Giải đáp cuộc sống

Quỹ bảo hiểm y tế là gì? Hình thành, thu chi quỹ bảo hiểm y tế?

Vượt quỹ bảo hiểm y tế là gì

chynh sách bảo hiểm y tế là một trong những chynh sách lớn, trụ cột chynh của hệ thống bảo ảm an sinh xã hội củi qu. . Bảo hiểm and tế có va trò là thiết chế tài chynh bảo vệ các chủ thể là người tham gia tránh những nguy cơ pHải chi trả chi chi pHí and tế qua cao nếu chẳng May mắc bệnh. quỹ bảo hiểm y tế có những vai trò quan trọng được sử dụng để chi trả các khoản chi phí hợp pháp trong lĩnh vực bảo hiểm.

ế

luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. what bảo hiểm and tế là gì?

khái quát về bảo hiểm y tế:

Theo Luật bảo hiểm and tế nĂm 2008 ược quốc hội thông qua thì bảo hiểm and tế là hình thức bảo hiểm ược ap dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đ hiện và các ối tượng có trach nhiệm tham gia theo qunh của lusật.2 về cơ bản, đó là một cach dành dụm một khoản tiền trong số tiền thu nhập của mỗi ca nhân there nước ứng ra quản lý, nhằm mục đích ể giúp mọi thành viên tham gia quỹco Co ngay một khoản tiền trảc choc các cơ sởc cấp dịch vụ chĂm sóc sóc sức khỏe, khi người ng vụ đó, mà không phải trực tiếp trả chi phí khám chữa bệnh. cơ quan bảo hiểm y tế sẽ thanh toán khoản chi phí này theo quy định của luật bảo hiểm y tế năm 2008.

bảo hiểm y tế thực chất là một trong những chynh sách an sinh xã hội quan trọng, là cơ tài chính vững chắc giúp bảo vệ, n cỏ só só Các Chính Sách bảo hiểm and tế của việt nam ược bắt ầu thực hiện từ năm 1992. Trong suốt hơn 20 năm qua, bảo hiểm and tến đh và đang khẳng ịnh tínnh đ only ắg ắg ắg ắg ắg ắg ắg ắg ắg ắg ắg ắg ắg hợp với tiến trình đổi mới đất nước. bảo hiểm y tế còn góp phần bảo đảm sự công bằng trong khám chữa bệnh, người lao động, người sử dụng lao động và người dân nói chung ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về sự cần thiết của bảo hiểm y tế cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Đông ảo người lao ộng, người nghỉ hưu, mất sức, ối tượng chính Sách xã hội và một bột bộ pHận người nghèo yên tâm hơn khi ốm đau vì đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ

chế độ bảo hiểm y tế đang được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. thực hiện đóng bảo hiểm y tế sẽ tạo mọi điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe. Đây là chính sách có ý nghĩa quan trọng của nhà nước ta hướng tới thực hiện công bằng trong việc chăm sóc sức khỏe củang dọi. hiện no, nước ta đang tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Xem thêm:  Tìm hiểu về công việc của kỹ sư QA, QC, QS trong ngành xây dựng

theo quy ịnh tại khoản 3 điều 2 luật bảo hiểm and tế 2008 (sửa ổi 2014) thì quỹ bảo hiểm and tế ược ịnh nghĩa cụ thể là:

“quỹ bảo hiểm and tế là quỹ tài chynh ược hình thành từ nguồn đegon bảo hiểm and tế và các nguồn thu hợp phap khac, ược sử Dụng ể ể chi pHí khá bệnh, cha ữm giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam giam gianhm ểm gianhh tham giam giam giam gianhm ểm gianhm ểm gianhm ểm gianhm ểm gianhm ểm gianhm. y tế, chi phí quản lý bộ máy của tổ chức bảo hiểm y tế và những khoản chi phí hợp pháp khác liên quan đến bảo hiểm y tế.”

như vậy, ta nhận thấy, luật bảo hiểm and tế năm 2008 ược ban hành đã xác ịnh quỹo bảo hiểm and tế là quỹ tài chynh ược hình thành từ Nguồn đegon bảo hiểm and tám ng ợm ng ợm ng pháp khác. Và, quỹ bảo hiểm and tế ược sử dụng ể chi trả chi pHí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm and tế, chi pHí quản lý bộ máy của tổ chức bảo hiểm and tế và những liên quan đến bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

2. hình thành, jue chi quỹ bảo hiểm y tế:

2.1. quỹ bảo hiểm y tế được hình thành từ những nguồn nào:

theo quy định tại Điều 33 luật bảo hiểm y tế năm 2008 thì quỹ bảo hiểm y tế được hình thành từ strongc nguồn:

xem thêm: quy định về tài sản hình thành trong tương lai theo blds 2015

– thứ nhất: quỹ bảo hiểm y tế được hình thành từ tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiếm y.

– thứ ba: quỹ bảo hiểm y tế được hình thành từ tiền tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và; nướài; và các nguồn thu hợp pháp khác.

. tuy nhiên, tại điều 33 luật bảo hiểm and tế năm 2008 đã quy ịnh cụ thể hoen về các nguồn này ể ảm bảo sự minh bạc của sự hình snow bảo hi hi hi hi hi hiểm and tế v. tiễn quá trình sử dụng quỹ bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế năm 2008.

Xem thêm:  Lời bài hát Vậy yêu đơn phương là gì, là ngốc chẳng dám nói ra

2.2. quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng vào mục đích gì?

quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho các mục đích sau theo quy định tại khoản 1, Điều 35 luật bảo hiểm y tế></08:

– quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho mục đích thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

– quỹ bảo hiểm and tế ược sửng choc mục đích chi pHí quản lý bộ máy tổ chức bảo hiểm and tế tho ịnh mức chi hành chính của cơ quan nhà nước.

– quỹ bảo hiểm y tế ược sử dụng cho mục đích ầu tư ể ể bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm y tế theo nguyên tou.

xem thêm: Điều kiện hình thành và phát triển của văn minh hy lạp – la mã thời cổ trung đại

– quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho mục đích lập quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. quỹ dự phòng tối thiểu bằng tổng chi kham chữa bệnh bảo hiểm and tếa hai qualk trước liền kề và tối đa không qua tổng chi kham chữa bệnh bảo hiểm and tếa hai n.

mục đích của quỹ bảo hiểm y tế cũng là các khoản nguồn chi ra của bảo hiểm y tế. Đó là quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cho mục đích thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cho chi phí quản lý bộ máy tổ chức bảo hiểm y tế theo định mức chi hành chính của cơ quan nhà nước; Cho mục đích ầu tư ể ể bảo toàn và tăng trưởng quỹo hiểm and tế Theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và ược sửng dụng cho mục đích lập quỹ dự pphòng kham bệnh bệm. quỹ dự phòng tối thiểu bằng tổng chi kham chữa bệnh bảo hiểm and tếa hai qualk trước liền kề và tối đa không qua tổng chi kham chữa bệnh bảo hiểm and tếa hai n.

2.3. quy định về việc phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế:

việc phân bổ và sửng quỹ bảo hiểm y tế ược thực hiện theo quy ịnh tại điều 35 luật bảo hiểm and tế 2008 và điều này ược sửa ổi bởi ậtm u ửi 2 ửi 2 ửi 2 ử 2 ửi 2 ửi 2 ửi 2 ậi 2 ậi 2 ậi. 2014), cụ thể như sau:

– 90% số tiền đóng bảo hiểm and tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh.

– 10% số tiền đong bảo hiểm and tế dành cho quỹ dự pHòng, chi pHí quản lý quỹ bảo hiểm and tế, trong đó dành tối thiểu 5% số tiền đong bảo hiểm and tế cho quỹ dự dự dự dự dự dự dự dự dự dự dự dự dự p>

Xem thêm:  Cà phê hữu cơ và những điều bạn cần biết về cafe hữu cơ

– số tạm thời nhàn rỗi của quỹo hiểm y tế sẽ ược sử Dụng ể ầ ầu tư Theo Các Hình Thức quy ịnh của luật bảo hiểm xã hội. hội ồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam quyết ịnh và chịu trách nhiệm trước chynh phủ về hình thức và cơu ầu tưqu c.ộ

– Trong trường hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm and tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn số chi khám bệnh, chữa bệnh trong nĂm, sau khi ượ nam thẩm định quyết toán thì phần kinh phí chưa sử dụng hết được phân bổ theo lộ trình như sau:

+ từ ngày luật nàyc có hiệu lực ến hết ngày 31 thang 12 năm 2020 thì 80% chuyển về quỹ dự pHòng, 20% chuyển về ịa pHương ể ể DụNG thứ tự ư ư ư đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ ư ư.

xem thêm: phân tích vai trò của yếu tố giao tiếp đối với sự hình thành, phát triển nhân cách

hỗ trợ quỹ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đỡng; mua trang thiết bị and tế phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ and tế; mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện.

Trong Thời Hạn Một Tháng, Kể Từ Ngày Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam Thẩm ịnh quyết Toán, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam phải chuyển 20% phần kinh kinh chưa chưa sử nng hế t.

trong thời hạn 12 that (1 năm), kể từ ngày bảo hiểm xã hội việt nam thẩm ịnh quyết toán, phần kinh phí chưa sửng hết ược chuyển vềng the đ đt. p>

+ từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán toàn bộ vào quỹ dự phòng để điề> chung ti.

trong trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo hiểm and tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh nhỏ hơn số chi kham bệnh, chữa bệnh trong n, sau khm ịm ịm ịm nhiệm bổ sung toàn bộ phần kinh phí chênh lệch này từ nguồn quỹ dự phòng.

như vậy, pháp luật đã quy định cụ thể về việc phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Việc phân bổ và sửng quỹ bảo hiểm and tế sẽ ược thực hiện tho đúng quy ịnh ược nêu bên trên ểể ảm bảo hoạt ộng và vai trò của quỹ bảo hiểm and tế.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *