Giải đáp cuộc sống

Hành vi trốn thuế bị xử phạt hành chính theo quy định thế nào?

Trốn thuế là hành vi vi phạm gì

trốn thuế là một trong những hành vi sai phạm nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực thuế. vậy cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế bị xử phạt hành chính thế nào?

trốn thuế, gian lận thuế là gì?

Trốn thuế lành vi xâm pHạm chính Sách Thuế của nhà nước thông qua việc chủc chủc của nhà nước.

các hành vi trốn thuế, gian lận thuế bị xử phạt hành chính

các hành vi vi phạm sau đây đều có thể bị coi là hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật:

-không nộp hồ sơ đăng ký thuế; Không nộp hồ sơ khai thuếc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ

– sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; Hóa ơn không có giá trị sửng ể khai thuế làm giảm số thuế pHải nộp hoặc tăng số tiền thuế ược hoàn, số tiền thuế ược miễn, giảm (2)

– LậP thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, Hópg Hóa Hoặc Giảm số lượng, giá trịt vật tư, hàng Hóa Không đúng thực tế làm giảm số thếi nộp hoĂng tống ượ ượ ượ ượ (3)

– lập hóa đơn sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra làm căn cứ kê khai nộp thuế thấp hơn thực tế (4)

– không ghi chép trong sổ kế toán các khoản jue liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không kê khai, kê khai sai, không trung thực làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm (5)

m (5)

– không xuất hóa ơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa ơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh ton thực tế của hàng hóa, dch v. khai thuế của kỳ tính thuế (6)

– Sử DụNG Hàng Hóa ược Miễn Thuế, Xét Miễn Thuế (Bao Gồm Cả Không chịu thuế) Không đúg với mục đí đ đ ịnh ịt ơt ơt ơt ơ ết ổt ổt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt ơt )

Xem thêm:  14 nguyên nhân khiến bạn đói bụng liên tục

– sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế pHải nộp hoặc làm tăng số thuế ược hoàn, số tiền thuếc miễn, giảm (8)

– hủy bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế ược hoàn, số tiền thuế ược miễn, giảm (9)

– Sử DụNG Hóa ơn, chứng từ, tài liệu không hợp phap trong các trường hợp khác ể xác ịnh sai số tiền thuế pHải nộp, số tiền thuếc hoàn; khai sai căn cứ tính thuế phát sinh số thuế trốn, số thuế gian lận (10)

– người nộp thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh (11)

– hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp (12)

xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

thong tư 166/2013/tt-btc quy định như sau:

các trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với tội trốn thuế

người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không bị xử phạt hành chính>

:

– những trường hợp không bị xử pHạt vi phạm hành chynh theo quy ịnh của luật xử lý vi phạm hành chính 2012, bao gồm những trường hợp thực hiện hành vi. saw pt; make phòng vệ chính đáng; make sự kiện bất ngờ; do sự kiện bất khả kháng hoặc trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

– TRườNG HợP KHAI SAI, NGườI NộP Thuế đã Khai Bổ Sung Hồ Sơ Khai Thuế Và đã NộP ủ Số Tiền Thuế PHảI NộP, Trước Thời điểm cơ quan thuế công bố quyết ịnh kiểm người nộp thuếc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua Thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trrước thời điểm cơ quan có cr thẩm khách phát hi

các mức xử phạt hành chính đối với tội trốn thuế

người nộp thuế có hành vi Trốn Thuế, Gian Lận Thuế Theo Quy ịnh Của Phap Luật Bị xửt Theo Số Lần Tính Trên Số Tiền Thuế Trốn, Số Tiền Thuế Gian Lận. số tiền thuế trốn, gian lận là số tiền thuế pHải nộp vào ngân Sáchà nhà nước Theo quy ịnh của phap luật mà người nộp thuế bị cơ quan có thẩn ền pHá. cụ thể:

Xem thêm:  Quảng cáo ngoài trời (OOH) là gì? Top 10 thông tin cần nắm rõ

pHạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận ối với người nộp thuế vi phạm lần ầu hoặc vi phạm lần thứ

pHạt tiền 1.5 lần tính trên số thuế trốn ối với người nộp thuế trong các trrường hợp: vi phạm lần ầu, có tình tiết tăng nặng hos vi phứm lầ tiết tăng nặng ho một tình tiết giảm nhẹ

pHạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn ối với người nộp thuế trong các trrường hợp: vi phạm lần thứ hai mà không có tình tiết giảm nhhhh nhẹ

phạt tiền 2.5 lần tính trên số thuế trốn ối với người nộp thuế trong các trrường hợp: vi phạm lần thứ hai mà một tình tiết tĂng nặc vi. mà không có tình tiết giảm nhẹ

pHạt tiền 3 lần tính trên số tiền thrốn ối với người nộp thuế trong các trrường hợp: vi phạm lần thứ có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm từ lần thứ tư trở đi

ngoài việc phạt tiền như trên, người nộp thuế còn bị bịc ap dụng biện phap khắc phục hậu quả là nộp ủ số tiền thrố trốn, gian lận vào ngân Sách nhà nh.

chi tiết các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ xem tại điều 9, điều 10 luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

một số lưu ý

– các hành vi vi phạm số (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuếc bị phat hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm số thuế phải nộp hoặc hoặa xử pHạt ối với với với với với với vớ về tục thuế (mức phạt tiền 1,200,000 ồng ến 3,000,000 ồng) hoặc xử phạt vi phynh ch ĩnh chĩ p>

– trường hợp người nộp thuế đang thuộc diện được miễn thuế, được hoàn thuế theo quy định của pháp luật, kê khai không đúng căn cứ xác định số thuế được miễn, số thuế được hoàn nhưng không làm thiệt hại đến số thuế của ngân sách nhà nước thì không bị xử phạt ối với hành vi trốn thuế mà xử phạt về hành vi vi phạm về thủc thuế với mức mứt cao nhất (phạt ti 3.000.000 000 000 000 000 000 000.

Xem thêm:  Tuổi Nhâm Thân 1992 Hợp Màu Gì Năm 2022?

– TRườNG HợP, NGườI NộP Thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp ầy ủ số tiền thuếp pHếp nàc nàc n. cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt về hành vi chậm nộhaip hồ thu. Trường hợp, người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai tho nhưng khai sai, gian lận thuế dẫn ến thiếu số tiền thuế pHại nộp, gian lận, trố Thuế Thì ngoài vi vi vi vi bị ệ ệ ề ề ệ ệ ệ ệ ệ Thurs hoặc trốn Thurs.

– TRườNG HợP NGườI NộP Thuế NộP Thuế Theo Phương Phap Khai Khai đang Trong Thời Hạn Hưởng ưu đãi Miễn Thuế Thu Nhập Doan Nghiệp Bị Phat Hiện Có Hành VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI để giảm lãi; giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các điều kiện để được hưởng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

This phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

+ nếu vi pHạm chưa ược kiểm tra phat hiện mà ca nhân, tổ chức không tự điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp của nĂm tiếp sau khi khi hết thờ xử phạt về hành vi trốn thuế.

– Các Mức phạt tiền trên ap dụng ối với người nộp thuế là tổ chức, mức phạt tiền ối với người nộp thuế là hộ gia đình, Canhân bằng 1/2 mức phạc. >

trên đây là nội dung lawkey chia sẻ về việc xử phạt hành chính đối với hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật hiện hành. nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ qua hotline của lawkey để được tư vấn. xin cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đọc!

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *