Giải đáp cuộc sống

Phí trong, phí ngoài ngân hàng là gì?