Giải đáp cuộc sống

Quản trị nhà nước tốt và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước ở Việt Nam – Chi tiết tin tức – Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

quản trị nhà nước tốt là một vấn đề mới trong nghiên cứu về quản lý công ở việt nam. Đây không phải là mô hình tổ chức, hoạt động của một nhà nước mà là các nguyên tắc định hướng cho việc thiết kế và vận hành bộ máy nhà nước trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước để quản lý tốt mọi vấn đề của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa… ở mỗi quốc gia. Bài viết khái quát lịch sử hình thành và những ặc trưng cơ bản của quản trị nhà nước tốt, qua đó rút ra một số kinh nghiệm có thển dụng trong quản l lolution

1. quản trị nhà nước tốt

1.1. sự ra đời của mô hình quản trị nhà nước tốt

Đang xem: Mô hình quản trị nhà nước tốt là gì

thứ nhất, do những hạn chế, bất cập của mô hành hành chính công – quản trị công truyền thống ược xây dựng trên cơ sở lý thuyết vềi mối quan hệ giữ LậP Bộ Máy quan liêu của m.weber và Cácyên tắc quản Lý Theo Khoa học của f.w.taylor, là mô hình hành chynh lâu ời nhất, cũng là lý thuyết quản vực nht. nhưng do tình hình kinh tế – xã hội, Khoa học công nghệ, trình ộ dân trí trít triển, mô hình quản trị công truyền thống đã bộc lộ các hạn chến cập, thôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt ôt trị công mới.

thứ hai, do sự cồng kềnh, kém hiệu quả của khu vực công (khu vực nhà nước). Trong Các Thập niên 80 và 90 của thế kỷ xx, nhiều nước đã ặt vấn ề xém xét lại khu vực công về quy mô và khả nĂng trị, đu hành ất nước, ể ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở Đức. Đã Co nhiều cuộc cải cach làm thay ổi cơ bản nhận thức của xã hội và người dân về vai trò của khu vực công và cac cach thức quản trị, điều hành khu vực công. theo đó, nhà nước không nên ôm ồm làm hết mọi dịch vụ mà nên tập ngurồn lực vào quản lý vĩ mô thông quac chính sách hiệu qu. cao chất lượng, hiệu quả quản trị đất nước và phục vụ nhân dân.

nhà nước cần phải đổi mới việc cung ứng và nâng cao chất lượng các dịch vụ công. hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã tìm cách thay ổi cách thức cung cấp và quản việc cung cấp các loại hình dị vụ công cho ngưthn. lượng khác của thị trường, nhằm tăng cường sự lựa chọn, tạo khả năng cạnh tranh.

thứ ba, kinh tế thị trường mở rộng, mang tính quốc tế hóa cao và cạnh tranh giữa các nước trong khu vực và trên thế giới gia tăng. vấn ề này ặt ra những yêu cầu mới về thể chến quản lý (quản trị), ặc biệt là quản lý kinh tế, tổ chức bộ máy và chất lượng ội ngũ công chức. nguyên tắc kinh tế của toàn cầu Hóa đòi hỏi các chynh phủ pHải chuyển ổi từ chú trọng ầu vào và kiểm soát qua trìt blood chú trọng ến kết quảng và tiệt tiệt tiệt kikk v. NHIềU NướC PHÁT TRIểN NHư Mỹ, ANH, PHAP, ứC, NHậT… đã Áp DụNG Các Biện Phap ược rút ra từ thực tiễn kinh doanh và ược kiểm chứng qua thị trường. tại mỹ, năm 1992 david osborn và ted gaebler đã đề ra 14 nguyên tắc “sáng tạo lại chính phủ – reinventing government”. Đây là mô hình quản trị mới với phong cách lãnh đạo hành pháp thiết thực; phân quyền mạnh, hướng tới thị trường, theo khách hàng với tinh thần kinh doanh; hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư để giải quyết các nhu cầu của cộng đồng. tại mỹ, sự giao thoa ngày càng sâu sắc giữa kinh tế và hành chynh thể hiện riqute trong việc xây dựng “chynh phủ mang thần kinh doanh” ể ểủ ĩngáp Ở vương quốc anh và cộng hòa pháp, các dịch vụ công cộng được đưa ra đấu thầu; chuyển một phần lớn lĩnh vực giáo dục, đào tạo, and tế… sang ký hợp đồng để tư nhân thực hiện. MặT KHÁC, qua trình hội nhập quốc tế ngày càng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, kinh tế ến vĂ heoa – xã hội đòi hỏi phản dần xó xó xó x quis >

thứ tư, trình độ dân trí ngày càng cao và yêu cầu dân chủ hóa đời sống xã hội được mở rộng. Trong Bối Cảnh đó, Hành Chynh Công Truyền Thống Ngày Càng tỏ ra không thích hợp với xu thế phat triển của xã hội hiện ại, thậm chí trở thành lực cảc cảc cảc cảc cảc cảc cảc vì vậy, xây dựng mô hình hành chính hiện ại hỗ trợ cho phat triển, trong đó quyền hợp phac của with người và của công dân pHải ược ặt ở vị vị trí trung tâm là mục đang diễn ra trên thế giới.

thứ năm, sự khủng hoảng kinh tế và xuất hiện các học thuyết mới. từ hậu quả nặng nề của hai cup khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và 1979 đã làm xuất hiện một học thuyết mới về phat triển, có têi gơi là neo -liberalism (chủ nght điển đã làm nảy sinh các cuộc tranh luận kéo dài về nhà nước và thị trường dẫn ến việc xác ịnh lại vai trò của nhà nước > p.chi -r.c nap.

Theo học thuyết mới này, nhà nước cần hạn chế sự can thiệp vào hoạt ộng sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp, ểể choc các lực lượng của thịng quyết. mặt khác, hoạt động của nhà nước chỉ nên tập trung vào các công việc mang tính chiến lược như: hoạch định chính sách; xây dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường lành mạnh để hỗ trợ cho hoạt động của thị trường. như vậy, phạm vi và vai trò của nhà nước được jue hẹp lại để phù hợp với yêu cầu mới. Ồng thời, ể khắc phục các hạn chế của thị Trường đòi hỏi pHải có sự can thiệp của nhà nước thông qua các chynh Sách ảm bảo công bằng xã hội và phát tri tri

ngoài ra, trào lưu pHê phanh chynnh công truyền thống cũng dẫn ến sự ra ời của một lý thuyết mới có tên gọi “sự lựa chọn củng chús” (Friedmanand, 1980; CầU GIảM quy mô và pHạm vi ho hoạt ộng của chính phủ, bộ máy hành chính cần phải giảm đi Theo yêu cầu cọa “s”. trong việc ảm bảo cho chính phủ hoạt ộng hiệu lực, hiệu quả.<.

thứ Sáu, sự phat triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ tạo điều kiện thuận lợi xây dựng các pHương phap quản lý, quản trị hiện ại. Ồng Thời, Các Thành tựu và tiến bộ của khoa học và công nghệ cũng làm thay ổi nhận thức của các chính pHủ va trò và trach nhi môi trường, chống đói nghy

thứ bảy, tư duy lại quan niệm cai trị và đổi mới mô hình cai trị sang quản trị, quản trị tốt. do ảnh hưởng của xu hướng toàn cầu Hóa về kinh tế, khoa học và công nghệ, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước trong khu vực và trên thế giới, giữa khu vựcng ảcng ảcng ảcng tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt th th th th th th th th th th th th th th th th tt tt tt tt tt tt phẩm và nguồn nhân lực; sự cồng kềnh, kém hiệu quả của bộ máy quản lý khu vực công (khu vực nhà nước); kinh tế thị trường ngày càng mở rộng và mang tính quốc tế cao; trình độ dân trí ngày càng nâng cao và yêu cầu dân chủ hóa đời sống xã hội ngày càng phát triển; khủng hoảng kinh tế và sự xuất hiện các lý thuyết mới về phát triển làm nảy sinh các cuộc tranh luận kéo dài về nhà nước và thị Trường dẫn ến and and cầi xá xá x gi phải chuyển ổi sang quản lý công, quản lý công mới và cuối c cùng chuyển sang quảng nhà nước t.

hành chính công hiện đại không chỉ nhấn mạnh tính hiệu quả mà bao hàm cả những ý tưởng và trách nhiệm, sự tham gia và ỻh ph quy. hiệu quả hành chính công sẽ cao hơn nếu các nhà quản lý sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và sự lựa chọn của người dân; các cơ quan, những người có vai trò trong quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về sự đúng đắn các quyết định của mình. mục đích của hành chính công hiện ại là thiết lập một khuôn khổ trong đó hoạt ộng của chính pHủ ược cải thiện cảt hirá nội dung, yêu cầu quản lý như vậy ượ Đy là khái niệm với nội hàm rộng, gồm các mối quan hệ của các thể chế, thiết chế: nhà nước và thị trường, khu vực công và khu vực tư, ​​chính phủ và công dâng dâng dâng dâng dâng dâng dâng chíh trị quản trị nhà nước xem là một chiến lược trong hành chính công hiện đại. Đó là sự tác ộng cr tổc và điều chỉnh bằng quyền lực của nhà nước ối với các quá trình xã hội và hành vi của công dân thông qua cac hoạt ộng hoạch ho tiêu của nhà nước. What lý, who trị nhà nước không pHải là cai trị, cấm đoan mà là quản trịng dân chủ, sự mởng rộng tham gia của người dân vào quản trị nhà nước, sử dụ hi ệ hi ệ hi ệ, cô, cla cô, cla cô, cla, cat. Sách Và Các Phương Phap, Kỹ NăNG, Kỹ Trị Hiện ại nhằm tạo điều kiện cho kinh tế – xã hội phát triển, tạo thuận lợi cho các hoạt ộng ấa người và doan /p>

1.2. những đặc trưng cơ bản của quản trị nhà nước tốt

các đặc trưng cơ bản của quản trị nhà nước tốt được phản ánh trong quan niệm của các tổ chức quốc tế như:

– quan niệm của chương trình phát triển của liên hợp quốc (undp): đảm bảo sự tham gia; sự công bằng của luật pháp; tính minh bạch; đáp ứng mọi ben liên quan; hướng tới sự đồng thuận; bình đẳng; hiệu lực và hiệu quả; trách nhiệm giải trình; tầm nhìn chiến lược.

– quan niệm của ngân hàng thế giới: tiến trình hoạch định chính sách công khai và có dự đoán trước; hành chính công chuyên nghiệp; bộ máy hành pháp có trách nhiệm giải trình; sự tham gia tích cực của người dân vào hoạt động công; luật pháp công bằng.

– quan niệm của hiệp hội phat triển quốc tế (round): trach nhiệm giải trình về mặt tài chính ở cấp ộ vĩ mô và ối với hoạt ộng của tổc ở cấp vi mô; tính minh bạch, đặc biệt là trong tiến trình phân bổ ngân sách, mua sắm công; luật pháp công bằng, trong đó có một khuôn khổ pháp lý công bằng, ổn định, có thể dự đoán được và được công chúng biết; sự tham gia của người dân vào việc hình thành các chiến lược phát triển có ảnh hưởng đến cộng đồng.

Tham khảo: Mệt mỏi khó thở – những triệu chứng không nên chủ quan

– quan niệm của ngân hàng phát triển châu Á (adb): trách nhiệm giải trình; đảm bảo sự tham gia (của các ben liên quan trong quá trình hoạch định chính sách); có thể dự đoán được; minh bạch.

tóm lại, quản trị nhà nước tốt là việc thực hiện công việc của nhà nước có hiệu quải với sự tham gia của nhiều chủ thể trong xã hội, thỏa mén nhu và bảm ổm ổm, thm , thm, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, tổ, thm. .

thứ nhất, huy động, bảo đảm sự tham gia của các chủ thể trong xã hội, nhất là người dân vào quản trị nhà nước. Ặc trưng tiêu biểu nhất của mô hình này là tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội ối với hoạt ộng của hệ thống hành chínnh từng. Các Cá NHân, Tổ Chức Trong Xã Hội Có Tham Gia Vào Hoạt ộng của chynh phủ

thứ hai, quản trị Theo tinh thần nhà nước phap quyền: quản trị nhà nước tốt đòi hỏi các quy ịnh phap lật không chỉy ủ mà còn ảm bảo tính khách và công. PHAPP LUậT PHảI TạO Thành Khung Phap Phap Phas ểể Bảo Vệ Quyền With Người, ặc Biệt Là bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số, những ối tượng yếu thế. Đòi hỏi có hệ thống tòa án xét xử ộc lập, nghiêm minh, công bằng và khách quan ối với các vi phạm phÁp luật, không loại trừt cờ ng ho.

thứ ba, tingh công bằng, minh bạch: chynh pHủ quản trịt là chynh pHủ pHục vục công bằng, bình ẳng ối với mọi ối tượng khác nhau trong xã Hiscus, giới tinh… tốt thể hiện ở việc các hoạt ộng của chynh phủi liên tục ược thông tin chính xác, kịp tới tới cá cá cá nh truy cập, dễ hiễ quyền được thông tin là quyền chính đáng của người dân.

thứ tư, thích ứng linh hoạt ối với sự thay ổi của môi trường quản trị: một chính pHủ quản trịt là là cr thể ối mặt và giải quyết tốt mọi thay ổi. những thay ổi đó có thể diễn ra bên trong hệng chính pHủ của mỗi quốc gia, cũng có thể do sự tac ộng của môi trường quốc tếc tếc xu hướng quốc tế Hóa, toàn cầu. sự thích ứng của chính pHủ không chỉ thể hi sự kịp thời, đúng ắn của các quy ịnh phap phap lật mà còn biển rõ nét ở sự sáng tạo, linh ho ư ư ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị đổi và mong đợi của người dân.

thứ năm, sự định hướng và đồng thuận: quản trị tốt phải chỉ ra được cách thức để tìm được sự đồng thuận của xã hội đối với chính phủ thông qua những hoạt động nhằm điều hòa lợi ích của công dân, của các tổ chức và của nhà nước, để thiết lập một xã hội đồng thuận và bảo đảm lợi ích của cả cộng đồng.Đồng thời, chính phủ cần quan tâm đến những chính sách mang tầm chiến lược để hướng tới sự phát triển bền vững , vừa giữ được ổn định xã hội, tăng trưởng kinh tế, vừa giữ gìn môi trường trong sạch cho thế hệ tương lai. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị cần hiểu riqu những ặc trưng về lịch sử, văn Hóa, with người, các nguồn lực của một xã hội hoặc củng ồng. <

thứ sáu, trách nhiệm báo cáo và giải trình: đây là một yêu cầu thiết yếu đối với một chính phủ quản trị tốt. các chủ thể ban hành và thực hiện quy ịnh phÁp luật, chính sách không chỉ có trách nhiệm giải trình ối với cơ quan cấp trê v ố v. tổ chức xã hội, công chúng và các bên liên quan về các quy định của chính sách, pháp luật. tuy nhiên, trách nhiệm giải trình phải đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và hệ thống các quy định pháp luật, chính sách đầy ạác.

thứ bảy, hiệu lực và hiệu quả: quản trịt Co nghĩa là kết quả caqua trình ban hành và thực hiện các quy ịnh phap luật, Chính Sáchi ảm bảo sự tun ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ề chỉnh. ỒNG thời, kết quảt ược phải đáp ứng ược nhu cầu của xã hội trong việc sửng hợp lý và tiết kiệm các nguồn lực, sửng bềnn vữngu ngur. quản trị có hiệu lực, hiệu quả nghĩa là tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sự phát triển bền vững của đất nước.

với những ặc trưng trên, có thể khẳng ịnh quản trịt là một mô hình lý tưởng nhưng rất khó ảm bảo thực hiện một cach tuyệt ối với với bất kỳt kỳt kỳt kỳt kỳ chíh chíh pHủ nào. tuy nhiên, ể ạt ược sự phát triển bền vững, việc nghiên cứu và Áp dụng mô hình này vào thực tiễn là một y y th -th -th -th -th -th -th -th -th -th -th -th -th -th

2. những vấn đề đối với quản lý nhà nước ở việt nam

qua trình phát triển từ hành chynh công tryền thống sag quản lý công, quản lý công mới và quản trị nhà nước tốt với mục tiêng his xã hội phát tri có một lĩnh vực hoạt ộng nào của người trọng hơn là công vii trị, sựng. chẽ tới hoạt động quản trị. tuy nhiên, sự phát triển và thay ổi về tên gọi từ mô hình hành chynh công truyền thống sang mônh qu. năng quản lý, quản trị.

cả hành chính công, quản lý công, quản lý công mới và quản trị nhà nước ều cóc chức nĂng cơ bản là: hoạch ịnh, tổc lãnh ạo (che. , minh bạch, hiệu quả cao và thể hiện chức năng phục vụ của nhà nước ối với công dân thay cho cho cho cho cho cai trị thhhhhhnhhhhnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnh thyng. sự phát triển và chuyển ổi căn bản đó chính là sự ổi mới cách thức quản lý dân chủ, ap dụng mạnh mẽ các pHương phap, kỹ năNg và kỹ củn qut v ịn tịc ttr ịn tịc ttr ịn tịc ttr ịn tịc tr ịn t ịn ttr; sự hợp tac chặt chẽt Giải quyết các vấn ề mang tính quốc gia. do đó, quản lý nhà nước there are quản lý công ở việt nam cần nghiên cứu vận dụng mô hình quản lý công mới và mô hình quản trị nhà nhà nhà n ở việt nam theo hướng:

một là, cân nhắc sửa thuật ngữ (khái niệm) “quản lý nhà nước” que “quản trị nhà nước”. bởi hiện nay thuật ngữ quản trị ược sử dụng phổ biến ở các nước trên thế giới như: quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp, quản trổ tch, quản trị văn phòng, quảnhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnh, quád trịnh, cut -thanh, quád trịnh , cut -thanh, quak t trịnhnhnhnh, cut -thanh, cut -thanh, quak t trịnhnhnhnhnhnhnh, cut -thanh, cut -thanh, quak t trịnhnhnhnhnh, cut -thanh, cut -thanh, treh than hoạt ộng của nhà nước, cc tổ chức chynh trị – xã hội … và trở thành chức năng quan trọng của mọi tổ chức và mọi hoạt ộng, do phát sinh từ sức ộm sự la phân hành ộng và nâng cao hiệu quảt ộng của các ca nhân và tổ chức dưới sự điều khiển của các nhà quản trị nhằm thực hiện có hi hi qảc mục tiêu của tổc.

mặt khác, ể ể phùp với thông lệc tế và qua trình hội nhập quốc tến cần sửng dụng thuật ngữ quản trị nhà nước thay cho thuật ngữ quản lý nhà nước đc đ Điều này cũng phù hợp với tinh thần bao cao chính trịi hội ại biểu toàn quốc lần thứ xiii của ảng: “xây dựng vàn thi thn nền quản trịc gia hi ệc, hi. 2021-2030 CũNG XAC ịNH: “ổi mới quản trịc gia theo hướng hiện ại, nhất là quản lý phat triển và qu. phân cấp, phân quyền bảo ảm qu.các ngành”.

hai là, cần vận dụng các ặc trưng, ​​ặc điểm của mô hình quản lý công mới và mô hình quản trị nhà nước tốt vào quản trịn nhà nước nh: rộng, flee. thể trong xã hội vào quản trị nhà nước; what trị Theo tinh thần nhà nước phap quyền xã hội chủ nghĩa, các quy ịnh của phap luật phải rõ rõng, cụ thể, dễ hi ễ nhớ, dễc hiện, trarnh các quy ị ị ị ị ị ị ị ị và doanh nghiệp; đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quản trị nhà nước; cần có sự thích ứng, linh hoạt đối với những thay đổi của môi trường quản trị.

quản trị nhà nước trên cơ sở định hướng rõ ràng và sự đồng thuận cao; đề cao trách nhiệm báo cáo và giải trình; phải đặc biệt chú ý đến hiệu lực, hiệu quả trong quản trị nhà nước; thực hiện sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ giữa trung ương và chính quyền địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, các hoạt động dịch vụ công.

ba là, quản trị nhà nước pHải dựa trên các quy louật, các quan điểm, cácy Nguyên tắc và pHươNg phac chức, khoa học pháp lý, chính sách công, các thành tựu khoa học và công nghệ.

Xem thêm: Đơn hàng chỉ định đi Đài Loan cho người mới bắt đầu?

bốn là, ể quản trị nhà nướcc cor hi qả cần ặc biệt chú ý ến Các công cụ quản lý hiệu quả như: thể chính Sách, tổc bộ máy, nguồn nhân lựt Cart. chính và các nguồn lực khác.

năm là, quản trị nhà nước phải có sự lựa chọn, áp dụng hợp lý các phương pháp giáo dục; phương pháp tâm lý; phương pháp tổ chức; phương pháp kinh tế; phương pháp hành chính và các phương pháp quản trị hiện đại như: quản lý theo mục tiêu (mbo); phương pháp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (iso); phương pháp quản lý chất lượng toàn diện (tmq) và phương pháp quản lý theo kết quả.

sáu là, cần vận dụng các nghệ thuật trong quản trị như: nghệ thuật dùng người, nhất là người có tài năng; nghệ thuật tận dụng cơ hội; nghệ thuật vượt qua thách thức và sự thay đổi; nghệ thuật quản trị rủi ro; nghệ thuật ra quyết định; nghệ thuật xử lý, phân tích thông tin; nghệ thuật đàm phán; nghệ thuật giao tiếp; nghệ thuật quan hệ công chúng (pr) trong quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước Ừín churing.i </

tài liệu tham khảo:

1. giáo trình quản lý học đại cương, nxb khoa học kỹ thuật, h.2010.

2. giáo trình quản lý công, nxb bách khoa hà nội, h.2015.

3. nguyễn hữu tri, quản trị học, nxb khoa học xã hội, h.2013.

4. devit auxbot và tet gheblo, Đổi mới hoạt động của chính phủ (sách tham khảo) nxb ctqg, h.1997.

5. văn tất thu, cải cách bộ máy hành chính nhà nước – thực trạng và các nhiệm vụ đặt ra hiện nay, tạp chí quản lý nhà nước8

6. văn tất thu, vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công, tạp chí tổ chức nhà nước, số 2/2018.

7. văn tất thu, quá trình phát triển hành chính công-những vấn đề đặt ra hiện nay, tạp chí quản lý nhà nước, số 5/2020.

pgs.ts văn tất thu, nguyên thứ trưởng bộ nội vụ

theo: https://tcnn.vn/

Tham khảo: Chứng thực bản sao từ bản chính có bắt buộc phải có đầy đủ số trang theo quy định của pháp luật phải không?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Thuốc Empliciti 300mg Elotuzumab điều trị đau tủy, ung thư máu

Giải đáp cuộc sống

TOP 5 cách phối giày với đầm đen cuốn hút được ưa chuộng

Giải đáp cuộc sống

Hướng dẫn cách tháo loa bluetooth JBL thay pin đơn giản, chuẩn xác nhất

Giải đáp cuộc sống

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn 

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *