Giải đáp cuộc sống

Liên minh công nông là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

Liên minh công nông là gì

liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và ội ngũ trí thức c cuar hội khoa học. hay từ được dùng thông dụng hơn là liên minh công nông. vậy liên minh công nông là gì?. hãy cùng luật acc tìm hiểu nhé!

1. liên minh công nông là gì?

liên minh công nông là hình thức hợp tác, liên minh giai cấp giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, do giai cấp công nhân lãnh ạ ạ ạ . GIAI CấP Công NHân Là Giai CấP Cách Mạng NHấT, COR TổC NHấT, COR SứNH LậT ổ Sự Sự THốNG TRịA CủA GIAI CấP Tư SảN, Và sự thống trị củ song giai cấp công nhân chỉ có thể chiến thắng nếu lôi cuốn được đông đảo giai cấp nông dân đi theo mình. vì vậy, liên minh công nông là một tất yếu lịch sử đối với cả hai giai cấp trong qua trình đấu tranh tự giải phóng.

Đang xem: Liên minh công nông là gì

trong cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, giai cấp công nhân đóng vai trò lãnh ạo, liên minh với toàn thểng dân, chống lại ách thốn thá àn và. Trong cach mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân l V mini nông dân lao ộng cả về chynh trị và kinh tế ểm chynh quyền, cảo tạo xã hội và xây dủ ủ ủ ủ ủ ủ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế công nghiệp và nông nghiệp, mở rộng giao lưu hàng hoá giữa thành thị và nông thôn, bảo đảm lợi ích thích đáng của nông dân, từng bước đưa nông dân lao động vào những hình thức hợp tác sản xuất từ ​​​​thấp đến cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm đời sống vật chất và nâng cao dần trình độ văn hoá, khoa học – kĩ thuật, ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho công nông, đó là những phương hướng và nội dung cơ bản ᑻể duy cà trì cà.

trong giai đoạn cách mạng hiện nay, hệ lận về liên minh giai cấp và các tầng lớp trong xã hội ược ảng ta kiên ịnh thựn hiện và bổ trin sung, x, phci. tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

liên minh công – nông – là hạt nhân, cơ sở của khối ại đoàn kết dân tộc, khối ại đoàn kết toàn dân, tập hợp, thu hút mọi lực lượ vào một mặt trận chung thống nhất vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng liên minh công – nông theo tư tưởng hồ chí minh, là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cá mạng mới kỳ.

Tải Xuống (1)

2. nguyên tắc cơ bản của liên minh công – nông.

Xem thêm: Địa chỉ thường trú tiếng Anh là gì?

muốn xây dựng khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công- nông trong thời kì qua ộộ lên xã hội chủ nghĩa, cần phải kì ảm ​​nhên bắm

Đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong khối liên minh

đây là vấn ề có tíh Nguyên tắc ể có từng bước thực hiện mục tiêu, lợi ích của liên minh trên lập trưụng cângia cânô giai cấp nông nhân là giai cấp tán, không có hệ tưng ộc lập do đó cần đi the ường hội chủ nghĩa. như v.i.lênin khẳng ịnh: “… chỉc sự lãnh ạo của giai cấp vô sản mới có cr tế giải pHONG quần chung tiểu nông thoáá khỏi chế ộ ộ nô lệ tưn dẫi ẫi n ẫi n ẫi n

Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện để khối liên minh bền vững, lâu dài. khi chứng minh được cho giai cấp nông dân thấy rằng đi với giai cấp vô sản có lợi hơn so với giai cấp công nhân, từ đó trên tinh thần tự nguyện khối liên minh sẽ bền vững hơn kết hợp và giải quyết đúng đắn lợi ích của cả hai giai cấp giai cấp công nhân và giai cấp nông dân là những chủ thể kinh tế khác nhau, ều là người lao ộng bị bóc lột Ʃớt dƩợ b. Xét Cho C cùng quan hệ giữa công nhân và nông dân là quan hệ giữa hai chủ thể lợi ích, mà trong đó hệ thống lợi ích kinh tế là cơ sở quyết ịnh nhất và nhạy cảm nh. họ liên kết với nhau trước hết là nhằm thoả mãn các nhu cầu kinh tế, mưu cầu sự sống, thoát khỏi nghèo nàn trong qua trình chĻp hứn hứn x>

việc có những lợi ích thống nhất này tạo điều kiện thực hiện sự liên minh giữa họ

3. vai trò của liên minh công nông

cả về mặt lý luận và thực tiễn ều khẳng ịnh: liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và ội ngũ tri thức luôn lonôn là vấn ề kể cả trong cách mạng dân tộc, dân chủ cũng như cách mạng xhcn. Đó là lực lượng nòng cốt của khối ại đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất, nguồn sức mạnh và ộng lực to lớn của sự nghi xp xâ ệng v.

nếu như trong cach mạng dân tộc, dân chủ, nội dung liên minh công – nông – trí thức chủ yếu về chynh trịm tập hợp lực lượng ấu tranh giành chísh chís ấu tranh giành chính chís, gi-d. TộC, Giải Phony ất NướC, Thì Trong Cách Mạng XHCN Với Công NGHIệP HOA, Hiện ại Hóa Là Nhiệm Vụ Trung Tâm, Bên Cạnh Tính Tất Yếu nghĩa quan trọng trong quan trình phát triển đất nước.

tăng cường củng cố và xây dựng khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức vững chắc làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đó là trách nhiệm của Đảng và nhà nước, của giai cấp, tầng lớp xã hội. trong đó, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn có vai trò và vị trí rất quan trọng. giai cấp công nhân có nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ giai cấp nông dân thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

<p khác nhau. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong khối liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức, cũng như khối đại đoàn kết dân tộc nhằm phát huy sức mạnh cả nước thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

4. các câu hỏi thường gặp

1. nội dung liên minh công – nông trong qua trình công nghiệp hoá thể hiện rõ trên các lĩnh vực nào?

Tham khảo: &039Đêm 7 ngày 3, vào ra không kể&039, quy tắc mọi phụ nữ nên áp dụng để luôn tươi trẻ, ít ốm đau

nội dung liên minh công – nông trong qua trình công nghiệp hoá thể hiện rõ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. nội dung kinh tế là nội dung cơ bản và quyết định nhất, làm cơ sở vững chắc cho liên minh công nông trong qua trình công nghiệp hoá.

3. xây dựng liên minh công nông ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

trong qua trình lãnh ạo cach mạng, ảng ta đã vận dụng đúng ắn và sáng tạo lý luận của chủ nghĩa mác – lê -nin về gia min.iên hiện nay, vấn ề liên minh công nông Strong> đã ược mở rộng Thành liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, ội ngũ tri thức và trở thành nòng cốt của khối ại đo đ

khẳng định vai trò quan trọng của các bộ phận trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các bộ phận trong liên minh

trong tiến trình ổi mới “ảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị… ể ểo ộng lực thúc ẩy sự sáng tạo, cống thiứcỿn cứ. nhà nước đã thực hiện các chính Sách … sửng và tạo môi trường phat huy va trò của trí trí thức; , phat triển”. tuy nhiên “ội ngũ trí thức nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém… nhìn chung, hoạt ộng nghiên cứu khoa học chưa xuất phát và gắn bó mật thiết với thự p>200 được tư vấn và hỗ trợ nhé.

Xem thêm: Check-in là gì? Check-out là gì? Và 9 thông tin hữu ích cần biết

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *