Giải đáp cuộc sống

Một số vấn đề về thị trường và thị trường tiêu thụ

khái niệm và phân loại :

các khái niệm:

* khái niệm thị trường dưới góc độ của một nền kinh tế

Đang xem: Thị trường đầu vào là gì

thị trường là một phạm trù kinh tế, được nghiên cứu nhiều trong các học thuyết kinh tế. Thị Trường gắn liền với nhu cầu trao ổi của with người, ở đâu có sự trao ổi hàng hoá là ở đó hình thành nên thờ Trưng theo quan niệm cổ điển trước đ diễn ra các quan hệ mua bán hàng hoá. c cùng với sự tiến bộ của loài người và sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quan niệm về thị trường theo ghãngĩa cổ điợển cữn h. các quan hệ mua bán không còn đơn giản là “tiền trao, cháo múc” mà đa dạng, phong phú, phức tạp. Theo NGHĩA hiện ại: thị Trường là qua trình mà người mua, người bán tác ộng qua lại với nhau ể ể xác ịnh giá cườ tàng hong hoá bua bua hoá, lưu thông tiền tệ, các giao dịch dịch m. Theo quan điểm này thị Trường ược nhận biết qua quan hệ mua bán, trao ổi nói chung chứ khhadng phải nhận ra bằng trực quan và nó đc mở rộng về không gian, thời gian gian gian gian gian gian gian gian v.

theo nhà kinh tế học samuelson: “thị trường là một qua trình trong đó người mua và người bán cùng một thứ hàng hoá tác ộng qua lại với cới vẻ nhac áhác ợ.

Theo Davidbegg: “Thị Trường là sự Biểu hiện thu gọn của tá trình thông qua các quyết ịnh của các gia đình về tiêu dùng mặt hàng nào, các quyt ịnh củ ny ny ca thht thht thht thht thht thht thht thht thtt nào và cho ai, đều dung hoà bằng sự điều chỉnh giá cả.

như vậy, quan niệm về thị Trường ngày nay đã nêu một cach ầy ủ và chính xác hơn, làm rõ ược bản chất thờng trư thị trường không chỉ bao gồm các mối quan quan mối quan hệ và hành vi mua bán.

* khái niệm thị trường dưới góc độ doanh nghiệp.

xét trong phạm vi của doanh nghiệp cụ thì vệc phân tích thị Trường như trên là cần thiết song vẫn chưa ủủ ể ể doanh nghiệp có thểc tổc tốt quac trìrnh kinh doanh củ. NếU CHỉNG LạI ở VIệC Mô Tả THị TRườNG TRên GIÁC ộ ộ PHâN TÍCH CủA NHà KINH Tế, DOANH NGHIệP KHÓ CÓ KHả NÓG Mô TảNH XAC Và cụ thểi tượng tóc ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ Đặc biệt, khó hoặc thậm chí không thể đưa ra được các công cụ điều khiển kinh doanh có hiệu quả.

ở Góc ộ doanh nghiệp, thị trường ược mô tả: ”Là một there p>

như vậy theo quan niệm này, thị Trường của doanh nghiệp trước hết là những khách hàng fo tiềm nă tiêu thụ, Co nhu cầ thụ th ảt ảt ảt ảt ảt ảt ảt ảt ảt ảt ảt ảt ảt ảt.

thứ hai, yếu tố quan trọng làm ối trọng với cầu trên thị Trường là cung về hàng hoá, dịch vụ do các ca nhân, doanh nghiệp nền kinh tếc dân tạo nên, che giữa cung v à cầ quy luật cung cầu chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường.

thứ ba, thành phần không thể thiếu ược tham gia trên thị trường của doanh nghiệp là các hàng hoá, sản phẩm cụ thể, ối tượng ợáng trao.

một khi trên thị Trường Co Nhiều người Mua, nhiều người bán và nhiều hàng hoá tương tự nhau về chất lượng, giá cảt tất yếu nảy without sự cạnh tranh. Đó là sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, về phương thức giao dịch mua bán hàng hoá, thanh toán, cạnh tranh giữa người mua với ngưa; cạnh tranh giữa người bán với người mua; cạnh tranh giữa người bán với người bán và giữa những người mua với nhau. cạnh tranh là bộ máy điều chỉnh trật tự thị trường, là yếu tố quan trọng kích thích tính tích cực, tính đa dạng và nâng chất làng hoc.

phân loại và phân đoạn thị trường:

có thể có nhiều cách thức và góc độ khác nhau được sử dụng để phân loại và phân đoạn thị trường của doanh nghiệp. sự khác nhau khi sử dụng các tiêu thức này thường được xuất phát từ mục tieu nghiên cứu và nhiệm vụ cần giải quyết.

t.

 • phân loại thị trường: có thể phân loại thị trường theo các tieu thức sau:
 • Tham khảo thêm: Hóa đơn trực tiếp là gì? Các vấn đề liên quan cần biết

  + căn cứ vào mục đích hoạt động của doanh nghiệp gồm: thị trường đầu vào và thị trường đầu ra

  – thị trường ầu vào: là thị trường liên quan ến khả năng và các yếu tố ảnh hưởng ến nguồn cung cấp các yếu tố kinh doanh củ. thị trường đầu vào bao gồm: thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường hàng hoá dịch vụ. thông qua việc mô tả thị trường ầu vào của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽmm rõ ược tính chất ặc trưng của thịng như cung (tức là quy mô, khả ng đ đ ộ ộ ộ ộ ộ ộ động giá) để từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

  – thị trường đầu ra (thị trường tiêu thụ): là thị trường liên quan trực tiếp đến vấn đề tiêu thụ sản phẩh dom củp. Bất cứ một yếu tố nào dù rất nhỏ của thị Trường này ều có thể ảnh hưởng ở những mức ộ ộ khác nhau ến khả nĂng thành công Hen thất bại trong tiêu thụ. ẶC BIệT Là TINH CHấT CủA THị TRườNG TIêU THụ Là cơ sở ể ể doanh nghiệp hoạch ịnh và tổ chức thực hiện các chiến lược, Sách lược, công cụ điều khiển tiêu thụ.

  + theo đối tượng sản phẩm mua bán trên thị trường :

  – thị trường hàng hoá: gồm hàng tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng

  – thị trường sức lao động

  – thị trường vốn (thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường thuê mua tài chính)

  – thị trường tiền tệ

  – thị trường dịch vụ

  – thị trường chất xám

  + theo mức độ quan tâm của doanh nghiệp đến thị trường :

  – thị trường chung

  – thị trường sản phẩm

  Tham khảo thêm: Bạn đã biết doanh nghiệp nhà nước tiếng Anh là gì?

  – thị trường thích hợp

  – thị trường trọng điểm

  + căn cứ vào mức độ cạnh tranh trên thị trường:

  – thị trường cạnh tranh hoàn hảo: là thị trường trong đó có nhiều người bán và nhiều người mua trên thị trường, ởó thường xuyn diễn ra sự cạnh tranh gi ững, đó thônbngng nhng nhng nhng nhng nhng nhng nhng nhg nhng

  -Thị Trường cạnh tranh ộc quyền: là thị trường đó có một số người bán, người sản xuất co khả năm kiểm so-tá cach ộc lập tương ối với hà ườg n, tịg trefo n, tịg n, thá th-thhng n, thá n, th-th-th-thng n, thhng n, thhng n, thhng n, thhng n, thá n, th-th-th-thng n, trefo n , tref. độc quyền xen kẽ với nhau.

  + căn cứ vào phạm vi hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường có:

  – thị trường thế giới là thị trường nằm ngoài biên giới quốc gia bao gồm những nước nằm ngoài lãnh thổ. ví dụ thị trường châu Âu, châu phi, trung Đông.

  – thị trường khu vực ối với nước ta như các nước công nghiệp mới (nics) bao gồm hồng kông, đài loan, hàn quốc, singapo và các nƑớc >

  – Thị Trường Trong NướC: Thị Trường toàn quốc là thị Trường ngành hàng bao gồm tất cả các tỉnh, thành phố nước ta.thị trường ịa phương là thịng trong pHạm vi củm vi c >

  + căn cứ vào vai trò của thị trường đối với doanh nghiệp:

  – thị trường chính.

  – thị trường bổ xung.

  • phân đoạn thị trường:
  • Đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh và các doanh nghiệp sắp bước vào kinh doanh thì phân đoạn thị trường là rất quan trọng. NHư Chung ta đã Biết, Thị Trường rất đa dạng, nó tập hợp nhu cầu của những người có Tuổi tac, giới tính, tôn giáo, thu nhập, phong tụp tập tật thóni, thau, thau. ảnh hưởng rất lớn đến việc mua và tieu dùng hàng hoá. mặt khác, doanh nghiệp cũng không thể có những chính sách riêng biệt cho từng người. vì vậy, cần phải phân đoạn thị trường để doanh nghiệp nhận biết được đặc tính của từng đoạn và tuỳ thuộc vào khả năng, nguồn lực của mình để có các lựa chọn chính sách, biện pháp khác nhau để tiếp cận và khai thác thị trường nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược kinh doanh.

   thực chất của phân đoạn thị trường là qua trình phân chia người tiêu dùng thành nhóm trên cơ sở những ặc điểm khhó cánt há biềch vềch biềch.

   Tham khảo: BPO là gì? Triển khai dịch vụ thuê ngoài là như thế nào!

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *