Giải đáp cuộc sống

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì? Hướng dẫn ghi chứng từ?

Tổng thu nhập chịu thuế đã trả là gì

thông thường khi nhận các khoản thu nhập, chúng ta thường hay nghe nhắc đến thuế thu nhập cá nhân và việc khấu trừ loếi thy. Ể hiểu hơn về khấu trừ thuế cũng như chứng từ khấu trừ thuế thập ca nhân thì bài viết dưới đây sẽ đi vào tìm hiểu các quy ịnh liên quan ể giúp new train.

cơ sở phap phap do do bộ tài chính ban hành.

1. chứng từ khấu trừ thuế tncn là gì?

– Thuế Thu nhập ca nhân theo quy ịnh của phap lật về thuế ược hiểu là loại thuế mà nhà nước sử dụng ể điều tiết một pHần thu nhập ngân sách nhà nước và thực hiện công bằng xã hội.

– khai niệm khấu trừ thuế: khấu trừ thu ược hiểu là việc tổ chức, ca nhân trả Thu nhập thực hiện tính trừ số thuế pHải nộp ) vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. KHấU TRừ Thuế Là Việc Bắt Buộc ối Với Các Cá nhân, Tổ Chức Phải NộP Thuế Và phải cấp chứng từ Khấu trừ thuế Theo yêu cầu của ca nhân bị khấu trừ. nhưng cần lưu ý đối với trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

– chứng từ thuế thu nhập cá nhân là văn bản được ban hành theo quy định pháp luật, dùng trong việc khấu trừ thuế thu nhp.

2. mục đích của chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

– Chứng từ thuế thu nhập ca nhân là biểu mẫu ược ban hành và sửng với mục đích điền các thông tin của bên trả tho nhập cũng như thông tin của bên nhận thậ để tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập được tính thuế.

– ối tượng và điều kiện ap dụng chứng từ khấu trừ thuế thập ca nhân ược quy ịnh tại điềng tư 37/2010/tt-btc hướng dánh ụnh, sảng ếng ếng ếng. Thu nhập ca nhân tự in Trên Máy Tinh do bộ tài chynh ban hành: cụ thể ối tượng sửng chứng từ này là: tổ Các Khoản Thu nhập chịu thuế thu ấp ca nh ậh ậh ậh ậh ậ đủ các điều kiện sau đây được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế:

+ Có tư cach phap nhân Theo quy ịnh của phap luật: tư cach phap nhân ược quy ịnh theo bộ lu ật dân sự 2015, Theo đó phap nhân cần đáp ứng các đi ki ệ , và, và, và, và, và, v. về tài chính.

Xem thêm:  Tinh Dầu Thuốc Lá Điện Tử Mối Nguy Hiểm Cần Đề Phòng!

+ đã đĂng ký thuế và có mã số thuế: những cơ sở kinh doanh cần phải đĂng ký kinh doanh ồng thời đĂng ký thuế The ịnh củap luật về ể đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ /p>

+ Có trang Thiết Bị Máy tính và pHần mềm bảo vệ: yêu cầu này nhằm ảm bảo tổc chức trả các khoản thu nhập cor thể tự in các chứng từ và ồng bộ các dữ The ệ ệ ệ.

xem thêm: tiền lương làm thêm giờ, tăng ca có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

– trách nhiệm của cơ quan thuế đối với chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

theo quy ịnh tại điều 7 thông tư 37/2010/tt-btc hướng dẫn về phat hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế tho thực hiện theo dõi quản lý tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in, cụn thp>

+ lưu giữ hồ sơ về khấu trừ thuế tho nhập ca nhân: cơ quan thuế các cấp sau khi nhận đĂng ký từ các tổc chức trảc trảc thug nhập thì sẽ có trach nhiệm đg k k k. chức trả jue nhập. Sau Khi Tiến Hành Chấp Thuận Việc đĂng ký thì cơ quan thuế Các cấp phải công văn chấp thuận việc đĂng ký sửng chứng từ khấu trừ của cơ quan thuế. <

+ Trong qua trình choc p wherep tổc chức trả thu nhập thực hiện sửng chứng từ khấu trừ thuế tự in thì cơ quan thuế các cấp sẽc hi hiỷn hiệu lực việc thu thng thng thng thng thng thng thng thng thng t thng t thng t thng t thng t thng t thng thng thng thng thng thng thng tổ chức trả thu nhập đưa chứng từ khấu trừ ra sử dụng nhưng có sai phạm về thuế theo quy định của luật thuế vàn bĿn quan.

This trong các tờ khai khấu trừ thuế nhằm mục đích xác thực tính chính xác của các khoản thuế, tránh việc gian lận thuế theo quy định.

cùng với đó, các cơ quan thuế còn phải thực hiện các báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ của tổ chức trảp>

3. chứng từ khấu trừ jue tncn:

mẫu số (form number):

xem thêm: lao động đang trong thời gian thử việc có phải nộp thuế tncn?

Xem thêm:  Trẻ em lang thang, cơ nhỡ - đối tượng cần được quan tâm - Đồng Hành Việt Online ->

ký hiệu (serial number):

số (not):

cỘng hÒa xí hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc ———

socialist republic of vietnam independence – freedom – happiness

tÊn tỔ chỨc trẢ jue nhẬp ——-

chỨng tỪ khẤu trỪ thuẾ thu nhẬp cÁ nhÂn

(liên 1: lưu)

income tax withholding certificate

xem thêm: thu nhập từ tiền lãi cho vay có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

(original 1: to check)

me. thÔng tin tỔ chỨc trẢ thu nhẬp (income paying organization information)

[01] tên tổ chức trả thu nhập (name of revenue paying organization): …………..

[02] mã số thuế: (tax identification number)

[03] Địa chỉ (address):

[04] Điện thoại (phone number):

ii. thÔng tin ngƯỜi nỘp thuẾ (taxpayer information)

[05] họ và tên (full name):………….

xem thêm: ký và ghi thông tin trên chứng từ, phiếu chi

[06] mã số thuế:

(tax identification number)

[07] quốc tịch (nationality):…….

[08] cá nhân cư trú (resident natural person) [09] cá nhân không cư trú (non-resident natural person)

[10] Địa chỉ hoặc điện thoại liên hệ (contact address or phone number): ………

trường hợp không có mã số thuế thì ghi thông tin cá nhân theo 2 chỉ tiêu [11] & [12] dưới đây:

if the taxpayer does not have a tax identification number, complete the following 2 items [11] & [12] :

[11] số cmnd hoặc số hộ chiếu (ID/passport number): …………….

xem thêm: cách tính số tiền được hoàn và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (tncn)

[12] nơi cấp (place of issue):…….[13] ngày cấp (issue date):…………

iii. thÔng tin thuẾ thu nhẬp cÁ nhÂn khẤu trỪ (information on income tax withholding)

[14] khoản thu nhập (type of income): ……

[15] thời điểm trả thu nhập (moment of income payment): tháng (month) ………… năm (year): ……….

[16] tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ (total taxable income to be withheld): ……….

[17] tổng thu nhập tính thuế (total income from tax calculation)

[18] số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ (amount of personal income tax withheld): ……………….

……, ngày (date)…… tháng (month)…… năm (year) ………

xem thêm: khấu trừ thuế tại nguồn là gì? khấu trừ thuế tncn tại nguồn?

ĐẠi diỆn tỔ chỨctrẢ thu nhẬp

(organization that pays income)

ký, đóng dấu (ghi rõ họ, tên và chức vụ)

(signature, seal, full name and position)

4. hướng dẫn ghi chứng từ khấu trừ thuế tncn:

[01] tên tổ chức, ca nhân trả thu nhập: ghi riqu ràng, ầy ủ ủ Bằng chữ in hoa Theo quyết ịnh thành lập hoặc giấy chứng nhận đng k kineh doanh, ối ối với đi đi đ thuế hoặc chứng minh nhân dân.

Xem thêm:  Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

[02] mã số thuế: ghi ầy ủ ủ mã số thuế của tổ chức, ca nhân trả thu nhập như trên giấy chứng nhận đĂng ký tho hoặc thông báo mã số thuế do c cấp.

[03] Địa chỉ: ghi đúng theo địa chỉ thường trú như đã đăng ký với cơ quan thuế.

[04] Điện thoại: ghi số điện thoại để thuận tiện cho việc liên hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế

xem thêm: cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương tháng 13 và thưởng tết

[05] họ và tên người nộp thuế: ghi chữ in hoa theo tên trong chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

[07] quốc tịch: khai trong trường hợp không phải quốc tịch việt nam

[08], [09] Đánh dấu (x) vào ô tương ứng căn cứ theo số ngày ở tại việt nam ghi trong hộ chiếu của người nộp thuế

[10] ghi số địa chỉ hoặc điện thoại phục vụ cho liên hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế

[11] số chứng minh thư nhân dân (cmnd): khai trong trường hợp mang quốc tịch việt nam; số hộ chiếu: khai trong trường hợp không mang quốc tịch việt nam

[12] nơi cấp: (tỉnh/thành phố đối với số cmnd); (quốc gia đối với hộ chiếu)

[13] ngày cấp: ghi ngày được cấp trên cmnd hoặc hộ chiếu

xem thêm: cách tính thuế tncn? hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

[14] khoản thu nhập: ghi rõ loại thu nhập cá nhân nhận được như: thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, Ƨp

[15] thời điểm trả thu nhập: là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập của tháng trong năm dương lịch. trường hợp chi trả thu nhập trong khoảng thời gian thì phải ghi từ tháng nào đến tháng nào.

ví dụ: cơ quan trả jue nhập trả cho cá nhân jue nhập của cả năm 2015 ghi: “tháng 1 đến tháng 12”. trường hợp chi trả thu nhập trong 3 tháng 7, 8, 9 thì ghi “tháng 7 đến tháng 9”.

[16] Tổng Thu nhập chịu thuế đã trả: ghi tổng số thu nhập tổ chức, ca nhân đã trả cho ca nhân chưa có cóc khoản đegon gopp there are giảm trừ gia cảnh.

[18] số Thurs nhập cá nhân còn được nhận: được xác định bằng tổng Thurs nhập chịu Thurs mà tổ cáức, cá nhân đp.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *