về cách xử lý trong trường hợp chậm thực hiện tiến độ, khắc phục sự chậm tiến độ.
     • tạm ứng trong hợp đồng

      • hai bên thỏa thuận mức tạm ứng và hình thức tạm ứng hợp đồng tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu
      • ngoài ra còn thỏa thuận rõ các nội dung sau: thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, thu hồi tạm ứng; trách nhiệm của các bên trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng; jue giá trị của bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng kinh phí tạm ứng không đúng mục đích.
      • giá và thanh toán trong hợp đồng

       Đối với từng loại hợp đồng có nguyên tắc thanh toán và hồ sơ thanh toán khác nhau. trong một hợp đồng có nhiều loại hợp đồng khác nhau thì áp dụng nguyên tắc thanh toán tương ứng với từng loại hợp đồng hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian.

       ===>>> xem thêm: Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

       Điều chỉnh giá và khối lượng công việc trong hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà>< thầu phụ3

       • hai bên thỏa thuận với nhau về tường hợp điều chỉnh giá và khối lượng công việc so với đấu thầu
       • bao gồm các nội dung: nguyên tắc và thời gian tính điều chỉnh, căn cứ tiến hành điều chỉnh, chi phí phát sinh liên quan
       • nghiệm jue, bàn giao hợp đồng nhà thầu

        • việc nghiệm jue và bàn giao do hai bên thỏa thuận, được thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với tiến đỻ thực hiện hđ>
        • việc nghiệm jue và bàn giao theo tiến độ là một cơ sở để thực hiện thanh toán hợp đồng.
        • ===>>> Xem thêm: kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng

         tư vấn, giám sat trong hợp đồng nhà thầu

         • hai bên có thể thành lập ban tư vấn giám sát hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn giám sát của bên thứ ba
         • hai bên thỏa thuận về phạm vi thực hiện, quyền hạn và trách nhiệm của bên tư vấn giám sát và chi phí liên quan đến việc tưm vấn giám
         • các bản tư vấn, kết luận của bên tư vấn giám sát sẽ được chủ đầu tư xem xét và quyết định cuối cùng
         • quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thầu phụ

          các bên tự thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

          quy định về nhà thầu phụ

          hai bên thỏa thuận vền quyền giao kết hợp ồng của nhà thầu chynh ối với nhà thầu pHụ và việc quản lý, sửc dụng, mục đích giao kết hợp ồng.

          Điều kiện lao động/điều kiện làm việc trong hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thấu ph>

          • q sự
          • các thỏa thuận không được trái quy định về lao động
          • 4. các điều khoản thông thường của hợp đồng thầu xây dựng/hợp đồng nhà thầu/hợp đồng nhà thầu phụ

           các điều khoản thông thường của hợp đồng thầu xây dựng là những điều khoản được pháp luật quy định trước. nếu khi giao kết hợp ồng nhà thầu, các bên không tho thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đc nhiên tho thuận và ược thực hi hi

           các điều khoản thông thường của hợp đồng thầu xây dựng là:

           • Điều khoản bảo hành, sửa chữa
           • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
           • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
           • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
           • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
           • Điều khoản phạt vi phạm
           • 5. các điều khoản tùy nghi của hợp đồng nhà thầu

            khi tiến hành giao kết hợp ồng nhà thầu, các bên cònc có hiện hợp đồng.

            các điều khoản thông thường của hợp đồng nhà thầu có thể là:

            • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
            • Điều khoản về bảo mật thông tin
            • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
            • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
            • hợp ồng nhà thầu rất đa dạng và tương ối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến ​​thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đán.

             có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào pHong mua sắm, chiêu tiệc tùng… nhưng lại pHó thác choc its. thế nên, đa phần họ thường ký những hợp ồng dịch vụ ầy rủi ro phÁp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh giaản!!!

             6. dịch vụ soạn thảo hợp đồng thầu xây dựng của luật thái an

             các loại hợp đồng thầu xây dựng luật thái an soạn thảo

             chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng thầu như sau:

             • hợp đồng tổng thầu
             • hợp đồng nhà thầu phụ
             • hợp đồng thầu khoán
             • hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay
             • hợp đồng thầu xây dựng, hợp đồng thầu phụ xây lắp
             • hợp đồng thầu tư vấn thiết kế
             • hợp đồng thầu thi công xây dựng
             • hợp đồng gói thầu mua sắm hàng hóa
             • hợp đồng nhà thầu nước ngoài, hợp đồng nhà thầu trong nước
             • giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng thầu xây dựng

              bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại:

              bẢng giÁ dỊch vỤ soẠn thẢo hỢp ĐỒng

              quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thầu xây dựng

              bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại:

              quy trÌnh dỊch vỤ tƯ vẤn soẠn thẢo hỢp ĐỒng

              thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thầu xây dựng

              thời gian soạn thảo hợp đồng nhà thầu là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

              quyết ịnh lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp ồng là một khoản ầu tư thông minh so với chi phí phải bồr phár phár khi . Ngoài dịch vụn thảo hợp ồng, doanh nghiệp có thể Tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp ồng, tưn đn đnhng ồng lượng, thực hiện, Thorh l l l l l l l l l l. >

Xem thêm:  Đi ngoài ra máu là biểu hiện của bệnh gì?
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *