Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

xoa no thue doanh nghiep pha san
Ngày nay, doanh nghiệp phá sản để lại rất nhiều hệ quả pháp lý cụ thể. Trong đó, điều đang được quan tâm nhất hiện nay là xóa nợ tiền thuế khi doanh nghiệp bị phá sản. Để hiểu thêm về thủ tục xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản, bạn hãy cùng Vina Accounting tìm hiểu trong bài viết sau đây.

xoa no thue doanh nghiep pha san

I. Hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản gồm những gì?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 65 Thông tư 80/2021/TT-BTC:

  1. Hồ sơ xóa nợ các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
  2. a) Với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Quản lý thuế, hồ sơ gồm:

a.1) Văn bản đề nghị theo mẫu 01/XOANO ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

a.2) Quyết định tuyên bố phá của sản doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

a.3) Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số tiền nợ thuế thu hồi hoặc không thu hồi được (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

a.4) Quyết định đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

a.5) Thông báo tiền thuế nợ tại thời điểm doanh nghiệp đề nghị xóa nợ thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế).

  1. b) Đối với trường hợp cá nhân đã chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết hay mất năng lực hành vi dân sự quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Quản lý thuế thì hồ sơ sẽ được lập như sau:

b.1) Trường hợp cá nhân đã chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết:

b.1.1) Văn bản đề nghị theo mẫu 01/XOANO ban hành kèm phụ lục I Thông tư này;

b.1.2) Giấy chứng tử, giấy báo tử, hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người là đã chết hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

b.1.3) Văn bản có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của cá nhân đã chết về việc người chết không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

b.1.4) Thông báo tiền thuế nợ tại thời điểm đề nghị xóa nợ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế).

b.2) Trường hợp các cá nhân được pháp luật coi là mất năng lực hành vi dân sự thì hồ sơ gồm:

b.2.1) Văn bản đề nghị theo mẫu 01/XOANO ban hành kèm phụ lục I Thông tư này;

b.2.2) Quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

b.2.3) Văn bản do người giám hộ lập có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân mất năng lực hành vi dân sự cư trú về việc cá nhân mất năng lực hành vi dân sự không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

b.2.4) Thông báo tiền thuế nợ tại thời điểm doanh nghiệp đề nghị xóa nợ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế).

xoa no thue doanh nghiep pha san

Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết về dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp 

  1. c) Đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Quản lý thuế, hồ sơ gồm:

c.1) Văn bản đề nghị theo mẫu 01/XOANO ban hành kèm phụ lục I Thông tư này;

Trường hợp xóa nợ đối với cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì văn bản đề nghị phải có thêm các nội dung: Họ và tên, số thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hay hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c.2) Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

c.3) Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

c.4) Thông báo tiền thuế nợ tại thời điểm doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đề nghị xóa nợ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

c.5) Các Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc hồ sơ chứng minh việc đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế);

c.6) Văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc người nộp thuế không còn tài sản, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thuế).

Theo đó, hồ sơ xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp phá sản gồm:

– Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế của cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp người nộp thuế theo mẫu 01/XOANO.

– Bảng kê gồm các nội dung: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xóa nợ; loại thuế, số tiền thuế đề nghị xóa nợ và thời hạn nộp thuế. 

II. Trình tự giải quyết hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản

xoa no thue doanh nghiep pha san

Căn cứ vào khoản 1 Điều 65 Thông tư 80/2021/TT-BTC:

Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt

  1. Trình tự giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
  2. a) Căn cứ thẩm quyền và trường hợp xóa nợ quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế lập hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và gửi đến cơ quan cấp trên theo trình tự:

a.1) Đối với hồ sơ do Chi cục Thuế lập và gửi đến, Cục Thuế thẩm định hồ sơ:

a.1.1) Trường hợp không thuộc đối tượng xóa nợ thì Cục Thuế thông báo cho Chi cục Thuế theo mẫu 02/XOANO ban hành kèm phụ lục I Thông tư này;

a.1.2) Trường hợp thuộc đối tượng xóa nợ nhưng hồ sơ chưa đầy đủ thì Cục Thuế sẽ thông báo cho Chi cục Thuế bổ sung hồ sơ theo mẫu 03/XOANO ban hành kèm phụ lục I Thông tư này;

a.1.3) Trường hợp thuộc đối tượng được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ thì Cục Thuế lập văn bản đề nghị, dự thảo quyết định xóa nợ theo mẫu 04/XOANO ban hành kèm phụ lục I Thông tư này cùng hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

a.2) Đối với hồ sơ do Cục Thuế lập:

Trường hợp đối tượng được xóa nợ và hồ sơ đầy đủ thì Cục Thuế sẽ lập văn bản đề nghị, dự thảo quyết định xóa nợ theo mẫu 04/XOANO ban hành kèm phụ lục I Thông tư này cùng với hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Như vậy, trình tự giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế khi doanh nghiệp phá sản sẽ được thực hiện theo quy định trên. 

III. Chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp không?

xoa no thue doanh nghiep pha san

Căn cứ vào quy định tại Điều 5 Luật phá sản 2014 như sau:

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

  1. Chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 3 tháng kể từ khi khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
  2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Theo đó, chủ nợ không có bảo đảm hay có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Như vậy, nếu doanh nghiệp phá sản thì chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Qua bài viết trên, Vina Accounting đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích về thủ tục xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản. Nếu có nhu cầu hoặc quan tâm đến vấn đề liên quan đến thuế, bạn hãy truy cập vào website vinaaccounting.vn hoặc hotline 0901 22 73 88 để được hỗ trợ nhanh nhất. 

Xem thêm:  Dao Động Toàn Phần Và Những Lý Thuyết Quan Trọng
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *