Giải đáp cuộc sống

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì? Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN?

mọi cá nhân thuộc trường hợp pháp luật quy định thì đều phải tiến hành nộp thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách nhàc nư. tuy nhiên có thể việc nộp thuế sẽ không phải trường hợp nào cũng trực tiếp do cá nhân đi nộp mà ược hoàn thành thông qua phƿưỡng phá.

dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Đang xem: Khấu trừ thuế tncn là gì

1. khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì?

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là hoạt ộng do các cá nhân hoặc tổc có nghĩa vụ thanh toán lương, thu nhập cho người lao ộng tiến hi ựch hi huựch hi th. lương của người lao động trước khi thanh toán cho họ.

ca nhân trong trường hợp khấu trừ thuế thập ca nHân này sẽ ược cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn, cụ thể những ối tượng ược cấp bao gồm:

– những cá nhân trực tiếp yêu cầu được cấp chứng từ thì doanh nghiệp sẽ cấp;

– nếu không có yêu cầu cấp chứng từ thì doanh nghiệp quản lý sẽ không cấp;

– trong trường hợp cá nhân mà ủy quyền ể ể quyết toán thuế thì doanh nghiệp quản lý sẽ không ược phép cấp giấy chứng từ khấu tún;

tuy nhiên đối với một số trường hợp ngoại lệ như cá nhân là người không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc hợp đồng chỉ có thời hạn dưới 3 tháng thì doanh nghiệp đó không được quyền cấp chứng từ cố định mà chỉ có thể cấp chứng từ riêng cho từng lần khấu trừ thuế.

hoặc doanh nghiệp quản lý có thể cấp một chứng từ khấu trừ thuế có thời hạn sử dụng nhiều lần trong một kỳ thu.

còn với trường hợp cá nhân có hợp ồng lao ộng thời hạn nhiều hơn 3 théng thì doanh nghiệp quản lý phải cấp cho cá nhân 1 chỿ tứng kừ từ. <

xem thêm: lao động đang trong thời gian thử việc có phải nộp thuế tncn?

jue nhập chịu jue trong tiếng anh là taxable income.

2. cách khấu trừ jue nhập cá nhân:

thứ nhất, đối với thu nhập của cá nhân không cư trú:

tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập ế ậtrh ế ấn.

thứ hai, đối với thu nhập của cá nhân cư trú:

– jue nhập từ tiền lương, tiền công

+ ối với ca nhân cư Trú ký hợp ồng lao ộng từ ba (03) that trở lên thì tổ chức, ca nhân trả Thu nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

+ ối với ca nhân cư Trú ký hợp ồng lao ộng từ ba (03) thang lên nhưng nGhỉ làm trước khi kết thúc hợp ồng lao ộng thì tổc, ca nh ât ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ấ th ấ ấ ất. biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tham khảo thêm: Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?

+ ối với ca nhân là người nước ngoài vào làm việc tại việt nam thì tổ chức, cc nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại việt nam củg neither nor n nor n nor n Làm việc tại việt nam ểể tạm khấu trừ thuế Theo Biểy tiến từng phần (ối với ca nhân có thời gian làm việc tại việt nam từ 183 ngày trong nĂm tính thuế) gian làm việc vaệ ).

xem thêm: khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cộng tác viên

+ doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹu trí tự nguyện có trach nhiệm khấu trừ thuế thu nhập ca nhân ối với tiền tích lũy mua bảo hiểm khôôôitor hướng dẫn tại kho đi /p>

+ số thuế phải khấu trừ ối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú ược xác ịnh theo hướng dẫđn tại tại ư; của cá nhân không cư trú được xác định theo Điều 18 thông tư này.

– jue nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số,bán hàng đa cấp

cá nhân.

– jue nhập từ đầu tư vốn

tổ chức, ca nhân trả thu nhập từ ầu tư vốn có trach nhiệm khấu trừ thuế thập ca nhân trước khi trả thập choc ca nhân trừng hợp ca nhân tự khai thuế.

– jue nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán ều phải khấu trừ thuế tuế suất 0.1% trên giá chuyển nhượng trước khi that toán cho người chuyển nhượng. <

xem thêm: khấu trừ thuế tại nguồn là gì? khấu trừ thuế tncn tại nguồn?

– jue nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

tổ chức, ca nhân nhận chuyển nhượng vốn gop của ca nhân không cư trú cóc có trach nhiệm khấu trừ thuế thu nhập can nhân thuế suất 0.1% trên giá ển nhượng.

– jue nhập từ trúng thưởng

tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng.

– jue nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

tổ chức, ca nhân trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại cor trach nhiệm khấu trừ thuế thu nhập ca nhân trước khi trả thu nhập ca nhân. số thuế khấu trừ ược xác ịnh bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu ồng theo từng hợp ồng chuyển nhượng nhân (×) vớtu 5%. TRườNG HợP HợP ồNG COR GIÁ TRịN THAT TOÁN Làm NHIềU LầN THì LầN ầU THANH TOÁ, Tổ CHứC, Cá nhân Trả Thu NHậP TRừ 10 TRIệU ồNG KHỏI GIÁ TRị THAT TOÁN, Số thu. các lần thanh toán sau sẽ khấu trừ thuế thu nhập tính trên tổng số tiền thanh toán của từng lần.

– khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

các tổ chức, ca nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho ca nhân cư trú không ký hợp ồng lao ộng (Theo hướng dẫn tại điểm c, d, kh. ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2,000,000) ồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% thu nhhn.

xem thêm: luật sư tư vấn quy định về thuế thu nhập cá nhân trực tuyến miễn phí

Xem thêm: Chi phí sinh hoạt (Cost of Living) là gì?

TRườNG HợP Cá NHân Chỉ Có Duy NHấT Thu NHậP Thuộc ối tượng phải khấu trừ thuế The tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức Thu nhập chịu thuế ca n -c âng mứnm. NHân Có Thu NHậP Làm Cam Kết (Theo Mẫu Ban Hành Kèm Theo Văn Bản Hướng dẫn vền quản Lý thuế) Gửi tổ chức trả thu nhập ể tổc chức trảc thu nhập làm căn cứm tạm thờ /p>

căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết Thúc năm tíh thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn pHải tổng hợp danh Sách và thu nhập của những ca nhân chưa ến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm when thur. Cá nhân làm cam kết phải chịu trach nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý tteo ​​quy ịnh của luật quản lý thuế.

cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

3. jue nhập bao nhiêu thì phải đóng jue jue nhập cá nhân:

công thức tính thuế tncn như sau:

nếu người lao động là cá nhân không cư trú tại việt nam, thuế tncn được tính theo công thức:

 • nếu người lao động là cá nhân cư trú tại việt nam:
 • th1: nếu hợp đồng lao động < 03 tháng, mức lương chi trả ≥ 02 triệu đồng/tháng, thuế thu nhập cá nhân sẽ tính theo thuế suất toàn phần.

  nếu hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại việt nam thì tính theo biểu luỹ tiến từng phần.

  jue nhập chịu jue: là tổng jue nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả không bao gồm các khoản sau:

  xem thêm: hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Điều kiện và thủ tục để được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

  • tiền Ăn giữa ca, Ăn trưa:
   • nếu doanh nghiệp không tự tổ chức nấu Ăn mà chi tiền cho người lao ộng (phụp vào lương) ược mii tối ồi ồi ồi ồ 000 ồi ồi ười ười ười ười ười ồi ồi ồi ồi ồi ồi. /tháng (theo thông tư số 26/2016/tt-blĐtbxh của bộ lao động – thương binh và xã hội);
   • nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua xuất ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ.
   • phụ cấp điện thoại: phải được quy định theo quy chế công ty;
   • phụ cấp xăng xe, đi lại: phải được quy định theo quy chế công ty;
   • phụ cấp trang phục:
    • nếu chi bằng hiện vật (tổ chức mua về trang phục về phát cho nhân viên) được miễn toàn bộ.
    • nếu chi bằng tiền: tối đã 5 triệu/người/năm
    • thu nhập từ tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ ược trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việy.
    • tiền công tác phí.
    • …..

     jue nhập tính jue được xác định theo công thức:

     jue nhập tính thuế = jue nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ

     các khoản giảm trừ bao gồm:

     • giảm trừ cho bản thân người nộp thuế
     • mức giảm trừ: 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.

      • giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
      • mức giảm trừ: Đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

       • BảO hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện
        • các khoản đegon bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm and tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
        • mức giảm trừ bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm xã hội 8%, bảo hiểm y tế 1.5%, bảo hiểm thất nghiệp 1%.
        • mức đong vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hi hưu trí tự nguyện ược trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế Theo thực tế phat Sinh nhưng tối đa không qua 01 tri ồ Sản phẩm hưu trí tự nguyện Theo hướng dẫn của bộ tài chính bao gồm cả số tiền do người sửng dụng lao ộng đegon cho người ộng và cả số ti ền do ng lao ộ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ nhiều quỹ.
        • khoản đegon gop từ thiện, nhân ạo, khuyến học
         • khoản chi đong gip vào các tổc, cơ sở chrite, nuôi dưỡng trẻ ật ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết người già không nơi nương tựa.
         • khoản chi đóng gópp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân ạo, quỹ khuyến học ược thành lập và hoạt ộng theo quy ịnh tại nghị ị 3/2015/15/1 9/20nh

          như vậy, nếu mức lương người lao ộng nhận ượcc tổng thu nhập chịu thuến hơn tổng các khoản giảm trừm người lao ộng mới phải đónng thu.

          kết luận : Trên đây là một số vấn ề ề criên quan ến khấu trừ thuế thu nhập ca nhân, người lao ộng nắm bắt ược cac quynh con con ản ể cón ảng nợn nợt ểi quy ị ả ải. của bản thân.

          xem thêm: thuế thu nhập cá nhân: mức đóng, thu nhập chịu thuế và miễn thuế

          Tham khảo thêm: Giải mã giấc mơ: Nằm mơ thấy cá chết điềm báo gì, lành hay dữ? con số liên quan

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *