Giải đáp cuộc sống

Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày gì

trong ời sống xã hội, phap luật có va trò ặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang phap lanàn, tin cận cho sựi Thátt – xã hội. cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

ngày 9/11 hàng năm là ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người hội trongi hội Ồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật phap trong ời sống, tăng cường sự hiểu phan luật và khả nĂng thic thá phap lu lu lu lu lu lu lu lu ểu biết ột ột ột ộ sinh hoạt hằng ngày của người dân.

thông qua ngày pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thá phÁp luật tốt hơn, là dịp ể đ đnh giti nhạ. , thực thi pháp luật. qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Ở nước ta, ngày 9-11 hàng nĂm là ngày phap luật với dấu mốc đy là ngày ban hành bản hiến phap ầu tiên năm 1946, là bản hiến phap củn dâ â ầ ầu t. hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước pháp quyền vân c.ủ NGày PHAPP LUậT COR ý NGHĩA GIÁO DụC SâU SắC TRONG VIệC ề ề CAO GIÁ TRịA CủA PHAPP LUậT TRONG NHà NHC NướC PHAP PHAP QUYềN, HướNG MọI TổC, CAR NHâN TINH TÍCH C THAM GIA. Ề Cao quyền cũng như trach nhiệm, nGhĩa vụ của ca nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu phap lusật và tự giác chấp hật phap lu qua đó gop phần n củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một việt nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc. ngày 9-11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng d.ân cưng. NHắC NHở, GIÁO DụC Họ ý thức tôn trọng phap luật ể không chỉ là một ngày mà pHấn ấu sẽ là ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, mọi tổ chức, ca nhân tôn tôn tôn tôn trọng và nghi luật, thực hiện khẩu hiệu “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

Xem thêm:  Hạ gò má: Tiêm hạ gò má hay phẫu thuật hạ gò má - Giải pháp nào ưu việt hơn?

ngày phap luật ược tổ chức nhằm tạo bước phat triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tac tuyên truyền, pHổ biến, giáo dụchá phaht – một bộn củng. vụ thường xuyên của toàn bộ hệng chynh trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo đu kiện ể mọi ca nhn, tổc biứt sệng ệtng, công, công, land, lando, lando. ích hợp pháp của mình, của nhà nước và của xã hội.

Điều 8 luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định:“ngày 09/11 hằng năm là ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ vigh n. ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người hời x”. Cụ Thể Hóa điều này, Chính Phủ đã Ban Hành NGHị ịNH Số 28/ 2013/Nđ-CP NGày 4/4/2013 , trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện ngày lu

ngày pháp luật việt nam năm 2019 với chủ đề “ Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập phtáp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. bbt

Xem thêm:  Ngứa lỗ tai trái, phải nguyên nhân do đâu? Cách xử trí tốt nhất
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *