Giải đáp cuộc sống

Thẩm định dự án là gì? Thẩm định khác thẩm tra như thế nào?