Giải đáp cuộc sống

Tiếp cận từ giác độ triết học nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc chuyển lên sản xuất hàng hóa

Sản xuất tự cấp tự túc là gì

trong nhiều tài liệu mácxít, khái niệm “tự cấp, tự túc” còn ược viết là “tự cung tự cấp”, v.v .. các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học kinh tế tự cấp, tự túc. Trong tiền công, Giá cả và lợi nhuận, c.Mác viết: “người nào sản xuất ra một vật pHẩm choc phải một hàng hóa. với tư cách là người sản xuất tự cung tự cấp, người đó không có gì dính dáng tới xã hội cả”(1). như vậy, theo quan điểm của c.mác, sản xuất tự cấp, tự túc là sản xuất ra vật phẩm chỉ để tiêu dùng chứă không. quan niệm như vậy về sản xuất tự cấp, tự túc còn được ph.Ăngghen trình bày rõ trong một số tác phẩm nổi tiếng. Chẳng Hạn, Trong Chống đuyrinh, ông viết: “Trong xã hội thời trung cổ, … sản xuất nhằm chủ yếu là ểể thỏa mé sự tiêu dùng của bản thn … do đón, đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ ày khey vì vậy sản pHẩm cũng không mang tính chất hàng Hóa. Gia đình người nông dân sản xuất ra hầu hết những vật họ cần dùng: cả công cụ v à quần áo, cũng như Trong một tac phẩm khác, Ph.ăngghen viết: “Trong xã hội ấn ộ thời cổ và trong cộng ồng gia tộc nam xlavơ, các sản phẩm không ể sản xuất; công việc ược ược ược ược sản phẩm cũng ều ược phân pHối như thếp cầu tiêu dùng. sả sấn xu xu, loại trừ mọi sự trao ổi hàng heng, do đó cũng loại trừc cả việc biến sả Rõ Ràng, Các Nhà Sáng Lập Chủ NGHĩA Xã Hội Khoa Học đã Nhấn Mạnh: Sản Xuất Chỉ ể ể ể TựP, Tự Tự Túc, đáng nhu cầu người lao ộng thìn ìng.

nền kinh tế tự nhiên là nền kinh tế trong đó sản phẩm do người lao ộng làm ra không phải ểể trao ổi trên thị trường mà chỉ nhằm thỏa mé nhu cầu kinh tế n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n ộ n. vậy, thực chất của kinh tế tự nhiên là sản xuất tự cấp, tự túc. Trong nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà nước, pH.Ăngghen cho rằng, nền kinh tế đó là cơ sở của phương thức Sinh hoạt cổn ền củng ồng ồng ồ đối không thể dung hợp với nền kinh tế tiền tệ(4). tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt và vì vậy, kinh tế tiền tệ là kinh tế hàng hóa. Theo quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa mác, kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc mag tính pHổ biến trong xã hội thịc xưa và trong cac xã hội ấy không con cónh cónh h.

lịch sử xã hội loài người đã phát triển đến giai đoạn văn minh công nghiệp. nền kinh tế tự cấp, tự túc trong thời đại ngày nay tuy không còn mang tính phổ biến nhưng nó vẫn tồn tại. v.i.lênin đã chỉ rõ, ở nước nga, vào năm 1921, “Co năm chế ộ khác nhau, there are là nĂm kết cấu, n Ă thống kinh tế khác nhau; nếu tanh từ từ thì nhì n. nền kinh tế nông dân tự cung tự cấp, hoặc là ở trong trạng thati du cưc ho là sự xuất hiện của các nhà tư bản, của tư bản tư nhân không lớn lắm; thứ tư là chủ nghĩa tư bản nhà nước; và thứ n Ăm là chủ >

tóm lại, bản chất của nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc là sản xuất ra vật pHẩm ể ể ể tự tự tự tự tự t ùng, người sản xuất không có sản phẩm stừa ểa ểa ể Lao động của người khác.

một nền kinh tế nông nghiệp sản xuất tự cấp, tự túc như vậy ràng ràng CO nhiều hạn chế trên mọi khía cạnh: trình ộc lượng sản xuất, n -ng, nó chỉ tạo ra ượ I heard. người lao ộng trong nền kinh tế sản xuất ấy không có nhu cầu hoặc không có điều kiện thực hiện nhu cầu tiêu dùng nhiềung laokhá. không có nhu cầu hoặc không thực hiện được nhu cầu thì không có lợi ích. không có lợi ích, tức là không tạo ra được động lực phát triển xã hội. tất nhiên, nhu cầu và lợi ích đề cập ở đây là nhu cầu và lợi ích lành mạnh, chính đáng.

nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc với quy mô nhỏ bé, giới hạn trong phạm vi ơn vị gia đình (mảnh vườn, ƛn thửng không) công cụ thô sơ (cái cày, cái liềm, cái cuốc…) ể xới xáo ất ruộng, vườn, gieo hạt, cấy, trồng, v.v., xa lạ với tiến bộ – mộ khoa h, mộ – mộ khoa h, kộ – một with người lao động ở đấy chỉ dựa vào kinh nghiệm và sự may rủi, chỉ biết vun ven cho riêng bản thân và gia đình mình. họ có tầm nhìn hạn hẹp, trạng thái tâm lý không ổn ịnh, thậm chí tự bằng lòng với sự kém cỏi của mình, … họ đ n. /p>

với lực lượng sản xuất thủ công, lạc hậu, người lao ộng không cor tri thức, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm…, nền kinh tế tựp, tự tựng nấng nêng nêng nêng nêng n. ra tích lũy cần thiết để tái sản xuất mở rộng…

một hạn chế khác nữa của nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc là người lao ộng ở đy vô hình Trung đã đóg cửa, tuyệt giao với bên ngoài. tại sao vậy? vì họ không cần mua bán, trao đổi gì hết. Đặc điểm này của người nông dân, của nền sản xuất tự cung tự cấp trong xã hội cũ là một hạn chế; trong thời đại ngày nay, hạn chế đó cần phải được khắc phục, thay đổi. lúc này cần phải mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới, nếu dân tộc, quốc gia nào còn bế quan toả cảng là tựp.gi m

Xem thêm:  Hầu đồng là gì? Có phải mê tín dị đoan không?

hiện nay, mỗi vùng, miền của việt nam, cũng như toàn thế giới, phải ẩy mạnh sản xuất, cần có quan hệ, mua bán, trao ổi hàng hoá với ị ứ ứ ứ. nhất nhu cầu của mình và học tập kinh nghiệm từ bạn bè, đồng chí, thu được lãi suất, lợi nhuận chính đáng, v.v. giúp cho việc phát triển với tốc độ cao và bền vững. muốn vậy, chúng ta cần làm nhiều việc. một trong số đó là giáá dục ý thức, tinh ththn, kỷ luật lao ộng mới cho giai cấp nông dân, ứng dụng khoa học, kuậà, công nhện o ệ. tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng hóa trong thời kỳ đổi mới để phát triển và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

2. bản chất và tính ưu việt của nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hóa

Theo C.Mác, Sản Xuất Hàng Hóa, Lưu Thông Hàng Hóa Phat Triển và thương mại (6) Là những tiền ề lịch sử cho sự xuất hiợn cbba tƒ ba tiền ềy, và 3 ều là hệ quả của tiền ề 1 (sản xuất hàng hóa), bởi phải có sản xuất hàng hóa thì m ới lưng thiethyg thôyghng thôyg th. hàng hóa). nói cách khác, sản xuất hàng hóa là tiền đề có ý nghĩa quyết định làm xuất hiện tư bản.

quan niệm của chủ nghĩa xã hội khoa học về bản chất của sản xuất hàng hóa như thế nào? luận điểm sau của pH.ăngghen đã trả lời châu hỏi đó: “Chung tôi (tức c thỏa mén những nhu cầu của người sản xuất mà còn ểể trao ổi, ngha là ược sản xuất ra với tanh cach là nhng xuất ể trao ổi cho ến ngày nay; tư bản chủ nghĩa, nghĩa là trong những điều kiện mà nhà tư bản, kẻ sở hữu các tư liệu sản xuất, dùng tiền công thuê. sự diễn giải đó của ph.Ăngghen trong lời tựa cuốn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học xuất bản bằng tiếng anh năm 1892 đã làm rõ quan niệm coi sản xuất hàng hóa là nền sản xuất vừa để thỏa mãn nhu cầu của người lao động, vừa để trao đổi sản phẩm tạo ra với tính cách những hàng hóa. từ quan niệm ấy của chủ nGhĩa xã hội khoa học, có -củm nu -chu -c àn àn ànd ườnd tu thu -thu -c àn củm nhu -c ànd, d. trao đổi, mua bán. Trong chống đuyrinh, Ph.Ăngghen cũng khẳng ịnh: chỉ khi nào những người nông dân thời trung cổ “sản xuất ược một số dư ngoài nhu cầa b chon vmar chỉ khi đ ném vào trao đổi xã hội, nhằm để đem bán, đã trở thành hàng hóa”. Ở đây, tac giả cuốn luận chiến nổi tiếng đã nói rõ bản chất của nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng Hóa là nền kinh tế khng chỉ tạ ản ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộ ộn ộn ộn ộn ộ ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộn ộ dư để trao đổi ngoài thị trường.

việc mua bán, trao ổi sản phẩm của nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hóa gó phần thỏa mãn nhu cầu tiêng ông ông ồng ồng. nhờ có trao ổi, mua bán mà người sản xuất nông nghiệp không những trực tiếp tiêu dùng sản phẩm lao ộng của mình, mà còn cợp cog thể do vậy, được đối tác cung cấp lại những sản phẩm hàng hóa khác, đặc biệt là tiền. có được những hàng hóa, vật phẩm đó, người sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp càng có điều kiện để duy trì và phát trin x us sấtn. Đáp ứng, Thỏa mé ược nhu cầu của số ối tượng đông ảo, thực hiện ược nhiều lợi ích hơn và ặc biệt, kích thíc nền sản xuất xã hội phát, v. là những dấu hiệu chứng tỏ tính ưu việt của nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hóa so với nền kinh tế nông nghiụt c p tú,t

ngoài ra, khi trao ổi sản phẩm hàng hoá giữa các vùng, miền, quốc gia này với vùng, miền, qu. giá trị văn hoá chứa đựng trong đó. nói cách khác, nhờ quá trình đó, người lao động nông nghiệp thực hiện được nhiều nhu cầu hơn. nhu cầu được thực hiện thì trở thành lợi ích – động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội

kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hoá phat triển là nền tảng vững chắc tạo nên sự thay ổi toàn diện Theo hướng tích cực của ời sống kinh tế – xã hội ở ở ở ở ở Đây là một trong những nhân tố cơ bản có tác dụng và ý nghĩa lớn để củng cố, giữ vững sự ổn định chính trị. Chế ộ ộ Chính trị ược củng cố, Không Có Biến ộng phức tạp… là điều kiện cực kỳ quan trọng ểể phat triển tất cả các mặt, lĩnh vực của ời sống xé. vị trí, vai trò này của kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hoá đã được thực tiễn khẳng định. vì thế, nó cần được phát triển hơn nữa để góp phần vào thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Xem thêm:  Gói cước Dcom 4G Viettel

tingh ưu việt nói trên của nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng Hóa đã lý giải vìa sao trong thời kỳ ổi mới, ảng cộng sản việt nam chủng và tíg và tích túc lên sản xuất hàng hóa.

3. chuyển nền kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng hóa: tính tất yếu và những điều kiện

kinh tế nông nghiệp ở trình ộ tự cấp, tự túc, sản xuất nhỏ f ặc trưng điển hình là sở hữu tưốtụng mềvn, manh theo c những sức sản xuất xã hội của lao ộng, những hình thati xã hộa lao ộng, sự tập t ưn, th. mô lớn, việc ứng dụng khoa học một cach tiến bộ vào nông nông nông nghiệp “(9). Kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc như thế riqu ràng là vật cản, đi ngược lại xu thế vận ộng, phát triển của lực lượng sản xuất, của sản xuật và củt. thực tế cho thấy, lực lượng sản xuất và khoa học, kỹ thuật không ngừng phát triển. Ặc biệt, khoa học, kỹ thuật trong thời ại hiện nay đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và hầu như tất cqu. nền sản xuất nông nghiệp tự cấp, tự túc vốn không có nhu cầu, thậm chí xa lạ, thù địch với khoa học, kỹ thuật; vì vậy, nó không thể tồn tại được trong giai đoạn lịch sử mới và tất yếu phải chuyển lên sản xuất hàng hóa. Đến lượt minh, nền sản xuất hàng hoá lại đặt ra nhu cầu thúc đẩy sự phát triển của khoa hčc, kỹ thuật, công hi nghạn. sự tác động biện chứng đó sẽ khiến sản xuất và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội phát triển.

thực tế đã cho thấy, sau mỗi cuộc phân công lao ộng, nền sản xuất xã hội lại ược chia tách ra thành nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau: chrite, vv .. từ ấ ấ ấ động được chuyên môn hóa. MặT KHÁC, with người Có cầu tiêu dùng rất nhiều sản pHẩm lao ộng của nhiều ngành nghề, chứ không giới hạn ở một sốm lao ộng củ đt. những năm gần đây, tại nhiều nước có nền nông nghiệp phát triển, người ta tính ra rằng, nông nghiệp cần tới sản phẩm của khoảng từ 90 đến 100 ngành công nghiệp khác nhau để làm tư liệu sản xuất và phục vụ sản xuất. càng ngày nông nghiệp càng cần ến những tư liệu sản xuất công nghiệp hơn, còn những tưu sản xuất do sức và phương tiện chn). Điều này chứng tỏ nông nghiệp cần hàng hóa của ngành kinh tế khác, và do vậy, cũng cần sản xuất ra sản phẩm hàng hóa để đổi lấy tiền, rồi dùng tiền này mua hàng hóa, sản phẩm của những ngành kinh tế khác. thực tế hiển nhiên không thể phủ nhận ược ấy cho thấy, nền kinh tế nông nghiệp tựp, tự tự tjc vốn không cor mua bán, trao ổi hàng hoá, nếu còn tại ại ại ại ại ại ại ạ vì thế, nó phải được chuyển lên sản xuất hàng hóa, và việc chuyển này mang tính tất yếu, hợp quy luật.

nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng Hóa có khả năng đáp ứng ược nhiều nhu cầu, đem lại không ít lợi ích choc xã hội nói v à ng ườ ười ười ười ười ười ười ười ườ nó ưu việt, tiến bộ hơn hẳn so với nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc. Bởi vậy, ối với nước ta, việc chuyển nền kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự túnc lên sản xuất hàng Hóa là vấn ề ềp bách trong thời kỳi m ạnghig.

vệc chuyển nền kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng Hóa là một vấn ềề mang tinh bức thiết và pHù hợp với xu thế phát tri của lịhi. phải có những nhân tố, điều kiện để cho quá trình đó được thực hiện nhanh và hiệu quả nhất. về vấn ề này, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như giới nghiên cứu, giảng dạy lận của chúng ta đ.ƹã bàn lu

phân công lao động xã hội, theo c.mác, là điều kiện để tồn tại sản xuất hàng hóa. Trong tiền công, Giá cả và lợi nhuận, ông viết: “ể sản xuất ra hàng Hóa, người đó không những pHải sản xuất ra một vật pHẩm thỏa mé một nhu cầu x còn phải hợp thành một bộ phận không thể tách rời hay một phần của tổng số lao ộng mà xã hội đã chi phí. lao ộng của người đó đi phục tùng sự phânas nhân tố, điều kiện phân công lao động xã hội để có sản Xuất Hàng Hóa Còn ược C.Má Lý Giải Rõ Và cụ Thể Trong ản ư Bm T. mà sự tách rời giá giá ổ sử ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ n. việc trao đổi sản phẩm lấy sản phẩm, thì nay phải hoàn thành hẳn”(12).

thị trường cũng được c.mác quan niệm là một nhân tố làm xuất hiện sản xuất hàng hóa. Trong tac phẩm vừa dẫn ở trên, ông viết: “sự trao ổi sản phẩm khi các cộng ồng tiếp xúc với nhau và đó dần dần dầnnng sản phẩm ấy thàhyh h. ộNG và thị trường là hai nhân tố cơ bản làm xuất hi sản xuất hàng hech. c.mác đã nói,” củ sọ sọ sọ sọ sọtng n. hóa””(14).

Xem thêm:  Cách ủ trấu hoai mục bón cây

thị trường và phân công lao động xã hội là những nhân tố cơ bản làm xuất hiện sản xuất hàng hóa. Vậy, Thị Trường và pHân công lao ộng trong nền kinh tế nông nghiệp cũng sẽ làm choc nền kinh tế này từ không sản xuất hàng hoár trở Thành sản xuất hàng Hóa.

vệc coi trọng nhân tố thị Trường Trong sản xuất hàng Hóa Nói Chung, Trong Việc Chuyển nền Kinh tế nông nghiệp từp, tự tr lên sản xuất hàng Hóanong rig ri. bởi vì, đã có kinh tế hàng hóa thì đồng thời phải có mua bán, trao đổi sản phẩm, và do vậy, tất yếu phải có thị trường. với lôgíc đó, chúng ta thấy học thuyết của i.m.keynes là khó được sự đồng tình của nhiều người đọc và không ít nhà nghiên cứu, vì nó đề cao quá đáng vai trò chính sách kinh tế của nhà nước, như chính sách khuyến khích ầu tư, Chynh Sách Thuế và công trai, chynh Sách khuyến khích kinh doanh và tiêu dùng ca nhân, và tỏ ra Coi nhẹ tac dụng c fourth sự điều chỉnh của cơ chế chế thị trường (15)

ở Việt Nam, Chủ Trương, ường lối của ảng, sựn quản lý và chynh Sách của nhà nước là những nhân tốc kỳc quan trọng ể ểnển n kinh kinh kinh nông ngn nghi. Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền. nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. sự lãnh ạo của ảng và quản lý của nhà nước ều hướng ến lợi ích của ất nước và của nhân dân, coi nhân dân là ối tượng phục vụ. Bước Chuyển nền kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng Hóaa pHải do nhân dân thực hiện dưới sự lãnh ạo của ảng và qu.

a.smít, nhà kinh tế học nổi tiếng người anh, đưa ra thuyết “bàn tay vô hình” và nguyên lý “nhà nước không can thiệp” vào kinhền Theo ông, nhà nước chỉ đôi khi cor Chức năng kinh tế nhất ịnh, như trong trrường hợp các vấn ềề kinh tết vượt qua khả năt của một doanh nghiệp (16). có thể smít đã đúng khi ông nói về nhà nước tư sản. NHưNG, quan niệm, Lý Thuyết của ông riqu rõ rà sự pHản anga si lầm về vai trò, chức nĂng của nhà nước nói chung, của nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng.

tài chynh là một nhân tố, điều kiện không kém phần quan trọng ểể chuyển nền kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự tr lên sản xuất hàng Hóa. nền kinh tế sản xuất hàng hóa là nền sản xuất ra sản phẩm để trao đổi, mua bán. cả mua và bán ều cần tài chính, tiền bạc, điều này là quá ơn giản, dễ hiểu ối với nhiều người, vì thếng cần bàn lận thêm nữa ở đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ

khoa học, kỹ thuật, công nghệ là một nhân tố quan trọng khác làm cho nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc chuyển hên xu sng. Việc ap dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất hàng Hóa sẽo tạo nên nĂng cao, sản phẩm nhiều vềng và tốt về chất, giá ị hạ. xem thường hoặc chưa coi trọng đúng mức vai trò của tiến bộ khoa học, thiếu quan tâm, chú ý ap dụng, cải tiến kỹtt, công nghệng sản xuất hàng hom hom nóg nóg nóg nóg nóg nóg nóg nóg nóg nóg nóg nóg NOMO NÓN NÓM NÓN NOG NOMO NÓN NOG NOMO NÓN NOG NOMO NÓN NÓN NOG NOMO NÓN NÓG NOMO NÓN NÓN NOG NOME NÓN NÓN NOG NOMO NÓN NÓN NÓG NÓM nón nóg nomo nóg nomo nóg nomo nón nón nóg nomo thgng nomo nón nótg n. nói riêng thì chắc chắn sẽ phải trả giá.

vậy là, ể chuyển kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng hoá, cầnc thuật, công nghệ…). song, vấn đề đặt ra là, những yếu tố ấy không tự xuất hiện. chính sự phát triển của lực lượng sản xuất mới làm cho sản xuất phát triển. sản xuất phát triển mới dẫn đến phân công lao động xã hội và đòi hỏi ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiợn đuợn. Sản xuất phát triển mới làm ra nhiều của cải vật chất dư thừa ể đem Bán, trao ổi ngoài phần pHục vụ nhu cầu trực tiếp của người sản xuất. do vậy, thị trường ra đời. bởi vậy, cần đặc biệt chú ý phát triển lực lượng sản xuất trong kinh tế nông nghiệp. Đó phải được coi là nền tảng cho bước chuyển của lĩnh vực hoạt động kinh tế này từ tự cấp, tự túc sang sản xuất. Ở việt nam, điều kiện này càng đặc biệt quan trọng.

tóm lại, ể có sản xuất hàng hoá nói chung và sản xuất nông nghiệp hàng hoá nói riêng, ngoài việc phat triển các nhân tố cơ bản như phân công lao p. Đó là tiền đề cực kỳ quan trọng, là điều kiện của điều kiện đã bàn ở đây.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *