Giải đáp cuộc sống

Quy Trình Kinh Doanh Tạm Nhập, Tái Xuất Xăng Dầu 2022

Tạm nhập tái xuất xăng dầu là gì

tạm nhập tái xuất xăng dầu là một hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận rất lớn. acc xin được giới thiệu quy trình kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng dầu 2020.

1. kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu là gì?

tạm nhập có thể hiểu nghĩa đơn thuần là việc nhập khẩu hàng hóa trong một thời gian ngắn hạn (“tạm”) vào lãnh thổ viêt nam. thông thường, hàng hóa sau khi được nhập khẩu vào một quốc gia thì sẽ được lưu lại tại quốc gia đó để phân phối ra thị trường hoặc phục vụ cho một mục đích nhất định của doanh nghiệp nhập khẩu trong sản xuất kinh doanh và có lưu thông trên thị trường việt nam. tuy nhiên, với trường hợp tạm nhập thì hàng Hóa nhập khẩu không nhằm mục đích cho lưu thông tại thị trường việt nam mà sau một thời gian ngắn ược xuất khẩc nước nước nước nước nước nước nước n

tái xuất là quá trình tiếp sau của tạm nhập. sau khi hàng hóa được làm thủ tục thông quan, nhập khẩu vào việt nam thì sẽ được xuất khẩu lại tới một quốc gia khác. Bản chất, Hàng Hóa Này ược xuất khẩu hai lần, xuất khẩu đi từc ầu tiên sau đó tạm nhập khẩu vào việt nam và lại xuất khẩu blood một nước khá gọt.

như vậy, kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu chính là hoạt ộng tạm nhập tái xuất mà hàng hóa ược tạm nhất ħt tái xuhქ <

theo quy định tại nghị định 83/2014/nĐ-cp về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu gồm nhữ

Đang xem: Tạm nhập tái xuất xăng dầu là gì

ạng lo

 • thương nhân làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào việt nam và bán xăng dầu cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan ri -thhhệả mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết định của thủ tướng chính phủ trong đó quy định quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu , trừ trường hợp thủ tướng chính phủ có quy định khác.
 • thương nhân làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào việt nam ể bán cho các ối tượng sau đy cũng ược ược ap dụng các quy ịnh về kinh doanh tạm nhập táp tág

  • tàu biển nước ngoài cập cảng việt nam, tàu biển việt nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh.
  • 2. Điều kiện để kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng dầu

   • Theo quy ịnh tại khoản 1 điều 14 thông tư 38/2014/tt-btc vềng dẫn kinh doanh xăng dầu, chỉ thương nhân có giấy phap kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩp khẩu xău x nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu.
   • thủc xin cấp giấy pHép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu ược thực hiện theo quy ịnh tại nghị ịnh 83/2014/nđ-cp về kinh doanh xĂng dầu. bộ công thương là cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

    • Thương nhân bán xăng dầu cho các ối tượng quy ịnh tại điểm a khoản 5 điều 35 nGhị ịnh số 83/2014/nđ-cpphải có đ đng ký ngành nghề nhềnh ầng h. thương nhân bán xăng dầu cho các ối tượng quy ịnh tại điểm b biển là đại lý cung ứng để bán xăng dầu.
    • Thời Gian Xăng dầu và nguyên liệu kinh doanh tạm nhập, tái xuất ược lưu giữ tại việt nam thực hiện theo quy ịnh tại điều 11 nGhị ị ịnh số 187/ 2013/The ị.
    • Thương nhân ượC PHÉP TạM NHậP XăNG DầU VÀ NGUYNN LIệU THE THE THES LôN Và Tái Xuất NGUYêN Lô Thoc Theo Từng Lô NHỏ Từ CLA CHứA NộA ịA cương nh àmng vir. >
    • thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu được chuyển vào tiêu thụ nội địa số lượng xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết sau khi đã hoàn thành đầy đủ các NGHĩA vụ về thuế, tài chynh, kể cả tiền chậm nộp thuế (nếu cor) Theo quy ịnh và pHải tuân thủ các quy ịnh hi hành về quy chuẩn chất lượng xăng dầu nhập khẩn ưn ưn, th. li>

     3. quy trình kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng dầu 2020

     trong trường hợp thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu có điều kiện luật ịnh thì có thể kinh doanh hợp pháp ị quy Hàng Hóa Là xăng dầu khi tạm nhập, tái xuất phải làm thủc tục hải quan khi nhập khẩu vào việt nam và chịu sự giá sat của hải quan cho tới khi thực xuất khẩt ẩt ẩt

     quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất xăng dầu được thực hiện như sau:

     bước 1: doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị làm thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất.

     bước 2: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ủ hồ sơ hợp lệ, chi cục hải quan thực hiện: kiểm tra bản chụp, chi cục hải quan yêu xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu); lập phiếu theo dõi trừ lùi khi làm thủ tục tái xuất; thực hiện thanh khoản, hoàn thuế tờ khai tạm nhập theo quy định.

     bước 3: doanh nghiệp thực hiện that khoản tờ khai tạm nhập theo quy ịnh, nộp các loại thuế Theo quy ịnh ối với lượng xăng dầ chạy chặng nội địa.

     về thành phần hồ sơ:

     hồ sơ hải quan đối với xăng dầu tạm nhập:

     • tờ khai hải quan xuất khẩu: 02 bản chính;
     • hợp đồng bán hàng và phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;
     • hóa đơn thương mại: 01 bản chính;
     • Văn bản nêu rõ nguồn gốc xăng dầu xuất khẩu (nguồn do thương nhân nhập khẩu hoặc mua của thương nhân ầu mối nhập khẩu hoặc lấy từ ngurồn sản xu, nhgt, nhgt, nhgt.
     • Văn bản xác nhận của bộ công thương về đĂng ký kế ho sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản pHẩm xăng dầu: 01 bản chụp có đong dấu ận;
     • giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp (nộp lần u);
     • Chứng thư giám ịnh khối lượng ối với trường hợp quy ịnh tại điểm a, khoản 3 điều 3 thông tư số 139/201 2013/tt-btc: 01 bản chụp có đegon dấu ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệ
     • chứng thư giám ịnh về chủng loại hoặc phiếu kết quả thử nghiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu (thương nhân chịu trach nhiệm trước pha đt nnd n

      hồ sơ hải quan đối với xăng dầu tái xuất:

      • tờ khai hải quan xuất khẩu: 02 bản chính;
      • hợp đồng bán hàng và phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;
      • giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp (nộp lần u);
      • Chứng thư giám ịnh khối lượng ối với trường hợp quy ịnh tại điểm a, khoản 3 điều 3 thông tư này: 01 bản chụp có đegon dấu xác nhận của ệa ệ
      • chứng thư giám ịnh về chủng loại hoặc phiếu kết quả thử nghiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu (thương nhân chịu trach nhiệm trước pha đt nnd n

       ối với trường hợp cung ứng xăng dầu (tái xuất) cho tàu biển quốc tịch nước ngoài neo ậu tại cảng biển, cảng sông quốc tếc chạy tuyến quốc tết xu cảnh, thương nhân phải nộp thêm:

       • giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân có ngành nghề kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển hoặc hợp đồng đại lý với thương nhân có ngành nghề kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển: 01 bản chụp từ bản chính (nộp lần đầu);
       • Đơn đặt hàng (order) của thuyền trưởng hoặc chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu hoặc doanh nghiệp quản lý khai thác tàu (trường hợp không có hợp đồng bán hàng thì thương nhân không phải nộp hợp đồng bán hàng theo quy định tại điểm a, khoản này): 01 bản chính; ban fax; e-mail; Telex Có Xác nhận của giám ốc hoặc người ược giám ốc uỷ quyền ký tên, đong dấu và hànn toàn chịu trach nhiệm trước phap luật về tíh hợp phap Về TINH HợP PHAPP CủA CHứA CHứA TRONG ơN ặT Hàng phải thể hiện rõ nội dung: ịnh mức khối lượng xăng dầu chạng nội ịa (ối với cac trường hợp tàu biể tàu; lượng xăng dầu dự kiến ​​​​sử dụng; cam kết về tính chính xác và sử dụng lượng xăng dầu đúng mục đích;
       • thương nhân có trách nhiệm khai rõ tên, loại, số hiệu phương tiện tàu mua xăng dầu từ nguồn tạm nhập trên tờ khai hải quan.
       • Tham khảo: Lợi Nhuận Siêu Ngạch Là Gì, Ý Nghĩa Từ Lợi Nhuận Siêu Ngạch

        cách thức nộp hồ sơ: qua mạng.

        về thời gian giải quyết hồ sơ: tối đa 15 ngày.

        Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân.

        cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

        a) cơ quan có thẩm quyền quyết định: chi cục hải quan

        b) cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

        c) cơ quan trực tiếp thực hiện tthc: chi cục hải quan

        d) cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

        4. kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

        xác nhận thông quan.

        5. phí, lệ phí:

        20,000 vnđ / tờ khai.

        Trên đây lànn bộ thông tin về tạm nhập tái xuất xăng dầu – tạm nhập tái xuất xăng dầu là gì – thủc tạc tạm nhập tái xuất xĂng > do acc cung cấp.

        6. câu hỏi thường gặp

        Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu?

        Điều 7. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

        Xem thêm: Giải đáp đầy đủ thắc mắc về id trong Liên Quân là gì?

        thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được bộ công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhậ

        1. doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

        2. có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của việt nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ 05 năm trở lên.

        3. có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

        4. Có pHương tiện vận tải xăng dầu nội ịa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ồng sở hữu hoặc thuê sửng dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăNg dầu từ 05

        5. có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân .

        7. thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định tại khoản 5 Điều này nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.

        pha chế xăng dầu như thế nào?

        1. chỉ thương nhân đầu mối được pha chế xăng dầu; pha chế xăng dầu ược thực hiện tại nơi sản xuất, xưởng pha chếc hoc kho xăng dầu pHục vụ cho nhu cầu xăn dầu nội ịa của thương nhân ầu mối.

        thương nhân thuộc các thành phần kinh tế được pha chế xăng dầu trong kho ngoại quan xăng dầu.

        2. trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện pha chế các sản phẩm xăng dầu phải có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

        3. thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu phải đăng ký cơ sở pha chế theo hướng dẫn của bộ khoa học và công ngh.

        Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu như thế nào?

        thương nhân fo ủ các điều kiện dưới đy ược bộ công thương cấp giấy xác nhận ủ điều kiện làm thương nhânnhnh

        1. doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

        2. Có kho, bể dung tối thiểu 2,000 m3, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ồng sở hữu hoặc thuê sửng dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xĂng từ 05 nĂm trởn.

        3. Có pHương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc ồng sở hữu hoặc thuê sửng dụng của thương nhân kinh doan dịch vụ xăng dầu từ 05 nĂm trởn.

        4. có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

        5. Có giấy chứng nhận cửa hàng ủ điều kiện bán lẻ xăng dầu quy ịnh tại điều 25 nghị ịnh này. <

        6. Cán bộn quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ược đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về về pHòng cháy, chữa cháy v à bảo vệ /p>

        Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu như thế nào?

        thương nhân fo ủ các điều kiện dưới đây ược sở công thương cấp giấy xác nhận ủ điều kiện làm ại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt tắt tắt là ạt

        1. doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

        Xem thêm: Quản lý dự án PMI là gì? Làm sao để hiệu quả?

        2. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và ồng sở hữu ược cấp giấy chứng nhận cửa hàng ủ đu ều kiện bán lẻng d d

        3. Cán bộn quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải ược đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về về pHòng cháy, chữa cháy v à bảo vệ /p>

  Related posts
  Giải đáp cuộc sống

  Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

  Giải đáp cuộc sống

  Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

  Giải đáp cuộc sống

  Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

  Giải đáp cuộc sống

  Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

  Liên Hệ Quảng Cáo 

  [mc4wp_form id="14"]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *